Văn bản khác 2971/KH-UBND

Kế hoạch 2971/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 22/2017/NĐ-CP quy định về hòa giải thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2971/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định hòa giải thương mại Gia Lai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2971/KH-UBND

Gia Lai, ngày 02 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2017/NĐ-CP NGÀY 24/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Thực hiện Quyết định số 944/QĐ-BTP ngày 03/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về hòa giải thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Bảo đảm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các quy định của Nghị định, nhanh chóng hình thành đội ngũ hòa giải viên thương mại, tổ chức hòa giải thương mại nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp thương mại, tiết kiệm thời gian, chi phí xã hội, góp phần giảm tải hoạt động xét xử của Tòa án.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Nghị định cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan Tòa án, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nhiệm vụ cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo Nghị định; nội dung công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan việc triển khai thực hiện Nghị định đạt hiệu quả.

- Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của triển khai thực hiện Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định

Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản Nghị định bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế tại địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin và truyền thông, cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017.

2. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước đối với hoạt động hòa giải thương mại.

2.1. Sở Tư pháp căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được quy định tại Nghị định, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III năm 2017.

2.2. Công bố thủ tục hành chính về hoạt động hòa giải thương mại.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý VI năm 2017.

2.3. Lập, công bố danh sách hòa giải viên thương mại, danh sách tổ chức hòa giải viên thương mại.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

3. Theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc trong quý trình thực hiện Nghị định

- Đơn vị thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Thời gian thực hiện: Hằng năm

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đã đề ra.

2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, tx, tp;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2971/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2971/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2017
Ngày hiệu lực02/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2971/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2971/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định hòa giải thương mại Gia Lai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2971/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định hòa giải thương mại Gia Lai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2971/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Gia Lai
        Người kýVõ Ngọc Thành
        Ngày ban hành02/08/2017
        Ngày hiệu lực02/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 2971/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định hòa giải thương mại Gia Lai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2971/KH-UBND 2017 thực hiện 22/2017/NĐ-CP quy định hòa giải thương mại Gia Lai

              • 02/08/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 02/08/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực