Văn bản khác 2998/KH-UBND

Kế hoạch 2998/KH-UBND năm 2010 kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất theo Chỉ thị số 134/CT-TTg do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 2998/KH-UBND năm 2010 kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 2998/KH-UBND

Bến Tre, ngày 29 tháng 7 năm 2010

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, XỬ LÝ CÁC VI PHẠM PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI CỦA CÁC TỔ CHỨC SỬ DỤNG ĐẤT THEO CHỈ THỊ SỐ 134/CT-TTG NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2010 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-BTNMT ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Uỷ ban nhân dân tỉnh lập Kế hoạch thực hiện với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đã tổng hợp qua kết quả báo cáo công tác kiểm kê theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ nhằm lập lại trật tự kỷ cương, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật; đưa việc quản lý, sử dụng đất vào nề nếp, đúng pháp luật.

- Thu hồi đất do các tổ chức sử dụng đất lãng phí, để hoang hóa, sử dụng sai mục đích; truy thu các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai chưa nộp của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; thu hồi tiền cho thuê đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật vào ngân sách Nhà nước.

2. Yêu cầu:

- Việc kiểm tra phải toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm; việc xử lý vi phạm phải thực hiện nghiêm theo quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

- Xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai phải gắn với xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân vi phạm, những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, truy tố theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung của kế hoạch kiểm tra; gửi báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo đúng thời gian quy định.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KIỂM TRA

1. Phạm vi, đối tượng kiểm tra:

- Trên cơ sở tổng hợp kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung kiểm tra cụ thể các trường hợp vi phạm và phân loại để có giải pháp giải quyết dứt điểm trình trạng vi phạm pháp luật đất đai.

- Các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai sau thời điểm thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg.

Trọng tâm là các tổ chức kinh tế, Uỷ ban nhân dân cấp xã, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan hành chính, sự nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không hiệu quả, cho thuê, cho mượn, chuyển mục đích trái pháp luật, gây nhiều bức xúc trong dư luận.

2. Nội dung kiểm tra:

- Kiểm tra làm rõ mức độ vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra làm rõ mức độ vi phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thu hồi tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền chuyển nhượng đất, cho thuê đất trái phép vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.

3. Kế hoạch kiểm tra:

Uỷ ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Cục Thuế tỉnh tiến hành kiểm tra, kết luận và đề xuất xử lý thu hồi đất hoặc xử lý về nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành:

- Trên cơ sở kết quả kiểm kê quỹ đất đang quản lý, sử dụng của tổ chức theo Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg và các tổ chức sử dụng đất có vi phạm pháp luật đất đai sau thời điểm thực hiện Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg tiến hành tổng kiểm tra rà soát chi tiết tất cả những tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh có sai phạm để đề xuất xử lý và báo cáo về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 năm 2011.

- Trong năm 2010 tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp cho thuê, cho mượn, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật; không sử dụng đất, sử dụng kém hiệu quả đang tranh chấp, để bị lấn chiếm của các tổ chức (cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã) trên địa bàn tỉnh và tập trung ở 02 huyện: Ba Tri, Bình Đại.

- Trong năm 2011 tiếp tục kiểm tra, xử lý các tổ chức sử dụng đất có vi phạm trên địa bàn thành phố Bến tre và các huyện còn lại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Cung cấp chi tiết từng thửa đất, khu đất của các tổ chức sử dụng đất có vi phạm cho Đoàn kiểm tra và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố để tiến hành rà soát, kiểm tra, thanh tra xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền các vụ tranh chấp đất đai giữa các tổ chức với hộ gia đình cá nhân, nhất là các vụ tranh chấp đã kéo dài trong nhiều năm qua.

- Chủ trì, cùng Thanh tra Nhà nước, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch này.

b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh:

- Thực hiện theo sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

- Tiến hành kiểm tra, rà soát, phân loại vi phạm của các tổ chức trực thuộc để có hướng xử lý phù hợp.

Thời gian thực hiện từ quý III đến hết quý IV năm 2010.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện việc xử lý các sai phạm của các tổ chức sử dụng đất, đồng thời xử lý trách nhiệm đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức vi phạm.

c) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh:

- Uỷ ban nhân dân huyện Ba Tri, Bình Đại có trách nhiệm phối hợp với Đoàn kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra rà soát chi tiết và xử lý tất cả các tổ chức sử dụng đất có sai phạm trên địa bàn.

- Uỷ ban nhân dân các huyện: Thạnh Phú, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Chợ Lách, Giồng Trôm, Châu Thành và thành phố Bến Tre chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Công Thương, Chi cục Thuế xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát, kiểm tra và đề xuất xử lý các sai phạm của các tổ chức sử dụng đất, nhất là Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc đơn vị mình. Thời gian thực hiện và báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) trước ngày 20 tháng 11 năm 2010.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố ban hành và thực hiện dứt điểm các quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm đất đai của các tổ chức đã và đang sử dụng đất.

2. Kinh phí thực hiện các nội dung kiểm tra, xử lý:

- Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự trù kinh phí hoạt động cho Đoàn kiểm tra để tổ chức thực hiện việc kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai của các tổ chức trên địa bàn tỉnh gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Sở Tài chính thẩm định kinh phí trình Uỷ ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn Đoàn kiểm tra sử dụng kinh phí đúng quy định.

3. Chế độ thông tin báo cáo:

- Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg gửi về Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo thời gian từng đợt như sau:

+ Đợt 1 trước ngày 15 tháng 9 năm 2010.

+ Đợt 2 trước ngày 15 tháng 12 năm 2010.

+ Đợt 3 trước ngày 15 tháng 6 năm 2011.

+ Đợt 4 trước ngày 15 tháng 9 năm 2011.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Đoàn kiểm tra và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2998/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu2998/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2010
Ngày hiệu lực29/07/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2998/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 2998/KH-UBND năm 2010 kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 2998/KH-UBND năm 2010 kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Bến Tre
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu2998/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýCao Văn Trọng
        Ngày ban hành29/07/2010
        Ngày hiệu lực29/07/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 2998/KH-UBND năm 2010 kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Bến Tre

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 2998/KH-UBND năm 2010 kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật đất đai Bến Tre

         • 29/07/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 29/07/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực