Văn bản khác 3094/KH-UBND

Kế hoạch 3094/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3094/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý vật liệu nổ công nghiệp Hải Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3094/KH-UBND

Hải Dương, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TTG NGÀY 05/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về VLNCN và tiền chất thuốc nổ (TCTN) trên địa bàn.

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về VLNCN và TCTN của các cá nhân, tổ chức nhằm thực hiện tốt công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản và sử dụng VLNCN và TCTN đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và phòng chống cháy nổ trong toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Quản lý, theo dõi chặt chẽ hoạt động vận chuyển, nhập, xuất kho và trong quá trình sử dụng VLNCN và TCTN theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo không để xảy ra tình trạng thất thoát VLNCN và phụ kiện nổ ra ngoài gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Tổ chức thực hiện chặt chẽ việc thẩm định, kiểm tra, cấp phép và hậu kiểm trong công tác cấp Giấy phép sử dụng VLNCN, Giấy phép vận chuyển VLNCN, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo đúng quy định.

- Xử lý nghiêm các trường hợp thất thoát, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN, TCTN.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1. Rà soát, đánh giá quy trình cấp các loại giấy chứng nhận liên quan đến VLNCN và TCTN như: Giấy phép sử dụng VLNCN, Giấy phép vận chuyển VLNCN, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự; thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo đúng các quy định và đúng thẩm quyền theo luật định.

2. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ các cấp, các ngành thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh, ban hành tại Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Hải Dương.

3. Rà soát, thống kê và kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tổ chức sử dụng VLNCN để thi công công trình và khai thác khoáng sản có quy mô nhỏ lẻ, không đảm bảo quy định pháp luật về an toàn môi trường, để hạn chế và tiến tới chấm dứt các hoạt động này.

4. Tập trung kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức sử dụng VLNCN về công tác xây dựng và thực hiện quy trình kỹ thuật an toàn, phương án bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế của từng đơn vị trong quản lý, sử dụng VLNCN; làm rõ nguyên nhân gây mất an toàn, để thất thoát VLNCN và xử lý nghiêm đối với các tổ, chức và cá nhân vi phạm.

5. Rà soát, đơn giản hóa về thủ tục hành chính trong quản lý, cấp Giấy phép sử dụng VLNCN, Giấy phép vận chuyển VLNCN, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy; loại bỏ các thủ tục không đúng quy định của pháp luật (như các hình thức công văn thỏa thuận, giấy chấp thuận...).

6. Tăng cường năng lực về người và thiết bị cần thiết để bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ đối với hoạt động liên quan đến VLNCN và TCTN.

7. Chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn rà soát các điều kiện, kiểm tra thực tế việc tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN; tổ chức khắc phục ngay các nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng đối với kho bảo quản VLNCN, phương tiện vận chuyển VLNCN; tổ chức diễn tập các phương án theo kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của doanh nghiệp.

8. Tổ chức thực hiện nghiêm công tác thẩm định, thẩm tra trong hồ sơ cấp Giấy phép sử dụng VLNCN, Giấy phép vận chuyển VLNCN; Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy theo đúng thẩm quyền và quy định. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển.

9. Hướng dẫn doanh nghiệp phương án bảo quản VLNCN chưa sử dụng; tham mưu, đề xuất thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các doanh nghiệp để thất thoát VLNCN; rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm đầu mối, đảm bảo các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy nổ.

10. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp và Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và VLNCN.

11. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung quy định của pháp luật đối với VLNCN dưới nhiều hình thức (thông qua các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động; báo chí, phát thanh, truyền hình, các hội nghị...) để nâng cao ý thức chp hành quy định của pháp luật về VLNCN cho các tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN và TCTN.

12. Tham mưu, kiến nghị với cơ quan chức năng bổ sung, sửa đổi Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo hành lang pháp lý đy đủ cho hoạt động quản lý vũ khí, VLNCN và TCTN theo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; thường xuyên tổng hợp tình hình, định kỳ hoặc đột xuất, báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.

b) Tổ chức thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm tra công tác cấp phép sử dụng VLNCN theo đúng thẩm quyền và quy định; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các đơn vị hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh (bao gồm các đơn vị do Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng cấp phép sử dụng VLNCN).

c) Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành định kỳ hằng năm tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị quản lý, sử dụng và bảo quản VLNCN; đột xuất kiểm tra, thanh tra khi có yêu cầu hoặc có dấu hiệu vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.

d) Phối hợp Công an tỉnh trong việc hướng dẫn doanh nghiệp phương án bảo quản VLNCN chưa sử dụng; tăng cường công tác quản lý, phát hiện, ngăn chặn và xử lý việc buôn bán, sử dụng, vận chuyển trái phép VLNCN; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh thu hồi Giấy phép sử dụng VLNCN đối với các doanh nghiệp để thất thoát VLNCN.

đ) Rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nmìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn tỉnh theo hướng giảm đầu mối, đảm bảo các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chng cháy nổ.

e) Tăng cường công tác huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN, lồng ghép công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, phổ biến nội dung quy định của pháp luật đối với VLNCN để nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về VLNCN cho các tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo các doanh nghiệp hoạt động VLNCN trên địa bàn tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN.

b) Tổ chức thực hiện thẩm định, thẩm tra trong công tác cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự, thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng chữa cháy theo đúng thẩm quyền và quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển.

c) Phối hợp với các ngành liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định đối với các doanh nghiệp có hoạt động VLNCN, TCTN.

d) Thực hiện kiểm tra định kỳ về an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, trong đó chú trọng đối với thực hiện nghiêm công tác kiểm tra theo quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy, nổ đối với các doanh nghiệp, cơ sở có liên quan VLNCN, kho bảo quản, phương tiện và lộ trình vận chuyển VLNCN, TCTN.

đ) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác huấn luyện về an toàn phòng cháy, chữa cháy cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động VLNCN.

e) Điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp mất, thất thoát, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VLNCN, TCTN theo quy định của phát luật.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

a) Tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động; điều tra tai nạn lao động (nếu có); phối hợp tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền đối với các đơn vị vận chuyển, bảo quản, lưu trữ, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

b) Xem xét xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về pháp luật lao động đối với các đơn vị vận chuyển, bảo quản, lưu trữ, sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh theo quy định.

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan xử lý các hanh vi vi phạm pháp luật về qun lý VLNCN, TCTN.

5. Sở Giao thông Vận tải

a) Phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia vận chuyển VLNCN trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý đối với các hành vi vi phạm về vận chuyển VLNCN và tiền chất thuốc nổ trong quá trình thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành.

b) Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải.

c) Tăng cường công tác qun lý Nhà nước về hoạt động vận tải; trong đó đẩy mạnh tuyên truyền đến các tổ chức, hộ cá th kinh doanh vận tải chp hành nghiêm các quy định của pháp luật về vận chuyển VLNCN và TCTN.

6. S Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan giám sát hoạt động của các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên khoáng sản có sử dụng VLNCN.

b) Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về Tài nguyên và Môi trường.

7. UBND các huyện, thành phố, thị xã

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác quản lý nhà nước về VLNCN, TCTN trên địa bàn quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc quản lý hoạt động của các đơn vị sử dụng VLNCN, TCTN trên địa bàn.

- Tham gia xử lý sự cố và các vấn đề khác xảy ra có liên quan đối với hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn.

- Báo cáo kịp thời các biến động liên quan đến VLNCN trên địa bàn quản lý với Sở Công Thương và các Sở, ngành liên quan.

8. Các sở, ngành liên quan: Căn cứ chức năng, quyền hạn chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc phạm vi quản lý, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng VLNCN, TCTN.

9. Các doanh nghiệp hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh:

Chủ động rà soát các điều kiện, kiểm tra thực tế việc tuân thủ các quy định về an ninh; an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong quản lý, bảo quản, vận chuyển, sử dụng VLNCN, TCTN; tổ chức khắc phục ngay các nội dung chưa đúng, chưa đủ theo quy định của pháp luật, đặc biệt chú trọng đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN; tổ chức diễn tập các phương án theo Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của doanh nghiệp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các Sở, ngành, đơn vị báo cáo về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý kịp thời.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy
báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh
báo cáo);
- Đoàn đại biểu Q
H tỉnh báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh
báo cáo);
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc t
nh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu VT. (70)Nam

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Cương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3094/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3094/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/10/2017
Ngày hiệu lực16/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3094/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3094/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý vật liệu nổ công nghiệp Hải Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3094/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý vật liệu nổ công nghiệp Hải Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3094/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Anh Cương
        Ngày ban hành16/10/2017
        Ngày hiệu lực16/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3094/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý vật liệu nổ công nghiệp Hải Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3094/KH-UBND 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg quản lý vật liệu nổ công nghiệp Hải Dương

           • 16/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực