Văn bản khác 30/KH-UBND

Kế hoạch 30/KH-UBND năm 2012 thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn năm 2012 - 2015

Nội dung toàn văn Kế hoạch 30/KH-UBND 2012 thực hiện công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai nghiện Sóc Trăng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Sóc Trăng, ngày 01 tháng 08 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY VÀ QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG, GIAI ĐOẠN NĂM 2012 - 2015

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 94/2009/NĐ-CP ngày 26/10/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy;

Căn cứ Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-LĐTBXH ngày 09/01/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trong lĩnh vực cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện giai đoạn 2012 - 2015,

Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn năm 2012 - 2015, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu chung

Đổi mới và nâng cao kết quả, hiệu quả công tác cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, gia đình, cộng đồng, thông qua việc thực hiện các biện pháp tiếp cận đa dạng, toàn diện, liên tục; cung cấp có chất lượng hoạt động y tế, tâm lý, xã hội, việc làm, kết hợp với các biện pháp giảm hại của sử dụng ma túy và dự phòng hạn chế lây nhiễm HIV do tiêm chích ma túy.

Nâng cao trách nhiệm cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và toàn xã hội để chủ động phòng ngừa và giải quyết tình trạng nghiện ma túy.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện tại Trung tâm thông qua việc cải thiện các hoạt động đưa đối tượng vào Trung tâm, quản lý đối tượng, tư vấn, hỗ trợ học nghề, lao động sản xuất, củng cố các điều kiện về cơ sở vật chất, cán bộ, tăng cường cai nghiện tự nguyện và đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ cho người cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm theo hướng đa dạng hóa hình thức cung cấp dịch vụ như nội trú, bán trú.

2.2. Tổ chức thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng; đảm bảo chất lượng hoạt động cắt cơn, giáo dục, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và quản lý, hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng.

2.3. Chú trọng thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú và tại cơ sở quản lý sau cai nghiện, nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.

2.4. Tăng cường các biện pháp giảm tác hại của việc nghiện ma túy, dự phòng lây nhiễm HIV, kết hợp điều trị HIV/AIDS, cho người nghiện ma túy nhiễm HIV.

2.5. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện tại Trung tâm, gia đình và cộng đồng đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Đến năm 2015, tổ chức cai nghiện ma túy cho 100% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý với các hình thức phù hợp.

- 100% người đã hoàn thành cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội được quản lý sau cai nghiện ma túy với các hình thức quản lý, tư vấn, giám sát phù hợp.

- 100% số người tham gia cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn học nghề và đào tạo nghề.

- Trên 50% số người cai nghiện ma túy có nhu cầu được tư vấn việc làm và tạo việc làm.

- 100% cán bộ làm công tác quản lý, trực tiếp làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện được tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

- Giảm tỷ lệ tái nghiện từ 10 - 20% so với hiện nay.

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG CỦA KẾ HOẠCH

1. Phạm vi

Kế hoạch được thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó ưu tiên chỉ đạo và tăng cường hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm về ma túy.

2. Đối tượng tác động

Cán bộ làm công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội và cơ sở dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện và gia đình họ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN MỤC TIÊU

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội

- Hướng dẫn quy trình cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội; xây dựng các tài liệu hướng dẫn công tác cai nghiện tại Trung tâm; hoàn thiện các chương trình chữa trị, giáo dục cho học viên theo hướng tập trung thời gian cho các hoạt động tư vấn, học văn hóa, học nghề; tăng cường hoạt động tư vấn, học văn hóa, học nghề cho học viên.

- Củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức của Trung tâm; tuyển chọn, đào tạo cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, đủ phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công việc, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ.

- Thí điểm mô hình Trung tâm cai nghiện ma túy mở dựa trên điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, cán bộ với các hình thức nội trú, bán trú; đối tượng tự nguyện tham gia theo nhu cầu, toàn bộ hay một phần quy trình cai nghiện.

- Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội có khu vực riêng cho cai nghiện tự nguyện; thực hiện quy trình cai nghiện, chỉ tiêu cai nghiện và đổi mới các biện pháp về cai nghiện tại cộng đồng, điều trị giảm hại lây nhiễm HIV và các mô hình trung tâm mở.

2. Tổ chức thí điểm cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

- Tổ chức vận động cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; tổ chức cắt cơn, giáo dục, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ tạo việc làm và giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Coi trọng việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện và liên tục cho người điều trị, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

- Thí điểm mô hình cai nghiện ở cộng đồng, theo cụm xã, phường, thị trấn và quản lý sau cai nghiện tại xã, cụm xã.

- Tổng kết, nhân rộng các mô hình cai nghiện và quản lý sau cai hiệu quả tại cộng đồng.

- Xây dựng đề án hỗ trợ cai nghiện tại cộng đồng và giải quyết các vấn đề xã hội sau cai nghiện.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách về cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, bao gồm các chế độ hỗ trợ người cai nghiện, chế độ cho cán bộ tham gia làm công tác cai nghiện và các chi phí tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng.

- Hỗ trợ kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố trọng điểm và khó khăn trong cân đối ngân sách do đầu tư nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới các cơ sở cắt cơn tại cộng đồng, đặc biệt là các xã, phường, thị trấn có nhiều người nghiện ma túy.

3. Thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng

- Tổ chức thực hiện tốt các chế độ quản lý, giáo dục, học tập, lao động sản xuất cho người sau cai nghiện tại Trung tâm; đảm bảo các quyền lợi của người sau cai nghiện theo quy định pháp luật.

- Phát triển các biện pháp liên kết, phối hợp giữa cơ sở quản lý sau cai nghiện với các cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh để tạo điều kiện cho người sau cai nghiện trong học nghề và lao động sản xuất, giải quyết việc làm sau cai nghiện.

- Xây dựng các dự án hỗ trợ công tác dạy nghề cho người sau cai nghiện tại cơ sở quản lý tập trung và tại nơi cư trú. Nội dung hỗ trợ bao gồm các chi phí liên quan đến việc học nghề cho đối tượng như thuê giáo viên, chi phí nguyên vật liệu, giáo trình dạy nghề, chi phí thực hành nghề,...

- Tạo việc làm cho người sau cai nghiện với nhiều hình thức như giúp người sau cai nghiện tham gia lao động sản xuất, tạo thu nhập ổn định cuộc sống tại các cơ sở quản lý sau cai nghiện, tại gia đình và các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân của địa phương.

- Hoàn thiện các quy định và hướng dẫn về quản lý sau cai nghiện.

4. Thực hiện các biện pháp giảm tác hại do nghiện ma túy và dự phòng lây nhiễm HIV

- Thực hiện chương trình can thiệp, giảm tác hại, dự phòng lây nhiễm HIV ở các cơ sở chữa bệnh, cơ sở quản lý sau cai nghiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện chương trình thí điểm sử dụng methadone trong điều trị nghiện ma túy theo chỉ đạo của Chính phủ.

5. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện

- Xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực thực hiện công tác điều trị, cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện.

- Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách phòng, chống tệ nạn xã hội và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ tại các Trung tâm và cộng đồng.

6. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật và chế độ chính sách về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện

Rà soát, đánh giá tác động của việc thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; xây dựng đề án thí điểm các mô hình cai nghiện Trung tâm mở, từng bước đổi mới công tác cai nghiện.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và sự tham gia tích cực của các đoàn thể, tổ chức xã hội và cộng đồng trong việc thực hiện các chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy nói chung, công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện nói riêng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, gia đình và bản thân người nghiện trong việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước về cai nghiện phục hồi.

3. Hoàn thiện chính sách, pháp luật: tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách pháp luật về cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện, xây dựng các cơ chế, chính sách đa dạng hóa hình thức, biện pháp tổ chức cai nghiện, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của người nghiện như cai bắt buộc, cai tự nguyện, tham gia cai bán trú, cai tại gia đình, cộng đồng, điều trị giảm hại; tính hiệu quả toàn diện của công tác cai nghiện; có chính sách xử lý phù hợp với người sử dụng ma túy có hành vi vi phạm an ninh trật tự xã hội; xây dựng các chính sách, chế độ đặc thù cho công tác cai nghiện.

4. Chú trọng thực hiện các biện pháp xã hội hóa công tác cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai nghiện dựa vào cộng đồng: phát động toàn dân phòng ngừa tệ nạn xã hội và vận động người nghiện ma túy tham gia các chương trình cai nghiện phù hợp; huy động nguồn lực tại chỗ để hỗ trợ người cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện có việc làm ổn định cuộc sống; hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, các cơ sở hoạt động theo hình thức mở; thực hiện đa dạng, hình thức huy động sự tham gia, đóng góp của nhân dân, gia đình, cộng đồng cho công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; lồng ghép công tác cai nghiện với các chương trình kinh tế - xã hội khác liên quan như giảm nghèo, dạy nghề, tạo việc làm,... và các đề án của chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết: xây dựng các cơ sở dữ liệu về người nghiện ma túy, các chỉ số giám sát, đánh giá, các chỉ tiêu báo cáo về công tác cai nghiện phục hồi, quản lý sau cai nghiện; định kỳ đánh giá hiệu quả công tác cai nghiện, điều chỉnh nội dung, biện pháp phù hợp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện phục hồi.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn năm 2012 - 2015; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, bảo đảm các mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, dạy nghề, tạo việc làm, chống tái nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan nắm chặt số lượng đối tượng nghiện ma túy trong tỉnh, quản lý số đối tượng sau cai nghiện; rà soát, quy hoạch lại Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội, chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình Trung tâm mở dựa trên điều kiện sẵn có về cơ sở vật chất, cán bộ của Trung tâm tạo thuận lợi cho người tham gia các chương trình cai nghiện nội trú, bán trú theo nhu cầu.

- Thực hiện công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động cai nghiện phục hồi theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm đánh giá tình hình thực hiện Chương trình, Kế hoạch về mục tiêu, chỉ tiêu cai nghiện, phục hồi báo cáo về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm và ma túy tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Y tế có trách nhiệm hỗ trợ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về cán bộ y tế, chuyên môn kỹ thuật, tổ chức xét nghiệm, khám chữa bệnh và hướng dẫn quy trình cai nghiện, phục hồi theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế, nhằm giúp Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Y tế, các ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức khảo sát, thống kê chính xác tình hình học sinh, sinh viên sử dụng ma túy; phát động phong trào phòng, chống ma túy trong học đường và tiến hành thử test ma túy đối với số học sinh, sinh viên có biểu hiện nghi ngờ sử dụng chất ma túy để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng học sinh, sinh viên nghiện ma túy.

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Luật phòng, chống ma túy và tình hình, kết quả phòng, chống ma túy, giúp mọi người nâng cao nhận thức và tích cực tham gia phòng, chống ma túy.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với hình thức phong phú, thiết thực. Phát động rộng khắp phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, góp phần làm lành mạnh hóa xã hội.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện, giai đoạn 2012 - 2015 được đảm bảo từ ngân sách tỉnh, huy động từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước, đóng góp của người nghiện ma túy và gia đình người nghiện ma túy.

Kinh phí thực hiện các hoạt động của Kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015 là: 2.250.000.000 đồng, cụ thể như sau:

- Năm 2012, kinh phí thực hiện: 500.000.000 đồng

- Năm 2013, kinh phí thực hiện: 550.000.000 đồng

- Năm 2014, kinh phí thực hiện: 600.000.000 đồng

- Năm 2015, kinh phí thực hiện: 600.000.000 đồng

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập dự toán kinh phí cụ thể, thông qua Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2012 - 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Các Sở, ngành tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng tại tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Lưu: NC, VX, HC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Quách Việt Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu30/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2012
Ngày hiệu lực01/08/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 30/KH-UBND 2012 thực hiện công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai nghiện Sóc Trăng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 30/KH-UBND 2012 thực hiện công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai nghiện Sóc Trăng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu30/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sóc Trăng
        Người kýQuách Việt Tùng
        Ngày ban hành01/08/2012
        Ngày hiệu lực01/08/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 30/KH-UBND 2012 thực hiện công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai nghiện Sóc Trăng

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 30/KH-UBND 2012 thực hiện công tác cai nghiện ma túy quản lý sau cai nghiện Sóc Trăng

            • 01/08/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực