Văn bản khác 3038/KH-UBND

Kế hoạch 3038/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017-2021

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3038/KH-UBND 2017 Đề án Tuyên truyền pháp luật người lao động Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3038/KH-UBND

Điện Biên, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN, GIAI ĐOẠN 2017 - 2021

Thực hiện Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp từ năm 2009 đến năm 2012; Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; UBND tỉnh Điện Biên ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng, triển khai đng bộ có hiệu quả các mục tiêu đã được phê duyệt tại Quyết định số 31/2009/QĐ-TTg ngày 24/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác, tôn trọng và chấp hành pháp luật đối với người lao động, người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân; góp phần thúc đẩy sản xuất, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động cần bám sát với nội dung, nhiệm vụ và nhu cầu của từng nhóm đối tượng; đưa ra các biện pháp toàn diện để khắc phục những yếu kém, tồn tại; triển khai thực hiện các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, không trùng lặp chồng chéo với các hoạt động, các dự án, chương trình khác đã và đang triển khai ở địa phương.

- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; chọn lọc phát triển các mô hình, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng, địa bàn và nhu cầu hiểu biết pháp luật người lao động và người sử dụng lao động.

- Có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp, các ngành, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn th, nhân dân, sự chủ động vào cuộc của người sử dụng lao động và người lao động.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa trong các loại hình doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định xã hội.

2. Mục tiêu cụ th

Phấn đấu đến hết năm 2021 đạt từ 95% trở lên người sử dụng lao động thuộc các loại hình doanh nghiệp trong tỉnh được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp; trên 80% người lao động trong các loại hình doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Khuyến khích Doanh nghiệp tuyên truyền, ph biến pháp luật

- Khuyến khích các doanh nghiệp tự tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các các lĩnh vực pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyn, nghĩa vụ của công dân và người lao động tại doanh nghiệp.

- Khuyến khích doanh nghiệp đưa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân trong nội dung của Thỏa ước lao động tập thể, trong những tiêu chí đánh giá doanh nghiệp.

- Khuyến khích doanh nghiệp tạo điều kiện, hỗ trợ nguồn lực và phối hợp với các tổ chức công đoàn, các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyn và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động.

2. Bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan tới hoat động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân

- Tổ chức các lớp tập huấn pháp luật lao động và pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn doanh nghiệp, xã viên hợp tác xã và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động cho cấp huyện, thị xã, thành phố.

3. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các lĩnh vực pháp luật khác liên quan ti hoạt động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của công dân cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên triển khai tại các địa bàn có nhiều doanh nghiệp, khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng dân tộc ít người, có điều kiện đặc biệt khó khăn, địa bàn xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.

- Biên soạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật lao động và các quy định có liên quan cho doanh nghiệp và người lao động trong tỉnh; thường xuyên cập nhật, bổ sung các nguồn tài liệu mới; phát hành tờ gấp nội dung tuyên truyền pháp luật lao động cho người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn doanh nghiệp để thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động.

- Đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở; lồng ghép vào hoạt động hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng, các phong trào vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại; phát huy vai trò hỗ trợ của các thiết chế thông tin tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động.

- Tăng cường ng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, cổng thông tin/trang thông tin điện tử...

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động đối với các doanh nghiệp thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động.

4. Kiểm tra thực hiện kế hoạch

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố hằng năm tổ chức khảo sát, kiểm tra tình hình tuyên truyền, phổ biến, thực hiện pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan tới các hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

5. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch

- Hằng năm, đánh giá bằng văn bản về tình hình, kết quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các văn bản pháp luật khác có liên quan tới hoạt động doanh nghiệp; trên cơ sở đó đề xuất nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả cho năm sau.

- Sơ kết 03 năm đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch; năm 2021 tổ chức tổng kết việc thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 31 giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Năm 2017

- Ban hành các văn bản phục vụ cho việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của kế hoạch.

2. Năm 2018 - 2019

- Tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch; chỉnh lý, bổ sung các tài liệu pháp luật phục vụ công tác tuyên truyền.

- Nhân rộng các mô hình điểm đã được tổng kết, đánh giá có hiệu quả.

- Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

- Năm 2019: Sơ kết 03 năm, đánh giá hiệu quả thực hiện Kế hoạch để có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

3. Năm 2020 - 2021

- Tập chung chỉ đạo những nội dung chưa đạt theo kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch; tiếp tục bổ sung, chỉnh lý các tài liệu pháp luật phù hợp với thực tiễn để tổ chức tuyên truyền, phổ biến; tiếp tục thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên cơ sở đã được điều chỉnh phù hợp thực tiễn.

- Tổ chức đánh giá tổng kết vào quý IV năm 2021.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch do ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Khuyến khích các doanh nghiệp tự đảm bảo chi phí để thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động tại đơn vị.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Là cơ quan Thường trực giúp UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các cơ quan và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh theo quy định.

- Hằng năm lập dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình UBND tỉnh theo quy định.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh và các Sở, ngành có liên quan biên soạn tài liệu và bố trí báo cáo viên có khả năng tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.

- Chỉ đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, ban có liên quan giúp UBND cấp huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

3. S Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hàng năm cho các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã thành phố để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch.

4. Sở Thông tin Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về pháp luật lao động; các mô hình, điển hình trong công việc tuyên truyền, phổ biến về lao động, các doanh nghiệp làm tốt pháp luật lao động.

5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tổ chức các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động và pháp luật có liên quan cho người sử dụng lao động, người lao động và xã viên trong các hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý.

- Theo dõi, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các hợp tác xã theo loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

6. Các Sở, ban, ngành tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

7. Đ ngh Liên đoàn Lao động tỉnh

- Tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp cho các cán bộ công đoàn của doanh nghiệp; chỉ đạo, hướng dẫn Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn các doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quan, đơn vị liên quan phát động các hình thức tìm hiểu pháp luật lao động cho người lao động ở doanh nghiệp.

- Theo dõi, giám sát, đánh giá công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh

Tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động; giám sát việc thực hiện Kế hoạch ở cơ sở.

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, gắn với kế hoạch thực hiện chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật chung của địa phương.

- Bảo đảm kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định.

- Chỉ đạo theo dõi, đánh giá việc thực hiện các hoạt động của kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của cơ quan Thường trực.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2017 - 2021; UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh và yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-TB&XH (b/c);
- TT. Tnh y (b/c);
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh, các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Li
ên minh Hợp tác xã tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX(LVC).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3038/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3038/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3038/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3038/KH-UBND 2017 Đề án Tuyên truyền pháp luật người lao động Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3038/KH-UBND 2017 Đề án Tuyên truyền pháp luật người lao động Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3038/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3038/KH-UBND 2017 Đề án Tuyên truyền pháp luật người lao động Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3038/KH-UBND 2017 Đề án Tuyên truyền pháp luật người lao động Điện Biên

           • 16/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực