Văn bản khác 3008/KH-UBND

Kế hoạch 3008/KH-UBND năm 2016 thực hiện Quyết định 1675/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3008/KH-UBND thực hiện 1675/QĐ-TTg xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai Tây Ninh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
TÂY NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3008/KH-UBND

Tây Ninh, ngày 24 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1675/QĐ-TTG NGÀY 29/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN ĐẾN 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Quyết định số 1675/QĐ-TTg ngày 29/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1675/QĐ-TTg),

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định s1675/QĐ-TTg cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1675/QĐ-TTg thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mc, hạn chế hiện nay nhm tăng cường phát hiện và xử lý dứt đim các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai nhm chấn chỉnh, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai; góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật đất đai, ngăn chặn, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường năng lực cho hệ thống tổ chức thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đất đai để đáp ứng yêu cầu đy mạnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai;

- Đẩy mạnh thanh tra, kim tra, xử lý vi phạm trong qun lý, sdụng đt đai trên địa bàn toàn tỉnh đi với một sloại đối tượng chủ yếu đang có nhiu vi phạm, gây bức xúc, tác động tiêu cực đến quản lý nhà nước về đất đai;

- Thông qua việc thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai đtuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chp hành pháp luật đất đai trong các quan nhà nước và các tổ chức, cá nhân: rà soát đánh giá hệ thống pháp luật đất đai và đánh giá tình hình chấp hành pháp luật đất đai; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và các biện pháp tổ chức thực hiện nhm nâng cao hiệu ququản lý nhà nước về đất đai.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường năng lực cho các quan thanh tra chuyên ngành về đất đai

- Kiện toàn tăng cường năng lực cho Thanh tra ca Sở Tài nguyên và Môi trường đảm bảo tối thiểu là 10 biên chế. Phòng Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân cp huyện và y ban nhân dân cấp xã thông qua việc rà soát, điều chuyn cán bộ từ đơn vị khác nhm tăng cường lực lượng cho t chc thực hiện chức năng thanh tra v đt đai mà không làm tăng biên chế ca từng địa phương; tăng cường về trang thiết bị phục vụ thanh tra.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy tại Chi cục Quản lý đất đai theo hướng thành lập Phòng Kim soát quản lý và sử dụng đất để theo dõi, kim tra việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tnh,

- Tập hun nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra đất đai: Thường xuyên chđạo, hướng dẫn, tập huấn trao đi kinh nghiệm đnâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ; nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật chuyên ngành; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh tra đất đai theo cáo lớp đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ.

2. T chức tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai

S Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phcông bố địa chỉ tiếp nhận, hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về tình trạng vi phạm pháp luật đất đai ca các cơ quan, cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai theo phân cấp và ngưi sử dụng đất; đồng thời tổ chức tiếp nhận, xử lý đầy đủ các thông tin đã tiếp nhận theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai

Căn cứ tình hình quản lý, sử dụng đất đai hiện nay và tình hình thực hiện thanh tra chuyên ngành về đất đai trên địa bàn tnh trong thời gian qua, đtránh việc thanh tra trùng đối tượng và nội dung trong một số năm liên tiếp và nâng cao hiệu quả của hoạt động thanh tra, xử lý vi phạm, việc thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sdụng đất đai theo nội dung Quyết định số 1675/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phsẽ thực hiện đồng loạt trên địa bàn toàn tnh theo chỉ đạo, hướng dn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Kế hoạch thanh tra của UBND tỉnh, tập trung đối với một số nhóm đối tượng quản lý, sử dụng đất đang có nhiều ni cộm; mỗi năm sẽ thực hiện đi với một nhóm đi tượng nht định, trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường chtrì thực hiện đối với một số đối tượng tại một số huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện đối với các đối tượng còn lại; cụ th như sau:

- Năm 2016: Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai của y ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tnh, trong đó:

+ Sở Tài nguyên và Môi trường: Tổ chức thanh tra tối thiu 03 đơn vị cp huyện và 02 đơn vị cấp xã của mỗi huyện;

+ Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thanh tra tối thiểu 05 đơn vị cấp xã thuộc mi huyện và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

- Năm 2017: Tập trung thanh tra việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai ở các cấp:

Thanh tra tỉnh chtrì phối hợp với Sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra tại 05 đơn vị cấp huyện trực thuộc và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND tnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Năm 2018: Tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng đt tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế:

S Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tập trung thanh tra việc qun lý, sdụng đt tại 03-05 khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu kinh tế có dấu hiệu vi phạm và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Năm 2019: Tập trung thanh tra việc qun lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thanh tra 20 cơ sở sản xuất kinh doanh có dấu hiệu vị phạm pháp luật đất đai và tng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND tnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Năm 2020: Tập trung thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa:

Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thanh tra tại các cơ quan nhà nước có liên quan ở cấp tỉnh và 05 Huyện trực thuộc và tổng hợp, báo cáo kết quả gửi về UBND tnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Báo cáo tổng hp kết quả thanh tra và đánh giá, đề xut hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đất đai

Trên cơ sở kết quthanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai trong 05 năm (2016 - 2020) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh thực hiện tổng hợp đánh giá tình hình thực hiện và những tồn tại, vướng mắc trong việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai đối với các loại đối tượng thanh tra theo Đề án; đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật đất đai: trọng tâm là các quy định về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai và các quy định khác có liên quan đến các nội dung thanh tra theo Đề án.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Theo dõi, tng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm và báo cáo tng kết việc thực hiện Quyết định s1675/QĐ-TTg gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường theo yêu cầu.

- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn bộ máy tại Chi cục Quản lý đất đai và tăng cường nguồn nhân lc cho thanh tra Sở để thực hiện Đề án.

2. Thanh tra tỉnh phi hợp với STài nguyên và Môi trường chỉ đạo, kim tra, hướng dẫn các S, ngành, địa phương trong việc thực hiện thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai theo thm quyền. Hàng năm các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phtheo chức năng, nhiệm vụ của mình, căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch thanh tra để tổ chức thực hiện. Thanh tra tỉnh xem xét, rà soát kế hoạch thanh tra hàng năm của các đơn vị để tránh trùng lắp về nội dung và đối tượng thanh tra.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối ngân sách, bố trí kinh phí hàng năm cho Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phđể thực hiện kế hoạch.

4. Các Sở, Ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phtriển khai thực hiện kế hoạch, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời, đầy đủ khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra B TN&MT;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Các S: TNMT, TC, TP, XD;
- Cục Thuế, Ban QLKKT;
- Thanh tra t
nh;
- UBND các huyện, TP;
- VP UBND t
nh; KTN; KTTC;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3008/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3008/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/10/2016
Ngày hiệu lực24/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3008/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3008/KH-UBND thực hiện 1675/QĐ-TTg xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai Tây Ninh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3008/KH-UBND thực hiện 1675/QĐ-TTg xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai Tây Ninh 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3008/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành24/10/2016
        Ngày hiệu lực24/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3008/KH-UBND thực hiện 1675/QĐ-TTg xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai Tây Ninh 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3008/KH-UBND thực hiện 1675/QĐ-TTg xử lý vi phạm quản lý sử dụng đất đai Tây Ninh 2016

             • 24/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực