Văn bản khác 304/KH-UBND

Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 304/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2013 - 2016” ĐẾN NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; Kế hoạch số 215/KH-HLGVN ngày 10 tháng 8 năm 2017 của Hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục đích

Triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021 góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

- Phát huy vai trò các cấp Hội Luật gia, các tổ chức khác và cá nhân tham gia xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa Hội Luật gia với các cơ quan nhà nước, Đoàn Luật sư, các tổ chức chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn để thúc đẩy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; phát huy những thành quả đạt được giai đoạn 2013 - 2016 để xác định nội dung công việc, tiến độ thực hiện. Mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của Hội Luật gia, các cơ quan hữu quan, đoàn thể trong quá trình tổ chức, phối, kết hợp tổ chức thực hiện Đề án.

- Phối, kết hợp các hoạt động của Đề án với chương trình, đề án khác có liên quan về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

3. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- Bảo đảm 100% Sở, ngành, đoàn thể có liên quan, các địa phương và Hội Luật gia các cấp tổ chức hoặc phối hợp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý với nội dung và hình thức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế ở đơn vị, địa phương theo quy định của pháp luật.

- Phấn đấu hàng năm có từ 80% trở lên báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật, hội viên Hội Luật gia được cập nhật thông tin, hỗ trợ tài liệu pháp luật, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

- Giữ vững và nhân rộng các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở đã thực hiện tại các đoàn thể chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp; Hội, Chi hội luật gia cơ sở.

- Tiếp tục nghiên cứu mô hình và hình thành tổ chức hoạt động Trung tâm pháp luật cộng đồng tại một số xã để rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng mô hình này.

II. GIẢI PHÁP, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Kiện toàn Ban điều hành Đề án, ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện giai đoạn và hàng năm trong Ban điều hành và các cấp Hội.

Hội Luật gia tỉnh chủ trì thời gian thực hiện: Năm 2017

2. Kế thừa kết quả đạt được trong giai đoạn 2013 - 2016; hướng mạnh hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật về cơ sở, phát huy tính chủ động của các cấp Hội Luật gia, phát huy nguồn lực xã hội tham gia phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời điểm và theo yêu cầu quần chúng, nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi, định mức chi hoạt động nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các đoàn thể thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

3. Củng cố, mở rộng mô hình, thiết chế thực hiện có hiệu quả tại cơ sở của các đoàn thể, đơn vị tham gia, chú ý mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia tỉnh và các đoàn thể thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

4. Tổ chức các hình thức bồi dưỡng kiến thức pháp luật phù hợp nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các cá nhân tham gia hoạt động; tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho các đoàn thể, đơn vị tham gia các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Hội Luật gia tỉnh thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

5. Tăng cường xã hội hóa hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý thông qua các hoạt động của các trung tâm tư vấn pháp luật, trung tâm trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở…

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Hội Luật gia thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

6. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp giữa đoàn thể với cơ quan nhà nước, đoàn thể với đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp, toàn diện trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

7. Tổ chức, kiểm tra, sơ kết, tổng kết định kỳ hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật để kịp thời điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho phù hợp với địa bàn, đối tượng, lĩnh vực, thời điểm. Động viên khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án.

Hội Luật gia và các cơ quan, đoàn thể thực hiện theo định kỳ hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội Luật gia tỉnh

- Củng cố Ban điều hành thực hiện Đề án để điều hành, tổ chức thực hiện Đề án hiệu quả hơn.

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đoàn thể có liên quan triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” đến năm 2021.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Luật gia, luật sư, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn dự trù kinh phí thực hiện Đề án cho các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

2. Sở Tư pháp

- Phối hợp với Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Luật gia, Luật sư, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với Hội Luật gia, Sở Tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh đánh giá và nhân rộng mô hình Trung tâm tư vấn pháp luật và chi nhánh gắn kết hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn cấp tỉnh, huyện; nghiên cứu xây dựng mô hình Trung tâm pháp luật cộng đồng hoặc tương tự để rút kinh nghiệm và từng bước nhân rộng.

- Biên soạn, cung cấp kịp thời các tài liệu phổ biến pháp luật phù hợp với nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; chủ động hướng dẫn, định hướng chủ đề, nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với thời điểm, nhu cầu của cán bộ, nhân dân và nhiệm vụ chính trị.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các Hội có đông hội viên như: Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... củng cố, hình thành Trung tâm Tư vấn pháp.

3. Sở Tài chính

- Cân đối ngân sách nhà nước cấp hàng năm để thực hiện Đề án theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với Hội Luật gia hướng dẫn dự trù kinh phí thực hiện Đề án cho các đơn vị ở cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Sở Tư pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp Hội Luật gia, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

4. Đoàn Luật sư

- Phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kỹ năng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội Luật gia, Luật sư, cán bộ Trung tâm tư vấn pháp luật của các tổ chức đoàn thể, cán bộ Trung tâm trợ giúp pháp lý.

- Phối hợp với Hội Luật gia tỉnh, Sở Tư pháp tuyên truyền và phổ biến các quy tắc đạo đức nghề nghiệp cho luật sư, cán bộ, hội viên Hội Luật gia có tham gia hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

5. Các sở, ngành, đoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đồng thời có Kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn hoặc lồng ghép triển khai, thực hiện với các Kế hoạch thực hiện các Đề án khác có liên quan.

- Cân đối, bố trí kinh phí trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có) nhằm giúp các đơn vị, đoàn thể được giao trách nhiệm thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Đề án.

- Hỗ trợ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quản lý nhằm củng cố, mở rộng mô hình, thiết chế thực hiện có hiệu quả tại cơ sở của các đoàn thể, đơn vị tham gia, chú ý mô hình Trung tâm giáo dục cộng đồng.

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh có liên quan Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ Kế hoạch thực hiện Đề án này, xây dựng Kế hoạch chủ động triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Hội Luật gia tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 304/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu304/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 304/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 304/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 304/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu304/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 304/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 304/KH-UBND 2017 Xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật Tiền Giang

             • 09/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực