Văn bản khác 3002/KH-UBND

Kế hoạch 3002/KH-UBND năm 2017 về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3002/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3002/KH-UBND

Hà Nam, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018; Quyết đnh s1355/QĐ-CP ngày 12/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý;

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra, trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Xác định các nội dung công việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý một cách chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan.

b) Đảm bảo sự phối hp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị triển khai, quán triệt được tổ chức.

b) Tổ chức truyền thông nội dung cơ bản, điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, cổng thông tin điện tử tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

c) Tổ chức truyền thông về Luật Trợ giúp pháp lý bằng các hình thức, nội dung phù hợp điều kiện thực tế theo từng đối tượng ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị về những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Hoạt động rà soát: Quý IV năm 2017; xây dựng báo cáo: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, kết quả rà soát;

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập hun các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý

- Tổ chức tập huấn nội dung Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

+ Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Tổ chức tập hun các nội dung phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan, ban, ngành có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiêm sát nhân dân, Công an tnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tập huấn các nội dung phối hợp phù hợp với điều kiện của cơ quan, tổ chức.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan tiến hành tố tụng, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

4. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan, tổ chức liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

5. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

- Kết quả đầu ra: Danh sách và các thủ tục hành chính được công bố.

III. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp: Chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong Kế hoạch bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý của các cơ quan, đơn vị có liên quan được phân công trong Kế hoạch này.

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí trong nguồn ngân sách năm 2017 để tổ chức thực hiện.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ tại Kế hoạch này.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức có liên quan: Chỉ đạo quán triệt nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý; phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trong việc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đối tượng được trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc t
nh;
- Các Hội của tỉnh: Luật gia, Nông dân, Cựu chiến binh, Liên hiệp phụ nữ; Đoàn Luật sư tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CPVP, NC;
- Lưu: VT, NC(H)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3002/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3002/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3002/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3002/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3002/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nam
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3002/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3002/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nam

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3002/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Hà Nam

             • 18/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực