Văn bản khác 309/KH-UBND

Kế hoạch 309/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư vào tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 309/KH-UBND 2019 hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 309/KH-UBND

An Giang, ngày 04 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀO AN GIANG

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN

1. Căn cứ pháp lý:

Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo;

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa;

Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021;

2. Chủ trương thực hiện:

Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang;

Quyết định số 1317/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang.

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Việc xây dựng Kế hoạch hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư vào An Giang (sau đây viết tắt là Kế hoạch hỗ trợ Nhà đầu tư) nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án trọng điểm đã cấp Quyết định Chủ trương đầu tư và ký các văn bản cam kết ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018;

- Kế hoạch hỗ trợ Nhà đầu tư là sự thể hiện quyết tâm chính trị của các cấp Lãnh đạo tỉnh An Giang nhằm tạo lập môi trường đầu tư và kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, minh bạch và ổn định để các Nhà đầu tư an tâm hoạt động và phát triển nhằm đóng góp ngày càng cao vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Kịp thời hỗ trợ tháo gỡ và giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đăng ký đầu tư; thủ tục đất đai, môi trường, đền bù giải pháp mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; thủ tục về quy hoạch, xây dựng và các thủ tục khác có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, trực tiếp tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, đề xuất của Nhà đầu tư để xem xét giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu:

- Việc phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng theo từng lĩnh vực phụ trách, đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn, UBND các cấp trong việc hỗ trợ Nhà đầu tư;

- Hỗ trợ Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phải dựa trên cơ sở quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, đúng đối tượng, đúng và đầy đủ trình tự và thủ tục theo quy định. Tích cực, sáng tạo, linh hoạt nhưng phải vững chắc, thận trọng, không nóng vội “xé rào” nhưng phải quyết tâm, đổi mới, đề xuất những cách làm hay, phương pháp đúng và giải pháp hiệu quả;

- Việc hỗ trợ Nhà đầu tư phải đồng bộ, nhất quán trong chỉ đạo, điều hành và thống nhất trong các hoạt động hỗ trợ, đảm bảo đúng hướng, đúng chủ trương, chính sách của Trung ương và của Tỉnh về thu hút đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp trong từng giai đoạn cụ thể.

III. NỘI DUNG HỖ TRỢ

Để công tác hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai các dự án đạt được mục đích và yêu cầu nêu trên, cần phải tập trung vào những dự án như sau:

- Các dự án trọng điểm đã cấp và trao Quyết định Chủ trương đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 (gồm 26 dự án);

- Các đề xuất dự án đã ký Ghi nhớ cam kết đầu tư tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018 (gồm 10 đề xuất dự án);

- Các dự án trọng điểm trong danh mục 60 dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trong thời gian tới kèm theo Cẩm nang mời gọi đầu tư và các dự án mới phát sinh có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của tỉnh theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối trực tiếp triển khai thực hiện Kế hoạch này với các nhiệm vụ cụ thể sau:

- Hỗ trợ Nhà đầu tư tiếp cận các thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Xây dựng Đề cương chi tiết hoặc Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với danh mục 60 dự án trọng điểm mời gọi đầu tư của tỉnh, trong đó xây dựng nội dung chi tiết về vị trí, địa điểm, quy mô, công suất, khả năng kết nối hạ tầng, tính khả thi của dự án, các chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương và của tỉnh An Giang để cung cấp cho Nhà đầu tư khi có yêu cầu và đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để các Nhà đầu tư tiếp cận;

- Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện dự án của Nhà đầu tư, đồng thời đề nghị các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố báo cáo và cập nhật tiến độ thực hiện dự án và thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang theo Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 và số 1317/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh;

- Hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư (Quyết định Chủ trương đầu tư, Quyết định điều chỉnh Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), thành lập tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Hỗ trợ Nhà đầu tư tiếp cận đất đai, quỹ đất sạch của tỉnh một cách công khai, minh bạch. Cung cấp các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh theo yêu cầu của Nhà đầu tư và theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Đề xuất cơ chế chính sách tạo quỹ đất triển khai các dự án đầu tư trên cơ sở vận dụng các quy định của Trung ương và các chính sách ưu đãi của Tỉnh theo hướng có lợi cho doanh nghiệp để doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm, mạnh dạn triển khai thực hiện dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh tại An Giang.

- Theo dõi, báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện công tác tạo quỹ đất (chuyển nhượng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư…), thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, môi trường theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm.

3. Giao Sở Xây dựng hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết xây dựng, phương án bố trí tổng mặt bằng phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn được duyệt. Cung cấp các thông tin về quy hoạch đô thị theo yêu cầu của Nhà đầu tư và theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Hỗ trợ Nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quy hoạch, xây dựng. Theo dõi, báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính về hành chính về quy hoạch, xây dựng theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm.

4. Giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tổ chức và tiếp đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư với tỉnh An Giang;

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư trực tiếp đến các nhà đầu tư. Đưa tin, cập nhật các hoạt động xúc tiến đầu tư, môi trường đầu tư, cơ sở dữ liệu đầu tư lên các trang thông tin điện tử;

- Tiếp tục tập trung nghiên cứu các thị trường tiềm năng và có xu hướng đầu tư vào Việt Nam, đồng thời giữ mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác truyền thống để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư mới;

5. Giao Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Cung cấp các thông tin về quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phát triển nông thôn theo yêu cầu của Nhà đầu tư và theo quy định tại Điều 21 của Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Hỗ trợ Nhà đầu tư tìm kiếm, xác định vị trí, địa điểm thực hiện dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương, trường hợp không phù hợp thì điều chỉnh, bổ sung nếu dự án phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Hỗ trợ Nhà đầu tư trong công tác tạo quỹ đất, xây dựng và phê duyệt Phương án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền của UBND tỉnh nếu dự án có thu hồi đất. Đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục về đất đai thuộc thẩm quyền cấp huyện nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí cho Nhà đầu tư;

- Báo cáo, cập nhật tiến độ thực hiện công tác chuyển nhượng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm.

V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

- Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 237/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 và số 1317/QĐ-UBND ngày 30/5/2019 của UBND tỉnh về thành lập Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang và Kế hoạch này, các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động tiếp xúc và làm việc với Nhà đầu tư để tìm hiểu, nắm bắt những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của Nhà đầu tư để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật;

- Định kỳ trước ngày 25 hàng tháng, các Sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ hỗ trợ Nhà đầu tư cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện dự án và các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của đơn vị, địa phương mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Tổ Công tác;

- Các đơn vị được giao nhiệm vụ hỗ trợ Nhà đầu tư sử dụng Bảng theo dõi tiến độ thực hiện dự án theo Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 3 đính kèm để cập nhật, báo cáo.

Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư vào An Giang, yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch này đúng tiến độ và đạt hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh: CT & các PCT;
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, CT, NN&PTNT, GTVT, VHTTDL, YT, TC,
- Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh;
- Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUBND tỉnh: LĐVP, KTN, KGVX, KTTH, TH, NC;
- Lưu: VT.

QUYỀN CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 309/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu309/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2019
Ngày hiệu lực04/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 309/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 309/KH-UBND 2019 hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 309/KH-UBND 2019 hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư tỉnh An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu309/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýNguyễn Thanh Bình
        Ngày ban hành04/06/2019
        Ngày hiệu lực04/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 309/KH-UBND 2019 hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư tỉnh An Giang

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 309/KH-UBND 2019 hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư tỉnh An Giang

            • 04/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực