Văn bản khác 300/KH-UBND

Kế hoạch 300/KH-UBND thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 300/KH-UBND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh dự toán ngân sách nhà nước 2012 Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 300/KH-UBND

Kon Tum, ngày 01 tháng 03 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG AN NINH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

Năm 2011, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực rất cao, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã vượt qua khó khăn, thách thức, dồn sức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,3%; kim ngạch xuất khẩu vượt 60% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn vượt 7,5% dự toán; chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên; an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 33,36% xuống 27,91%; hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp và công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến; quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại địa phương đạt được nhiều thành quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế, yếu kém: chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự, trộm cắp tài sản có phần gia tăng; tình trạng thanh thiếu niên phạm tội, vi phạm pháp luật chưa được ngăn chặn có hiệu quả, có lúc có nơi gây bức xúc; tai nạn giao thông chưa kiềm chế; công tác quản lý biên giới và quản lý đất đai còn hạn chế... đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao hơn nữa của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong thời gian tới. Năm 2012, là năm tiếp tục thực hiện chủ trương của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; năm đầu thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Chương trình công tác năm 2012 của Chính phủ (văn bản số 66/VPCP-TH ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ); để thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ và những giải pháp sau:

Phần thứ nhất

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, triệt để các giải pháp và chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy hoạch, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức.

4. Chuẩn bị và thực hiện tốt các công việc tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

5. Giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

II. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính phủ

1.1. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- Thực hiện chính sách tiền tệ theo hướng dẫn và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh; thực hiện các giải pháp ổn định thị trường tín dụng, tiền tệ trên địa bàn.

- Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Sở Công thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về thu đổi ngoại tệ, trao đổi, mua bán bằng ngoại tệ, kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các hoạt động kinh doanh vàng, thu đổi ngoại tệ trái pháp luật.

- Chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng, tổ chức tín dụng, Quỹ tín dụng nhân dân tập trung ưu tiên vốn tín dụng phục vụ các lĩnh vực: nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, các dự án hiệu quả, sử dụng nhiều lao động, vốn cho hộ nghèo, hộ chính sách phát triển sản xuất; nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, đảm bảo an toàn, hiệu quả.

- Triển khai Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2011-2015 gắn với nâng cao chất lượng, dịch vụ chi trả thanh toán qua thẻ. Tổ chức hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, bù trừ điện tử đảm bảo an toàn, chính xác, kịp thời.

1.2. Sở Tài Chính

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị liên quan tập trung mọi biện pháp để thực hiện tăng thu, tiết kiệm chi; tích cực tham mưu các giải pháp khai thác các nguồn thu mới.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối ngân sách Nhà nước, các khoản chi được quản lý qua ngân sách Nhà nước, các khoản chi từ các quỹ tài chính Nhà nước; hướng dẫn sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng chế độ, quy định hiện hành; không bổ sung kinh phí ngoài dự toán, trừ các trường hợp thực hiện theo chế độ, chính sách, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh...

- Hướng dẫn và kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, chi phí lễ hội, khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước...

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các biện pháp thu hồi dứt điểm các khoản tạm ứng ngân sách tỉnh cho các dự án quá thời hạn quy định; kiến nghị Trung ương phân bổ vốn chính thức cho các dự án được Trung ương tạm ứng kinh phí qua nhiều năm. Trong quý II/2012, hoàn thành việc thu hồi tạm ứng vốn đầu tư thuộc kế hoạch 2010 trở về trước.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đăng ký, kê khai, niêm yết thông tin về giá và bán theo giá niêm yết bằng đồng Việt Nam. Không để xảy ra tình trạng định giá bất hợp lý, đầu cơ nâng giá, không niêm yết giá và bán theo giá niêm yết.

1.3. Ngành thuế chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung mọi biện pháp để thực hiện hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách đã được Hội đồng nhân dân các cấp giao. Tích cực khai thác các nguồn thu mới; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quản lý thu thuế, chống thất thu thuế, thu hồi số tiền nợ đọng thuế, nhất là các khoản liên quan đến đất đai, tài nguyên. Chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế. Thực hiện tốt chính sách gia hạn, giãn thời gian nộp thuế của Chính phủ.

1.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Rà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định 28/2011/QĐ-UBND, ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung về công tác quy hoạch kinh tế - xã hội và quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho phù hợp với Chỉ thị số 1792/CT-TTg

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Nhà nước và có nguồn gốc ngân sách Nhà nước, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật; đề xuất xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ.

- Trong quý II năm 2012, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn (2013-2015) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư; nghiên cứu, đề xuất dự án mới hoặc chuyển đổi các dự án đã phê duyệt nhưng chưa bố trí được nguồn vốn đầu tư để đầu tư theo các hình thức mới như BT, BOT, BTO, PPP... trong năm 2012.

1.5. Sở Công thương

- Phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng tăng giá trái pháp luật, nhất là các mặt hàng thuộc diện bình ổn giá. Thường xuyên theo dõi sát diễn biến thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu, để kịp thời có giải pháp điều tiết, bình ổn thị trường.

- Tham mưu và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2012”, tổ chức tốt các chương trình đưa hàng hóa về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh, bảo đảm gắn với thực tiễn, hoạt động thực chất, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum rà soát kế hoạch cung ứng điện và có biện pháp bảo đảm điện phục vụ cho sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. Huy động nguồn lực đầu tư các điểm đấu nối, hoàn chỉnh hệ thống lưới điện. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về sản xuất, cung ứng và sử dụng điện.

1.6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện nghiêm kỷ luật tài chính, ngân sách, tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc chủ trương của Chính phủ về ưu tiên tập trung vốn đầu tư cho các công trình, dự án hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2012; không ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành chương trình, đề án sử dụng kinh phí, vốn ngân sách khi không cân đối được nguồn; phải xác định được nguồn vốn, khả năng bảo đảm vốn mới quyết định đầu tư dự án.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối hàng hóa thông suốt, trước hết là hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng... không để xảy ra mất cân đối hàng hóa giữa các vùng, địa phương trong tỉnh, đặc biệt vào thời điểm trước, trong, sau Tết Nguyên Đán và trong mùa thiên tai, bão lũ.

2. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế

2.1. Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Quy hoạch, Đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh đã ban hành trong thời gian qua, trong đó chú trọng xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh.

- Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi (về thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng, tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của nhà nước...) để các doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực chế biến thức ăn gia súc, chế biến súc sản, chế biến các sản phẩm từ mủ cao su...

2.2. Sở Công Thương theo dõi, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ; tham mưu tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất. Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án Nhà máy giấy và bột giấy Tân Mai, Thủy điện Thượng Kon Tum, các công trình thủy điện vừa và nhỏ... hoàn thành đi vào sản xuất đúng kế hoạch. Rà soát lại danh mục các dự án thủy điện vừa và nhỏ, đề xuất loại bỏ những công trình có ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh phát triển cây cao su theo quy hoạch, kế hoạch; phát triển mạnh diện tích cây Sâm Ngọc Linh và một số dược liệu khác; mở rộng trồng một số loại rau, hoa xứ lạnh, nuôi thủy sản ở các lòng hồ thủy điện, thủy lợi, nuôi cá hồi, cá tầm ở huyện Kon Plông...; nhân rộng một số mô hình chăn nuôi có hiệu quả gắn với chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác chống hạn, chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng.

- Triển khai kế hoạch thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn phá rừng và chống người thi hành công vụ. Triển khai phương án tăng cường bảo vệ và phát huy giá trị rừng đặc dụng Đắk Uy. Tổ chức thực hiện hiệu quả đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2011 - 2015, đẩy mạnh triển khai thực hiện đề án giao rừng, cho thuê rừng, đề án thu tiền quyền sử dụng rừng.

- Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp trực thuộc tỉnh.

2.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì

- Theo dõi, đôn đốc và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực tỉnh đến năm 2020; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Đề án trong tháng 11.

- Triển khai thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Kon Tum đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tiếp tục triển khai cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Du lịch Kon Tum, hoàn thành việc giải thể Công ty Cây công nghiệp Kon Tum. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh dân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định suất đầu tư tối thiểu/ha đất (theo Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19 tháng 09 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới).

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư của các nhà đầu tư, công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh. Hàng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình triển khai thực hiện của các dự án đầu tư.

2.5. Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp về tài chính cho các Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý những vướng mắc cho doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

2.6. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ

3.1. Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020.

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và Đào tạo đến năm 2020 và các kế hoạch, đề án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Triển khai Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Quyết định 1951/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề các tỉnh Tây Nguyên và các huyện miền núi của các tỉnh giáp Tây Nguyên giai đoạn 2011 - 2015

- Tiếp tục có giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của các bậc học, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh tiến độ thực hiện đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên.

- Trong tháng 3 năm 2012, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu sửa đổi Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thuyên chuyển, luân chuyển giáo viên.

3.3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2015. Tăng cường công tác đào tạo nghề gắn với củng cố phát triển một số nghề và làng nghề truyền thống; đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

- Phối hợp huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên dạy nghề theo từng nghề; đa dạng hóa các hình thức, các phương pháp dạy nghề phù hợp với đối tượng học nghề và yêu cầu sản xuất.

3.4. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì

- Tập trung nguồn lực cho nghiên cứu ứng dụng và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống nhất là nông nghiệp, nông thôn. Đổi mới khâu xét lựa chọn đề tài, dự án khoa học công nghệ, chú trọng tính thực tiễn và tính khả thi của đề tài từ khâu xét duyệt đề cương. Tăng cường kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch phát triển Khoa học Công nghệ tỉnh Kon Tum 2012 - 2015, định hướng đến năm 2020. Đẩy mạnh hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ; tiếp tục đầu tư tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ.

3.5. Sở Nội vụ chủ trì

- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh đi học đại học, sau đại học và chính sách thu hút cán bộ, sinh viên tốt nghiệp về công tác tại tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của tỉnh năm 2012; phối hợp triển khai các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo các chương trình, đề án của Chính phủ; triển khai có kết quả Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 2 huyện nghèo.

4. Bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân

4.1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và các đối tượng xã hội; theo dõi tình hình đời sống, việc làm của người lao động. Triển khai kịp thời, đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ các gia đình chính sách, người dân vùng bị thiên tai. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch 2339/KH-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 - 2020.

- Tổ chức triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011-2015; trong đó chú trọng tập trung chỉ đạo và nguồn lực để giảm nghèo trên 10% đối với hai huyện nghèo, xã nghèo và thôn, bản đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, chương trình quốc gia bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh, phòng chống cháy nổ giai đoạn 2011-2015. Đẩy mạnh cho vay vốn giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 2011-2015.

- Trong tháng 3 năm 2012, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án nâng cao chất lượng và đẩy nhanh công tác giảm nghèo tỉnh Kon Tum đến năm 2015; tham mưu thành lập Quỹ giải quyết việc làm tại địa phương trong quý II/2012.

4.2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố: Nắm tình hình đời sống nhân dân để chỉ đạo kịp thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để người dân trên địa bàn đói, rét, không có nhà ở, không kịp thời phát hiện và xử lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, để cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy. Phối hợp với ngành điện và các đơn vị liên quan huy động các nguồn lực để đầu tư phấn đấu đến cuối năm 2012, 100% thôn có điện sinh hoạt và cơ bản không còn nhà tạm, dột nát.

4.3. Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc như: Chính sách di dân, tái định cư cho đồng bào du canh, du cư; hỗ trợ nước sinh hoạt, đất sản xuất, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chương trình hỗ trợ giảm nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011-2015; tham mưu đề nghị Ủy ban Dân tộc công nhận xã vùng cao của các xã mới chia tách (Đăk Mar, Đăk Năng). Chỉ đạo triển khai hiệu quả nguồn vốn thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II năm 2011.

4.4. Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ và Thông tư số 30a/2008/NQ-CP">06/2009/TT-NHNN ngày 09 tháng 4 năm 2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chính sách cho vay ưu đãi lãi suất đối với 02 huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông; triển khai hỗ trợ, cấp bù lãi suất cho xã trọng điểm đặc biệt khó khăn theo chính sách của tỉnh.

4.5. Sở Y tế chủ trì

- Nâng cao y đức và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, đảm bảo chất lượng công trình và đưa vào sử dụng các cơ sở y tế phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân. Chủ động giám sát dịch tễ để phát hiện, phòng chống sớm, không để các dịch bệnh xảy ra, đặc biệt các dịch bệnh mới phát sinh...Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu về y tế. Thực hiện hiệu quả Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

- Trong quý I năm 2012, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012-2015.

- Trong quý II năm 2012, phối hợp với các ngành, các cấp tổng hợp Kế hoạch xây dựng Y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020 vào năm 2015; xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị 08-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

- Tham mưu giải pháp, chính sách nhằm đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

- Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục và thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số, giảm chênh lệch giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số.

4.6. Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

- Đầu tháng 3 năm 2012, hoàn thành đề án khôi phục, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử, di tích văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đề án khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

- Tăng cường công tác xây dựng gia đình văn hóa mới; làm tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa dân tộc. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

- Quản lý tốt các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao, bảo đảm tiết kiệm, an ninh trật tự xã hội; đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực tổ chức lễ hội của địa phương, không sử dụng nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước để tổ chức lễ hội.

- Trong tháng 4 năm 2012, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các ngày lễ lớn của tỉnh tiến tới kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

4.7. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản; tăng cường phát triển các dịch vụ viễn thông và Internet.

4.8. Đài phát thanh truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đầu tư tăng phủ sóng phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc thiểu số tới vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

4.9. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có liên quan nâng cao vai trò trách nhiệm tập trung chỉ đạo triển khai các công việc tiến tới tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

5. Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng; tiếp tục chỉ đạo tốt công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 9, đầu tư xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

5.1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đã được giao ngay từ đầu năm; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu không hoàn thành kế hoạch vốn đã giao.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Đề án tổng thể khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 (năm 2009), trọng tâm là giải quyết đủ đất ở, đất sản xuất, nhà ở cho nhân dân; sửa chữa, đầu tư mới các cầu treo, tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi bị hư hỏng. Bố trí các nguồn vốn để tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 9 năm 2009 theo đúng quy định tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011.

- Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ, trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định tại Nghị định này.

5.2. Chủ đầu tư các công trình trọng điểm kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành và đưa vào sử dụng trước ngày diễn ra lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập tỉnh.

5.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Rà soát, tham mưu điều chuyển kế hoạch vốn năm 2012 theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011.

- Đề xuất phân bổ vốn đầu tư kế hoạch năm 2012 (các nguồn vốn Trung ương chưa giao, bổ sung trong năm...) theo hướng tăng đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đặc biệt là chương trình phát triển nông thôn mới, phát triển ba vùng kinh tế động lực của tỉnh...

5.4. Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai hiệu quả đề án xây dựng, thành lập thị xã Ngọc Hồi vào cuối năm 2015.

5.5. Sở Xây dựng

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là kiểm tra, giám sát chất lượng công trình xây dựng.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2030; quy hoạch phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, quy hoạch du lịch sinh thái Măng Đen. Khẩn trương hoàn thành công tác Quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính mới của tỉnh.

5.6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì

- Phối hợp với sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu. Đề xuất lồng ghép yếu tố môi trường vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phương án khoanh vùng cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Từ quý I đến quý III năm 2012, điều tra, khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh trên địa bàn tỉnh; điều tra, khảo sát nồng độ phát sinh các loại khí gây hiệu ứng nhà kính. Trong tháng 9 năm 2012 tham mưu xây dựng đề án thành lập Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Kon Tum.

- Triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản. Xử lý nghiêm đơn vị hoạt động khoáng sản vi phạm quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc cấp phép và quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản theo phân cấp. Trong tháng 8/2012, tham mưu xây dựng quy chế quản lý tài nguyên khoáng sản.

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra theo kế hoạch, kịp thời phát hiện và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh có những biện pháp xử lý đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

- Trong tháng 4 năm 2012, hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015.

5.7. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới sau bước đã hoàn thành quy hoạch và đề án trong năm 2011. Phối hợp lồng ghép các chương trình, dự án, nguồn kinh phí để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đầu tư xây dựng, sửa chữa các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn nhằm tăng tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt và công trình vệ sinh môi trường nông thôn đạt chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng bị thiên tai, sạt lở tại các huyện Tu Mơ Rông, Đăk Glei, Kon Plông, Sa Thầy, Đăk Hà.

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động chỉ đạo ứng phó có hiệu quả với thiên tai; chuẩn bị phương tiện, phương án huy động lực lượng phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2012.

5.8. Trong tháng 6 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện Đề án xây dựng khu tái định cư giãn dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành thành phố Kon Tum và đề án quy hoạch lại các làng đồng bào dân tộc thiểu số nội thành các địa điểm du lịch cộng đồng gắn với các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số thành phố Kon Tum.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng

6.1. Các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đứng chân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tăng cường bồi dưỡng, giáo dục nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ trực tiếp nhận và giải quyết công việc cho công dân, tổ chức.

6.2. Sở Nội vụ

- Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp quản lý cán bộ các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh.

- Trước 15 tháng 4 năm 2012, hoàn thành Đề án nâng cao hiệu quả quản lý hành chính công của tỉnh.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015, trọng tâm của cải cách hành chính năm 2012 là cải cách thủ tục hành chính và tác phong, lề lối m việc của cán bộ, công chức.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thăm dò, lấy ý kiến của bệnh nhân/người nhà bệnh nhân về tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sỹ tại một số bệnh viện công lập. Kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính năm 2012 tại một số cơ quan, địa phương của tỉnh.

6.3. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Tham mưu thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương về việc kiểm soát thủ tục hành chính và duy trì tốt kết quả rà soát thủ tục hành chính đã công bố.

- Theo dõi, kiểm tra Kế hoạch rà soát các quy định, thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành theo Văn bản chỉ đạo số 18/UBND-KSTTHC, ngày 09 tháng 12 năm 2011 về việc xây dựng kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính.

6.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Đầu tháng 4 năm 2012, đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 1118-KL/TU, ngày 29-7-2009 của Tỉnh ủy khóa XIII về “Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”; đề xuất các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thu hút đầu tư. Chuẩn bị nội dung và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh (vào cuối quý II và đầu quý IV năm 2012).

- Phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, Trung tâm xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ thu hút, xúc tiến đầu tư vào địa bàn; tổ chức rà soát, kiểm tra việc tuân thủ và thực hiện các dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc thu hồi, chuyển nhượng những dự án chậm triển khai, nhà đầu tư không đủ năng lực cho nhà đầu tư khác có năng lực.

- Rà soát lại toàn bộ quy trình thủ tục đầu tư, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

6.5. Sở Thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước; triển khai có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở vùng núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo của Chính phủ. Duy trì hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện tử tỉnh

6.6. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Khẩn trương xây dựng, hoàn thành các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm đến năm 2020, chú trọng công tác quy hoạch chung xây dựng thành phố Kon Tum, quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính mới của tỉnh, quy hoạch du lịch sinh thái Măng Đen, điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Thực hiện nghiêm túc việc công bố công khai và quản lý tốt quy hoạch đã được phê duyệt.

- Rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi quản lý, trên cơ sở đó phân loại để có biện pháp xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, vấn đề phức tạp phát sinh từ cơ sở; tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở đối với các tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong nhân dân.

6.7. Thanh tra tỉnh

- Thực hiện tốt kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2012; kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các kết luận thanh, kiểm tra đã có chỉ đạo xử lý, tăng cường hiệu lực thi hành các kết luận, kiến nghị sau thanh, kiểm tra.

- Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ khi phát sinh, nhất là những vụ khiếu kiện đông người liên quan đến đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường...

6.8. Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra các đơn vị sử dụng ngân sách tỉnh thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hành chính; triệt để thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, trước hết là đối với các hoạt động mua sắm phương tiện, chi đoàn ra, tiếp khách, lễ hội và các khoản chi thường xuyên khác.

6.9. Ban Chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tỉnh tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, đầu tư, quản lý vốn, tài sản của nhà nước...

6.10. Sở Tư pháp theo dõi việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2012. Thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất loại bỏ các văn bản không còn phù hợp. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, giai đoạn 2012-2015.

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại địa phương và công tác phân giới, cắm mốc với Camphuchia, tôn tạo, tăng dày mốc quốc giới với Lào

7.1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì

- Trong quý I, II năm 2012, chủ trì khảo sát khả năng huy động tiềm lực kinh tế - xã hội, khả năng động viên bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. Thực hiện tốt kế hoạch đối ngoại quân sự.

- Phối hợp tổ chức diễn tập vận hành cơ chế trong khu vực phòng thủ 1 bên 2 cấp cấp tỉnh và thành phố Kon Tum, huyện TuMơRông.

7.2. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện biên giới quản lý, bảo vệ hiệu quả khu vực biên giới, lãnh thổ; kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm trong quản lý bảo vệ biên giới. Đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản, khoáng sản trái phép đang có chiều hướng gia tăng, phức tạp trên địa bàn khu vực biên giới.

7.3. Công an tỉnh

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm xâm phạm an ninh, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là ở các vùng, địa bàn trọng điểm; bảo vệ an toàn các sự kiện quan trọng trong năm 2012. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trong tháng 4 năm 2012, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.

- Trong tháng 11, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Biên phòng đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 307-KL/TU, ngày 13 tháng 7 năm 2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa các lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

- Thực hiện các giải pháp giảm tai nạn giao thông; xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật đối với người tham gia giao thông.

7.4. Sở Giao thông Vận tải, Ban An toàn giao thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông qua việc thực hiện kế hoạch hành động “Năm an toàn giao thông 2012”; tiếp tục giảm tai nạn giao thông trên 10% cả 03 tiêu chí so với năm 2011.

7.5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện biên giới rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh dọc tuyến biên giới giai đoạn 2005-2015.

- Xây dựng đề án định hướng hợp tác phát triển giữa Kon Tum với các tỉnh dọc trên trục Đông - Tây qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nội dung đã cam kết giữa Kon Tum với các tỉnh trên hành lang tuyến Ubon Rachathani, Sisaket (Thái Lan), Champasak, Sê Kông, Attapeu (Lào), Quảng Ngãi, Bình Định (Việt Nam).

7.6. Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, trong tháng 7 năm 2012, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án khai thác du lịch khu vực Cột mốc quốc giới chung 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam; Quy chế phối hợp giữa Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Việt Nam) và Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Phu Cưa (Lào) trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người, phương tiện và hàng hóa qua cửa khẩu.

7.7. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác Quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực cửa khẩu Đăk Long, Đăk Blô, huyện Đăk Glei.

7.8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy hoàn thành Đề án về việc thành lập một số xã khu vực Nam Sa Thầy.

7.9. Sở Ngoại vụ chủ trì

- Đầu tháng 6 năm 2012, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đề án mở cửa khẩu khu vực Bờ Y/Kon Tum (Việt Nam) - Kon Tui Nias/Ratanakiri (Campuchia); Đề án nâng cấp cửa khẩu phụ Đăk Blô thành cửa khẩu chính

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại địa phương. Phấn đấu hoàn thành tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh Kon Tum - Sê Kông và tiếp tục phân giới với Campuchia.

Phần thứ hai

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Chương trình công tác năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình, điều kiện cụ thể, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác, xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công một đồng chí lãnh đạo chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn những vấn đề trọng tâm, tham mưu và xếp lịch để Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các ngành, địa phương kiểm tra kết quả thực hiện.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Thường xuyên theo dõi kết quả thực hiện, đề xuất giải pháp phù hợp, kịp thời và linh hoạt liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và dự toán ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan chức năng có liên quan bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nội dung Nghị quyết số 01 và Kế hoạch này, thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Công tác thông tin tuyên truyền phải tạo được sự đồng thuận cao trong cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn.

5. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực và chức năng, nhiệm vụ được giao cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương. Chủ động thông tin đầy đủ, kịp thời, đồng thời tăng cường việc trao đổi, tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách, đặc biệt là các cơ chế, chính sách gắn liền với cuộc sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

6. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng tháng, quý: Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 18 hàng tháng và tháng cuối quý; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20 hàng tháng và tháng cuối quý.

7. Trước ngày 30 tháng 11 năm 2012, các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố kiểm điểm tình hình thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh năm tiếp theo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư). Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 12 năm 2012 (Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng 12 năm 2012).

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Vụ IV - Văn phòng Chính phủ;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh;
- Chi nhánh Ngân hàng ĐTPT tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng: TH, KTTH, KTN, VX, NC thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 300/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 300/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 01/03/2012
Ngày hiệu lực 01/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 300/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 300/KH-UBND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh dự toán ngân sách nhà nước 2012 Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 300/KH-UBND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh dự toán ngân sách nhà nước 2012 Kon Tum
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 300/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Kon Tum
Người ký Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành 01/03/2012
Ngày hiệu lực 01/03/2012
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 300/KH-UBND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh dự toán ngân sách nhà nước 2012 Kon Tum

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 300/KH-UBND nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh dự toán ngân sách nhà nước 2012 Kon Tum

  • 01/03/2012

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 01/03/2012

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực