Văn bản khác 3006/KH-UBND

Kế hoạch 3006/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 102-KH/TU thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW "về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3006/KH-UBND 2019 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3006/KH-UBND

Kon Tum, ngày 13 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 102-KH/TU, NGÀY 10-7-2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 35-NQ/TW, NGÀY 22-10-2018 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ “VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRAI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35-NQ/TW), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Làm cơ sở để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

2. Yêu cầu

Việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch, nghị quyết phải đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp với phương châm gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Kết hợp giữa vận động, giáo dục, thuyết phục với kiên quyết xử lý nghiêm những vi phạm theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.

II. NỘI DUNG

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 22-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động với nội dung và phương thức phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

- Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng các trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc chủ động phát hiện những tư tưởng lệch lạc, sai trái, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, không để xảy ra “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tăng cường công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo tinh thần Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước; kịp thời nắm bắt phản ánh của dư luận đối với ngành, lĩnh vực để chủ động tham luận xã hội (qua Internet, mạng xã hội…), tham mưu kịp thời, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi lan truyền những thông tin sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư giấu tên, mạo tên, thư có tên nhưng nội dung xấu, mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động, gây rối.

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của tỉnh mở các chuyên trang, chuyên mục, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và người dân sử dụng mạng xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động diễn đàn “Ngọc Linh Xanh” trên mạng xã hội; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2018 “về phê duyệt Quy hoạch ngành báo chí, xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương về quản lý hoạt động báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh theo dõi thông tin trên mạng internet, mạng xã hội; kiểm soát, kịp thời báo cáo và phản bác thông tin thiếu khách quan trên báo chí, thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội, mạng internet.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; đặc biệt là các vấn đề phức tạp, nhạy cảm mà báo chí phản ánh về địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, xuất bản, in và phát hành; nâng cao nghiệp vụ phát thanh - truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam.

- Giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực báo chí, xuất bản theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, tuân thủ các quy định của Nhà nước đồng thời kiểm duyệt kỹ nội dung các tài liệu, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn Chính trị, giáo dục công dân…., trọng tâm là công tác giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với nội dung và phương thức phù hợp.

5. Công an tỉnh: Phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trai, thù địch; thanh tra, kiểm tra, theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; đặc biệt là các vấn đề phức tạp mà báo chí phản ánh về địa phương.

6. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, nâng cao sức “đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên Internet và mạng xã hội; khai thác, sử dụng trên Internet, mạng xã hội một cách hiệu quả, thiết thực và lành mạnh cho tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

7. Đề nghị Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: Tăng cường đổi mới phương thức tuyên truyền, động viên trí thức, văn nghệ sĩ nâng cao trách nhiệm trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan: Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 14-KH/TW, ngày 25-3-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW; Nội dung Kế hoạch số 102-KH/TU, ngày 22-10-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Định kỳ 06 tháng (trước 20/6), hàng năm (trước 10/12), báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tham mưu triển khai sơ kết, tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể CT-XH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thị Nga

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3006/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3006/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2019
Ngày hiệu lực13/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3006/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3006/KH-UBND 2019 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3006/KH-UBND 2019 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3006/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýTrần Thị Nga
        Ngày ban hành13/11/2019
        Ngày hiệu lực13/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3006/KH-UBND 2019 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3006/KH-UBND 2019 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Kon Tum

           • 13/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực