Kế hoạch 304/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 304/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo đảng Hội luật gia giai đoạn mới Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 304/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 1829-KH/BCSĐCP NGÀY 04/5/2023 CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 14-CT/TW NGÀY 01/7/2022 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2081/QĐ-BTP ngày 24/8/2023 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Triển khai thực hiện đầy đủ, chất lượng, hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 1829- KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam. Phát huy vai trò và khả năng của đội ngũ luật gia tỉnh trong sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia trong giai đoạn mới.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của Hội Luật gia

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 14-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác Hội Luật gia. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của Hội Luật gia đến các tổ chức, cá nhân.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; các cơ quan, tổ chức; Hội Luật gia.

- Thời gian: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Phát huy vai trò của Hội Luật gia và các Chi hội Luật gia trong việc tham gia vào hoạt động phối hợp quản lý nhà nước

a) Phát huy vai trò của đại diện Hội Luật gia tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Rà soát, đảm bảo có thành phần của Hội Luật gia tham gia Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Hội Luật gia và các Chi hội

- Thời gian: Năm 2023 và các năm tiếp theo.

b) Tăng cường vai trò quản lý nhà nước trong việc củng cố, kiện toàn Hội Luật gia và các Chi hội ngày càng vững mạnh về tổ chức, đẩy mạnh hoạt động, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

- Chủ trì thực hiện: Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Phối hợp thực hiện: Hội Luật gia.

- Thời gian: Thường xuyên.

c) Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức, hoạt động của Hội Luật gia, Chi hội Luật gia và các hội viên.

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh, Sở Nội vụ.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Thường xuyên.

d) Tăng cường sự tham gia của Hội Luật gia và các Chi hội trong các hoạt động tham gia, góp ý, tư vấn, phản biện chính sách pháp luật trong xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật ở địa phương theo quy định.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Phối hợp thực hiện: Hội Luật gia và các Chi hội.

- Thời gian: Trong quá trình tham mưu góp ý văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, thi hành pháp luật ở địa phương.

đ) Tạo điều kiện, phát huy vai trò của Hội Luật gia và các Chi hội trong việc chủ động tham gia vào các hoạt động tiếp dân, hòa giải ở cơ sở, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát, theo dõi thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian: Thường xuyên.

e) Phát huy vai trò của Hội Luật gia trong tư vấn công tác đặc xá, tái hoà nhập cộng đồng đối với các phạm nhân theo quy định của pháp luật

- Chủ trì thực hiện: Công an tỉnh.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hội Luật gia.

- Thời gian: Theo định kỳ hàng năm.

3. Thực hiện Chương trình hành động số 163/CTr-HLGVN ngày 30/5/2023 của Hội Luật gia Việt Nam

Bám sát và cụ thể hóa Chương trình hành động số 163/CTr-HLGVN ngày 30/5/2023 của Hội Luật gia Việt Nam triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới, Kế hoạch số 862- KH/ĐĐQH15 ngày 12/8/2022 của Đảng đoàn Quốc hội và Kế hoạch số 1829- KH/BCSĐCP ngày 04/5/2023 của Ban cán sự đảng Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị

- Chủ trì thực hiện: Hội Luật gia.

- Thời gian: Năm 2023 và thường xuyên của các năm tiếp theo.

4. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch này

a) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân tỉnh được giao tại Chỉ thị số 14-CT/TW, Kế hoạch số 1829- KH/BCSĐCP.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Phối hợp thực hiện: Các cơ quan, đơn vị có liên quan, Hội Luật gia.

- Thời gian: Thường xuyên.

b) Định kỳ hàng năm báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch. Tham mưu tổ chức sơ kết, tổng kết để báo cáo Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Chính phủ theo quy định.

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan, Hội Luật gia.

- Thời gian: Hàng năm và theo yêu cầu.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm thực hiện

a) Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

b) Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

c) Sở Tài chính nghiên cứu các quy định của pháp luật để tham mưu thực hiện cơ chế giao việc, khoán kinh phí cho Hội Luật gia và các Chi hội.

d) Hội Luật gia tích cực triển khai thực hiện Chương trình hành động số 163/CTr-HLGVN của Hội Luật gia Việt Nam, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) và đề xuất các giải pháp đảm bảo việc triển khai thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện

a) Căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1829- KH/BCSĐCP và Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng kinh phí chi hoạt động thường xuyên hằng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này theo quy định về phân cấp ngân sách nhà nước.

b) Hội Luật gia, Chi hội Luật gia huyện, thị xã, thành phố căn cứ Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 1829-KH/BCSĐCP và Kế hoạch này dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao, gửi cơ quan Tài chính cùng cấp thẩm định trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- TW Hội luật gia VN;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các TCCT-XH tỉnh;
- TAND tỉnh; VKSND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Hội Luật gia tỉnh;
- VP UBND tỉnh: CVP, các PCVP, CV: NV;
- Lưu: VT, CCHC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 304/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu304/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(20/09/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 304/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 304/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo đảng Hội luật gia giai đoạn mới Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 304/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo đảng Hội luật gia giai đoạn mới Huế
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu304/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành12/09/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (20/09/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 304/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo đảng Hội luật gia giai đoạn mới Huế

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 304/KH-UBND 2023 tăng cường sự lãnh đạo đảng Hội luật gia giai đoạn mới Huế

              • 12/09/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực