Văn bản khác 3056/KH-UBND

Kế hoạch 3056/KH-UBND tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3056/KH-UBND 2017 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3056/KH-UBND

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 04 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2017

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu (Thông tư 26) và căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2017 như sau:

I. Mục đích, đối tượng bình chọn

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn tiêu biểu có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, trên cơ sở đó có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phn thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển; đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn cấp khu vực và toàn quốc trong năm 2018.

Đối tượng bình chọn là các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn thuộc các loại hình Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; trực tiếp đầu tư tại các huyện, thị xã Ninh Hòa, thành phố Cam Ranh và các phường được chuyển đổi từ xã chưa quá 05 năm, các xã của thành phố Nha Trang.

II. Nguyên tắc, yêu cầu và phân nhóm sản phẩm

1. Nguyên tắc bình chọn sn phẩm:

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

a) Các cơ sở công nghiệp nông thôn gửi hồ sơ và sản phẩm tham gia bình chọn trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đối với các thông tin liên quan đến các sản phẩm của mình.

b) Triển khai đăng ký tham gia và tổ chức bình chọn theo trình tự từ cấp huyện đến cấp tỉnh.

c) Tổ chức bình chọn được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định của pháp luật.

d) Một cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia bình chọn cho một hoặc nhiều sản phẩm. Một sản phẩm có thể đăng ký tham gia nhiều kỳ bình chọn.

2. Yêu cầu chung đối với sản phẩm tham gia bình chọn:

a) Là sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đang được sản xuất tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh và do chính cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó đăng ký tham gia bình chọn.

b) Sản phẩm tham gia bình chọn không phải là sản phẩm sao chép; việc sản xuất sản phẩm đó không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

3. Phân nhóm sản phẩm tham gia bình chọn

a) Nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

b) Nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống.

c) Nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí.

d) Nhóm các sản phẩm khác.

III. Nội dung thực hiện

1. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2017 được tổ chức bình chọn ở hai cấp (cấp huyện và cấp tỉnh): Hội đồng bình chọn cấp huyện tổ chức bình chọn các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp huyện và Hội đồng bình chọn cấp tỉnh tổ chức bình chọn các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

2. Hồ sơ và sản phẩm đăng ký bình chọn:

2.1- Bình chọn cấp huyện: Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (theo mẫu tại Phụ lục số 1 - Thông tư 26) kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị;

b) Bản thuyết minh giới thiệu về sản phẩm (theo mẫu tại Phụ lục số 2 - Thông tư 26) kèm theo 03 ảnh màu, cỡ tối thiểu (10x15)cm của sản phẩm được chụp tại 3 góc độ khác nhau (chính diện, mặt bên, từ trên xuống);

c) Bản sao hợp lệ các tài liệu khác liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác;

Ngoài các hồ sơ trên, đơn vị tham gia bình chọn phải gửi sản phẩm cụ thể về Hội đồng bình chọn theo thời gian, địa điểm quy định. Sản phẩm sau khi bình chọn được trả lại cho đơn vị tham gia bình chọn; trường hợp sản phẩm lưu giữ, trưng bày tại nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp phải được sự đồng ý của đơn vị có sản phẩm lưu giữ, trưng bày.

2.2- Bình chọn cấp tỉnh: Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

a) Hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn quy định tại mục 2.1-bình chọn cấp huyện.

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện còn giá trị.

c) Văn bản đề nghị của UBND cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo mẫu tại Phụ lục số 5 - Thông tư 26).

d) Đối với các huyện không tổ chức bình chọn, thì cơ sở CNNT có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập 01 bộ Hồ sơ như quy định tại mục 2.1 gửi UBND cấp huyện xem xét, có văn bản gửi đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.

3. Trình tự và thủ tục bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh giao Sở Công Thương hướng dẫn thực hiện theo Thông tư số 26.

IV. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch chi tiết theo Bảng phụ lục kèm theo.

Lãnh đạo các Sở có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch chung của tỉnh.

V. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí tổ chức bình chọn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cho hoạt động khuyến công địa phương năm 2017.

2. Kinh phí khen thưởng: Tiền thưởng cho các sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp được chi từ Quỹ Thi đua Khen thưởng từng cấp.

VI. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương:

- Là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu UBND tỉnh thành lập Hội đồng bình chọn và Ban giám khảo cấp tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn đảm bảo kế hoạch chung của tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn tích cực đăng ký tham gia, hướng dẫn trình tự, thủ tục và tiếp nhận đăng ký, tổ chức bình chọn.

- Báo báo kết quả tổ chức thực hiện trên địa bàn về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Tài chính:

Phối hợp Sở Công Thương hướng dẫn sử dụng kinh phí tổ chức hoạt động bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cho hoạt động khuyến công theo quy định.

4. Các Sở, ban, ngành khác có liên quan: Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Các cơ quan thông tin truyền thông (Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa) có kế hoạch thông tin tuyên truyền về Kế hoạch bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các đơn vị, cá nhân, tổ chức có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

(kèm theo Kế hoạch chi tiết tổ chức bình chọn đính kèm)

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: CT, NN&PTNT, TC, KHĐT, YTế, MT, KHCN;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo KH, Đài PT&THKH;
- Lưu VT, HP, HN

CN950(KH-BINHCHON).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Sơn Hải

 

KẾ HOẠCH CHI TIẾT

TRIỂN KHAI TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3056/KH-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh)

TT

Nội dung

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp/tham mưu

Thời gian

Ghi chú

1

Xây dựng Dự thảo kế hoạch thực hiện

Sở Công Thương

 

Tháng 3/2017

 

2

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh

Sở Công Thương

Sở Công Thương

Tháng 4/2017

Thành phần:

- Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng KT/KT&HT các huyện, thị xã, thành phố

3

Thành lập Hội đồng bình chọn cấp tỉnh

UBND tỉnh

Sở Công Thương

Tháng 4/2017

 

4

Thành lập Hội đồng bình chọn cấp huyện

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng

Tháng 4/2017

 

5

Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp huyện

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng

Tháng 5/2017

Thành phần:

- Lãnh đạo UBND các Xã, phường, thị trấn

- Các cơ sở SX CNNT trên địa bàn

6

Tổ chức đăng ký và bình chọn cấp huyện

Hội đồng bình chọn cấp huyện

Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng

Tháng 5, 6, 7, 8/2017

 

7

Hội nghị tổng kết và cấp Giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp huyện

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Hội đồng bình chọn cấp huyện Phòng Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng

Tháng 9/2017

 

8

Tổ chức đăng ký và bình chọn cấp tỉnh

Hội đồng bình chọn cấp tỉnh

Sở Công Thương Hội đồng bình chọn cấp tỉnh

Tháng 10, 11/2017

 

9

Hội nghị tổng kết và cấp Giấy chng nhận SPCNNTTB cấp tỉnh

UBND tỉnh

Sở Công Thương-Hội đồng bình chọn cấp tỉnh.

Tháng 12/2017

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3056/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3056/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2017
Ngày hiệu lực14/04/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3056/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3056/KH-UBND 2017 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3056/KH-UBND 2017 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3056/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýTrần Sơn Hải
        Ngày ban hành14/04/2017
        Ngày hiệu lực14/04/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3056/KH-UBND 2017 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3056/KH-UBND 2017 bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Khánh Hòa

             • 14/04/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/04/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực