Văn bản khác 3030/KH-BHXH

Kế hoạch 3030/KH-BHXH năm 2020 về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3030/KH-BHXH 2020 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3030/KH-BHXH

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Kế hoạch số 1584/KH-BHXH ngày 21/5/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam với những nội dung sau:

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam để đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

1.2. Quản lý tập trung dữ liệu kết quả giải quyết TTHC của BHXH Việt Nam tại Hệ thống lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH.

2. Yêu cầu

2.1. Số hóa kết quả giải quyết TTHC phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 25 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2.2. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) và việc phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ theo nội dung Kế hoạch đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ

1. Xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

2. Đảm bảo điều kiện thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

3. Triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh, BHXH quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (gọi chung là BHXH huyện) theo lộ trình hàng năm, đảm bảo đúng quy định và hoàn thành trước 31/12/2025.

4. Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam theo quy định.

(Nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này)

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện được đảm bảo từ nguồn kinh phí chi quản lý BHXH, BHYT, BHTN hằng năm được BHXH Việt Nam giao cho các đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, LT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Hùng Sơn

 

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ CỤ THỂ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SỐ HÓA KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC CÒN HIỆU LỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BHXH VIỆT NAM
(Kèm theo Kế hoạch số: 3030/KH-BHXH ngày 24/9/2020 của BHXH Việt Nam)

TT

Nội dung công việc

Đơn vị chủ trì

Đơn v phối hợp

Thời gian thực hiện

Sản phẩm

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam

1.1

Xây dựng Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, PC, KHĐT, TCKT, BT, ST, CNTT.

Hoàn thành trong Quý III/2020

Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

1.2

Xây dựng văn bản hướng dẫn BHXH tỉnh về việc rà soát, thống kê, báo cáo tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, PC, KHĐT, TCKT, BT, CNTT.

- BHXH 03 tỉnh: Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Nghệ An.

Hoàn thành trong Quý IV/2020

Công văn hướng dẫn BHXH tỉnh về việc rà soát, thống kê, báo cáo tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

1.3

Tổng hợp kết quả rà soát, thống kê tên loại, khối lượng tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực, thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam đã cấp bản giấy do BHXH tỉnh, BHXH huyện đang quản lý và lưu trữ.

Trung tâm Lưu trữ

BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Hoàn thành trong Quý I/2021

Báo cáo thống kê số liệu tài liệu là kết quả giải quyết TTHC đã cấp bản giấy còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam cần thực hiện số hóa.

1.4

Xây dựng Danh mục tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam cần thực hiện số hóa.

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, PC, KHĐT, TCKT, BT, CNTT.

- BHXH 03 tỉnh: Tp. Hà Nôi, Tp. Hồ Chí Minh, Nghệ An.

Hoàn thành trong Quý II/2021

Danh mục tài liệu là kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam cần thực hiện số hóa.

1.5

Hướng dẫn quy trình số hóa lưu trữ điện tử kết quả giải quyết TTHC.

Trung tâm Lưu trữ

- Trung tâm CNTT.

- BHXH tỉnh.

Hoàn thành trong Quý III/2021

Văn bản hướng dẫn quy trình số hóa, lưu trữ điện tử kết quả giải quyết TTHC.

1.6.

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Trung tâm CNTT.

- Trung tâm Lưu trữ

- BHXH tỉnh.

Hoàn thành trong Quý III/2021

Văn bản hướng dẫn Phần mềm số hóa kết quả giải quyết TTHC.

1.7

Kết nối dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC vào Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH.

Trung tâm CNTT

- Trung tâm Lưu trữ

- BHXH tỉnh.

Thường xuyên

Đồng bộ cơ sở dữ liệu số hóa kết quả giải quyết TTHC với cơ sở dữ liệu Hệ thống Lưu trữ hồ sơ điện tử Ngành BHXH.

1.8

Kiểm tra, đôn đốc việc triển khai kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

Trung tâm Lưu trữ

- Các đơn vị: VP, PC, CNTT.

- BHXH tỉnh

Thường xuyên

 

1.9

Đánh giá, đề xuất nâng cấp, mở rộng phần mềm số hóa, lưu trữ điện tử.

Trung tâm CNTT

- Trung tâm Lưu trữ;

- BHXH tỉnh

Khi có yêu cầu

 

1.10.

Bảo đảm kinh phí triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC

Vụ Tài chính - Kế toán

BHXH tỉnh

Hằng năm

 

2. BHXH các tỉnh

2.1

Rà soát, thống kê tên loại, khối lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam do BHXH tỉnh, BHXH huyện đã cấp bản giấy

BHXH tỉnh

Trung tâm Lưu trữ

Hoàn thành trong Quý IV/2020

Báo cáo thống kê tên loại, khối lượng kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam do BHXH tỉnh, BHXH huyện đã cấp bản giấy cần thực hiện số hóa.

2.2

Triển khai số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện

BHXH tỉnh

- Các đơn vị: VP, CSXH, CSYT, TCKT, BT, CNTT, LT.

Hoàn thành trong Quý III/2025

 

2.3

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

BHXH tỉnh

- Các đơn vị: VP, PC, CSXH, CSYT, BT, CNTT, LT.

Hàng năm và khi có yêu cầu

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC tại BHXH tỉnh, BHXH huyện.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3030/KH-BHXH

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3030/KH-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2020
Ngày hiệu lực24/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(26/09/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3030/KH-BHXH

Lược đồ Kế hoạch 3030/KH-BHXH 2020 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3030/KH-BHXH 2020 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3030/KH-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýLê Hùng Sơn
        Ngày ban hành24/09/2020
        Ngày hiệu lực24/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (26/09/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 3030/KH-BHXH 2020 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Bảo hiểm xã hội

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3030/KH-BHXH 2020 số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính thẩm quyền Bảo hiểm xã hội

            • 24/09/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực