Văn bản khác 305/KH-UBND

Kế hoạch 305/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 305/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 66/2017/NĐ-CP Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 305/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 66/2017/NĐ-CP NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THIẾT BỊ, PHẦN MỀM NGỤY TRANG DÙNG ĐỂ GHI ÂM, GHI HÌNH, ĐỊNH VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

Thực hiện Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị (sau đây gọi tắt là Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ).

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị theo đúng quy định pháp luật.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức triển khai thi hành Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo kịp thời và hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, đồng bộ, chặt chẽ và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thi hành Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Xây dựng lộ trình thực hiện thống nhất, đồng bộ và hiệu quả, không gây khó khăn, cản trở hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát các đối tượng thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Rà soát, thống kê, tuyên truyền trực tiếp đến các đối tượng thuộc trường hợp thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

+ Cơ quan chủ trì: Công an tỉnh.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 01/01/2018.

2. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, địa phương mình thông suốt, thực hiện nghiêm túc Nghị định số 66/2017/NĐ-CP.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ấp Bắc tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết, thực hiện đúng các quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trên địa bàn tỉnh.

3. Rà soát các văn bản vi phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ, thống kê những văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Chủ trì: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan tham mưu: Công an tỉnh, chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2017.

4. Công an tỉnh

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý đối với hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ;

- Chỉ đạo việc phối hợp thẩm định hồ sơ trước khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều về an ninh, trật tự đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp của Công an tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan quản lý hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị theo quy định tại Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị theo quy định của pháp luật.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Tài chính trong quản lý hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo quy định tại Nghị định số 66/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan;

- Chỉ đạo việc phối hợp thẩm định hồ sơ trước khi cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền cấp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trong Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo quy định của phát luật.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền quy định mức thu, việc quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

8. Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh quản lý hoạt động kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị cụ thể hóa để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả ở cơ quan, đơn vị mình.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11 hàng năm. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện ở các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2017/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Trong quá trình thực hiện, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để được hướng dẫn, giải quyết./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 305/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu305/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/11/2017
Ngày hiệu lực09/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 305/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 305/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 66/2017/NĐ-CP Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 305/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 66/2017/NĐ-CP Tiền Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu305/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýTrần Thanh Đức
        Ngày ban hành09/11/2017
        Ngày hiệu lực09/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 305/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 66/2017/NĐ-CP Tiền Giang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 305/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị định 66/2017/NĐ-CP Tiền Giang

             • 09/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 09/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực