Văn bản khác 3009/KH-UBND

Kế hoạch 3009/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3009/KH-UBND năm 2014 Đẩy mạnh học tập gia đình dòng họ cộng đồng năm 2020 Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 3009/KH-UBND

Bình Dương, ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI TRONG GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ, CỘNG ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

Thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần xây dựng xã hội học tập, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng những giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế địa phương nhằm triển khai rộng rãi trong hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị, nhất là các cơ quan quản lý giáo dục và hệ thống tổ chức khuyến học các cấp; đảm bảo sự chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan liên quan.

- Xác định được những đặc trưng cơ bản và hệ thống các tiêu chí đánh giá mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” với giải pháp thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

II. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu chung:

Đẩy mạnh các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua việc xây dựng và triển khai các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” “Đơn vị học tập”; góp phần xây dựng xã hội học tập nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020; Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Xã hội học tập tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2020.

2. Mục tiêu cụ thể:

a. Năm 2014-2015:

Hoàn thành thí điểm xây dựng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ờ xã Bạch Đằng (Thị xã Tân Uyên) để rút kinh nghiệm triển khai đại trà trong toàn tỉnh.

b. Năm 2016 - 2020:

Triển khai mạnh mẽ phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trong phạm vi toàn tỉnh nhằm đạt được các chỉ tiêu:

- 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học các cấp được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng.

- 70% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”;

- Từ 30% - 50% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”

- 60% cộng đồng (ấp, khu phố) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; đối với các xã thuộc vùng khó khăn, tỷ lệ trên tương ứng là 50%.

- 50% các cơ quan, trường học, đơn vị doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”

- Tổ chức nghiên cứu Bộ tiêu chí quốc gia công nhận gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; đối chiếu với mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng khuyến học” để đề xuất mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh.

- Triển khai xây dựng thí điểm mô hình học tập tại xã Bạch Đằng, thị xã Tân Uyên.

- Nghiên cứu đánh giá, tổng kết việc vận hành các mô hình học tập thí điểm và biên soạn tài liệu nhân rộng ra toàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và thông tin trong hệ thống trường học và Hội Khuyến học các cấp, nâng cao chất lượng bản tin Giáo dục và Khuyến học cùng các kênh thông tin khác để tuyên truyền rộng rãi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xã hội học tập và học tập suốt đời trong nhân dân.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh (Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Đài truyền thanh địa phương, cơ sở...)

- Tổ chức tuyên truyền thông qua sự phối hợp hoạt động với các đoàn thể, các tổ chức xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

3. Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng

- Tổ chức quán triệt Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và tiêu chí đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cho Ban Chỉ đạo và cán bộ khuyến học các cấp.

- Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả triển khai thí điểm, nhân rộng các mô hình học tập và phát động phong trào học tập suốt đời trong toàn tỉnh.

- Thường xuyên giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc nhân rộng các mô hình học tập trong tỉnh, tổ chức tốt hội nghị sơ kết hàng năm và tổng kết cuối kỳ.

- Tổ chức Đại hội biểu dương gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” tiêu biểu từ tỉnh đến cơ sở.

4. Củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn:

- Tiếp tục củng cố bộ máy quản lý theo quy trình về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho Ban Giám đốc và các thành viên của các Trung tâm; động viên cán bộ và hội viên Hội Khuyến học tham gia xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu và hướng dẫn giảng dạy tại các Trung tâm.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá và công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”

- Nghiên cứu xây dựng quy trình, nội dung kiểm tra, đánh giá công nhận các danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập theo Bộ tiêu chí quốc gia phù hợp với tình hình, đặc điểm của tỉnh.

- Biên soạn và in ấn tài liệu, tổ chức tập huấn cho Ban chỉ đạo và cán bộ khuyến học ở địa phương và cơ sở.

- Tổ chức kiểm tra và đánh giá công nhận hàng năm và cuối kỳ theo kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này từ nguồn ngân sách Nhà nước ở mỗi địa phương (tỉnh, thành phố, thị xã, huyện, xã, phường, thị trấn).

- Căn cứ nhiệm vụ hàng năm, Hội Khuyến học các cấp xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp và dự toán chi ngân sách Nhà nước cấp cho hoạt động của Hội, gửi cho cơ quan tài chính cùng cấp để bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

- Đối với kinh phí triển khai đợt tập huấn Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tài chính thực hiện thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện căn cứ vào dự toán kinh phí thực tế và khả năng ngân sách.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Khuyến học tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội để triển khai thực hiện nhiệm vụ và giải pháp đề ra.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học các địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị tại địa phương.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của tỉnh.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các Trung tâm Học tập cộng đồng tại các địa phương, góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh xây dựng quy trình kiểm tra, đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và triển khai thực hiện theo Kế hoạch.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trong việc đánh giá, công nhận Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập kết hợp với việc đánh giá danh hiệu “Gia đình Văn hóa, ấp Văn hóa; xã, phường, thị trấn Văn hóa ...”

4. Sở Tài Chính:

Bố trí nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm để chi cho các hoạt động thực hiện Kế hoạch; đồng thời hướng dẫn các địa phương bố trí, quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

5. Các cơ quan thông tin:

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Báo Bình Dương phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh trong việc tuyên truyền các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng thông qua các tổ chức, mạng lưới ở địa phương; kịp thời phản ánh, biểu dương các gương điển hình tiên tiến, các mô hình học tập tiêu biểu của các gia đình, dòng họ, cộng đồng trên địa bàn tỉnh thông qua các kênh thông tin, báo, đài.

6. Các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp:

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu giáo chức tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các hội viên thuộc các cơ quan, tổ chức của mình được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; tích cực vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng của mình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”.

7. Ủy Ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Có trách nhiệm bố trí ngân sách để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội phối hợp với Hội Khuyến học cấp huyện, thị, thành phố để triển khai hiệu quả các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn.

- Chỉ đạo các cơ quan phát thanh, truyền hình địa phương thường xuyên tuyên truyền cho nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tại địa phương.

- Chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đánh giá công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” tại địa phương mình.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh; các đơn vị có ý kiến gửi về Hội Khuyến học tỉnh để tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:

- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo TU;
- MTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Thành viên BCĐ Xây dựng XHHT;
- Sở GDĐT, TTTT, VHTTDL, TC;
- UBND huyện, thị, TpTDM;
- Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Hội Người cao tuổi tỉnh;
- Hội Khuyến học tỉnh;
- LĐVP, N, TH;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3009/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3009/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/09/2014
Ngày hiệu lực08/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3009/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3009/KH-UBND năm 2014 Đẩy mạnh học tập gia đình dòng họ cộng đồng năm 2020 Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3009/KH-UBND năm 2014 Đẩy mạnh học tập gia đình dòng họ cộng đồng năm 2020 Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3009/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýLê Thanh Cung
        Ngày ban hành08/09/2014
        Ngày hiệu lực08/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3009/KH-UBND năm 2014 Đẩy mạnh học tập gia đình dòng họ cộng đồng năm 2020 Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3009/KH-UBND năm 2014 Đẩy mạnh học tập gia đình dòng họ cộng đồng năm 2020 Bình Dương

           • 08/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực