Văn bản khác 30/KH-UBND

Kế hoạch 30/KH-UBND về thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 30/KH-UBND 2019 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn tài chính Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/KH-UBND

Thái Bình, ngày 08 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu: Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trong Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 (theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ); Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên Hợp quốc về quyền của người khuyết tật (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1100/QĐ-TTg ngày 21/6/2016); Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2020 (theo Quyết định số 2912/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình) và Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2019 (theo Quyết định số 3040/QĐ-BTP ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp); bảo đảm sự tiếp nối trong các hoạt động đã thực hiện trong năm 2018, phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

- Các hoạt động phải cụ thể, khả thi, bám sát chức năng nhiệm vụ của đơn vị thực hiện; triển khai các hoạt động phải thiết thực, phù hợp với đặc thù của người khuyết tật; xác định rõ đơn vị có trách nhiệm thực hiện, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện.

- Có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là các cơ quan, tổ chức về người khuyết tật trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Tăng cường các hoạt động truyền thông về quyền được trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và Ngày Người khuyết tật thế giới (3/12) trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

Hoạt động 2: Cung cấp Bảng thông tin về trợ giúp pháp lý, tờ thông tin về trợ giúp pháp lý, hộp tin trợ giúp pháp lý, tờ gấp pháp luật về người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ và trại tạm giam, Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật; cung cấp cho các cơ sở giam giữ băng ghi âm, đĩa ghi âm, USB và các phương tiện khác có chứa nội dung thông tin về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính dạng âm thanh (có thể lồng ghép với các nội dung về trợ giúp pháp lý nói chung)

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước)

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các nhà tạm giữ và trại tạm giam, Hội Người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

2. Thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động 1: Cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm cho các cơ quan tiến hành tố tụng, nhà tạm giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội Người khuyết tật, các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở kinh doanh, các tổ chức khác của người khuyết tật và tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức này để phát hiện nhu cầu trợ giúp pháp lý và giới thiệu người có khó khăn về tài chính đến Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước khi họ có nhu cầu trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các nhà tạm giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, Hội Người khuyết tật, cơ sở bảo trợ xã hội và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

Hoạt động 2: Thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính, trong đó chú trọng tư vấn những chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và thực hiện vụ việc tham gia tố tụng; đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, các nhà tạm giữ và trại tạm giam, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức của người khuyết tật.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

3. Nâng cao năng lực thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính đối với đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý, chú trọng kỹ năng tham gia tố tụng; lồng ghép với các lớp tập huấn khác có nội dung về trợ giúp pháp lý.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước).

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan

- Thời gian thực hiện: Từ Quý III - IV/2019.

4. Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Hoạt động: Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tổ chức của người khuyết tật

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức triển khai, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này trong toàn tỉnh để báo cáo Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chỉ đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tổ chức thực hiện công tác trợ giúp pháp lý, đảm bảo chất lượng hiệu quả và đáp ứng 100% nhu cầu trợ giúp pháp lý của người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

2. Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật được bố trí trong ngân sách chi thường xuyên năm 2019 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh; các chương trình mục tiêu quốc gia, đề án liên quan khác (nếu có) theo phân cấp của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Sở Tư pháp;
- Sở Lao động Thương binh và Xã hội;
- Công an t
nh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;
- Hội Người khuyết tật;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu30/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2019
Ngày hiệu lực08/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 30/KH-UBND 2019 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn tài chính Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 30/KH-UBND 2019 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn tài chính Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu30/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành08/03/2019
        Ngày hiệu lực08/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 30/KH-UBND 2019 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn tài chính Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 30/KH-UBND 2019 trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn tài chính Thái Bình

           • 08/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực