Văn bản khác 31/KH-UBND

Kế hoạch 31/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 31/KH-UBND 2019 Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/KH-UBND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2018-2025” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trong các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tăng cường giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, nhằm tạo chuyển biến căn bản của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV): Hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa, có ứng xử văn hóa; góp phần phát triển năng lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; xây dựng con người Việt Nam yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Giai đoạn 2018-2020

- 100% các trường học xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường;

- Hằng năm, có ít nhất 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng;

- Có ít nhất 90% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ công đoàn Giáo dục, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- Có ít nhất 90% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

2.2. Giai đon 2021-2025

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến văn hóa ứng xử, môi trường văn hóa trong gia đình, nhà trường và cộng đồng cho 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV.

- 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Công đoàn Giáo dục, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Đội Thiếu niên trong trường học được bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học;

- 100% các trường học duy trì, phát huy và thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo quy định quy tắc ứng xử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện và đặc trưng vùng miền của mỗi trường;

- Có ít nhất 95% trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học

1.1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sng, văn hóa ứng xử trong trường học; về mục đích, ý nghĩa, biện pháp, trách nhiệm của nhà trường, gia đình người học, tổ chức, đoàn thể, chính quyền địa phương đối với việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; về thái độ, hành vi, ngôn ngữ, chuẩn mực của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong trường học;

- Tuyên truyền về văn hóa học đường, ứng xử văn hóa dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người học trong các cơ sở giáo dục;

- Tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, yêu thương con người và truyền thống văn hóa ứng xử của dân tộc; nêu gương cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm của người đứng đầu trong nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử, các cá nhân điển hình, mô hình nhà trường thực hiện tốt công tác xây dựng văn hóa ứng xử.

1.2. Hình thức tuyên truyền

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin khác của địa phương và nhà trường; tuyên truyền thông qua tổ chức các cuộc thi, hội nghị, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, các hoạt động ngoại khóa về ứng xử văn hóa trong trường học cho nhà giáo, người học tham gia; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, internet và mạng xã hội trong hoạt động tuyên truyền, thông tin.

2. Xây dựng và thực hiện các quy tắc trong trường học

- Các cơ sở giáo dục và đào tạo xây dựng, thực hiện bộ quy tắc ứng xử theo các quy định quy tắc ng xử trong trường học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Trong đó đảm bảo một số yêu cầu sau:

+ Quy định cụ thể những việc nên làm và không nên làm trong các mối quan hệ ứng xử của các chủ thể trong nhà trường thể hiện thông qua trang phục, ngôn ngữ, hành vi ứng xử.

+ Bộ quy tắc ng xử phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với lứa tui, các cấp học và văn hóa đặc trưng của các vùng miền (mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, đại học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên);

+ Bộ quy tắc ứng xử phải có sự tham gia xây dựng và cam kết thực hiện của các bên liên quan (cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV, cha mẹ học sinh...).

- Người đứng đầu nhà trường có trách nhiệm niêm yết tại các bảng tin, bảng thông báo, website của nhà trường, trong phòng học, phòng làm việc và những nơi cn thiết khác của nhà trường; gửi đến các thành viên trong nhà trường qua hệ thng email, hệ thống liên lạc điện tử... thông tin, quán triệt đến toàn thcán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người học biết và thực hiện Bộ quy tc ứng xử;

- Cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, cán bộ Đoàn, Hội, Đội, Công đoàn nhà trường thường xuyên phổ biến, quán triệt nội dung Bộ quy tắc ứng xử trong trường học trong các tiết học chính khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm, hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh...;

- Phát huy tính gương mẫu của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và trách nhiệm người đứng đu nhà trường trong xây dựng văn hóa ứng xử; chú trọng xây dựng nhân cách người thy. Đẩy mạnh giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, li sng, phong cách cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và HSSV; tạo nền tảng về nhận thức và hành động đxây dựng môi trường văn hóa và ứng xử văn hóa trong trường học.

3. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học

Rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho trẻ em, HSSV trong các cơ sở giáo dục; thể hiện được giá trị cốt lõi trong văn hóa ứng xử: Nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo, vùng miền. Giáo dục nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đnâng cao phẩm chất, năng lực ứng xử cho nhà giáo, người học.

3.1. Nội dung giáo dục văn hóa ứng xử

a) Đối với các cơ sở giáo dục mầm non

Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non, trong các chuyên đề lễ giáo, hoạt động giáo dục,... đhình thành và phát triển ở trẻ em ý thức, hành ứng xử phù hợp với độ tuổi (lễ phép, kính trọng, yêu thương thầy, cô giáo, ông, bà, cha, mẹ; yêu quí anh, chị, em, bạn bè; thật thà, mạnh dạn, hồn nhiên, yêu cái đẹp).

b) Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử trong các hoạt động giáo dục, trong chương trình giáo dục phổ thông; lồng ghép các nội dung giáo dục văn hóa ứng xử, lối sống văn hóa có giá trị và phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý, tình cảm của học sinh; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sng, knăng sống và các hoạt động trải nghiệm để hình thành các phm chất nhân ái, tự trọng bản thân, tôn trọng, trách nhiệm với bạn bè, chia sẻ, bao dung với người khác;

- Xây dựng quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện nếp sống, thói quen văn minh, lịch sự đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV trong nhà trường như: văn hóa xếp hàng nơi công cộng, triển khai nguyên tắc tự giáo dục (tự phục vụ, tự quản, tự học, tinh thần hợp tác, trung thực, kỷ luật, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo...).

c) Đối với các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn

- Bổ sung, hoàn thiện nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào các hoạt động giáo dục, thực hành, thực tập, tình nguyện vì cộng đồng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do nhà trường, các đoàn thể và địa phương tổ chức;

- Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa; giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, lối sng văn hóa, nhân ái, bao dung, nghĩa tình, trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội và đất nước; đặc biệt là sự tự trọng bản thân và trách nhiệm đúng mực, nhân ái với người khác của sinh viên thông qua việc tự học, tự rèn luyện các kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp cần thiết phù hợp với cấp học, lứa tui, trình độ đào tạo trong các chương trình, hoạt động giáo dục, vận dụng vào thực tiễn của cuộc sng;

- Xây dựng nội dung chuyên đề văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo của nhóm ngành sư phạm.

3.2. Đi mới phương pháp, hình thức trong giáo dục văn hóa ứng xử

- Đổi mới phương pháp dạy học các môn: Đạo đức, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Ngữ văn, Lịch sử... theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

- Xây dựng danh mục địa chỉ tích hp giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình giáo dục hiện hành; tăng cường các phương pháp dạy học trải nghiệm, các hoạt động giáo dục knăng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của người học; giáo dục kiến thức pháp luật, giáo dục công dân. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học sinh. Phương pháp giáo dục phải hướng đến xây dựng kỹ năng ứng xử lối sống văn hóa cho học sinh một cách bền vững.

- Đa dạng hóa hình thức giáo dục văn hóa ứng xử thông qua các hoạt động tập thể, các câu lạc bộ, cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, đối thoại,...; đặc biệt phát huy vai trò hướng dẫn về ứng xử văn hóa của đội ngũ cán bộ lớp, chi đoàn, chi đội, học sinh khóa trên đối với các học sinh khóa sau;

- Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Đội, Hội; tổ chức đa dạng hình thức giáo dục ứng xử văn hóa, thể hiện tinh thần yêu nước, tôn trọng giá trị lịch sử truyền thống văn hóa tốt đẹp cho HSSV thông qua hoạt động hát Quốc ca, lễ Chào cờ Tổ quốc và các hoạt động tập thể;

- Gắn giáo dục văn hóa ứng xử với xây dựng trường học văn hóa, văn hóa ứng xử, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự trong các phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, thường xuyên, hiệu quả trong mỗi năm học;

- Tạo điều kiện để HSSV phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, rèn luyện và tham gia giám sát các hoạt động của nhà trường, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử và dân chủ trong trường học; tham gia ngăn chặn các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử trong trường học; tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa, những hành vi ứng xử đẹp; phê phán hành vi chưa đẹp của nhng người xung quanh; quan tâm đến các sự kiện thời sự - chính trị của địa phương, đất nước và quốc tế;

- Tăng cường giáo dục định hướng để HSSV sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin, mạng xã hội trong học tập, rèn luyện, hướng nghiệp, khởi nghiệp, giải trí lành mạnh và thể hiện văn hóa ứng xử trong môi trường internet, mạng xã hội; thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

4. Nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử

- Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên phụ trách công tác giáo dục chính trị, học sinh sinh viên, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Đội thiếu niên, Hội sinh viên trong trường học, giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý học đường theo tài liệu do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và hướng dẫn;

- Xây dựng chuyên đề, tài liệu, giáo dục tổ chức các hoạt động về giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên tại Trường Đại học Hạ Long nhm xây dựng đội ngũ nhà giáo gương mẫu, có lòng tự trọng, nhân cách tốt và có lối sống lành mạnh, văn hóa.

5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử

5.1. Nhà trường

- Chịu trách nhiệm xây dựng văn hóa nhà trường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, lành mạnh và phòng chống bạo lực học đường hiệu quả;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho người học thông qua các môn học chính khóa, hoạt động ngoại khóa, nâng cao năng lực ứng xử và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo và nhân viên nhà trường;

- Rà soát, hoàn thiện, ban hành và triển khai bộ Quy tắc ứng xử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo phù hợp với mỗi cấp học, bậc học và địa phương; các chuẩn mực văn hóa, hệ giá trị cốt lõi để sử dụng tại nhà trường;

- Tổ chức trao đổi về xây dựng văn hóa ứng xử trong các cuộc họp, sinh hoạt tập thể; gặp gỡ với gia đình người học để phối hợp, thông tin, xử lý trong quá trình tổ chức giáo dục, đào tạo;

- Chủ động đề xuất, phối hợp với các đơn vị, tổ chức trên địa bàn để tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa; phối hợp tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV trong và ngoài trường học; biểu dương kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong việc thực hiện văn hóa ứng xử; tuyên dương, nhân rộng đin hình lời nói hay, cử chỉ đẹp;

- Xây dựng và phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử của nhà trường, các hình thức phản ánh, trao đi, thu thập, xử lý thông tin người học, cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường, gia đình người học, cá nhân có liên quan khác về văn hóa ứng xử trong trường học và trên môi trường internet, mạng xã hội; góp phần thực hiện dân chủ trong điều kiện hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thtư. Thiết lập cơ chế tiếp nhận thông tin, xử lý kịp thời, đạt hiệu quả giáo dục đối với các hành vi bạo lực học đường, vi phạm quy tắc ứng xử cần xử lý;

- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Liên hiệp thanh niên, Đội Thiếu niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường;

- Xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử văn hóa, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan trong đơn vị;

- Phát huy sự chủ động, sáng tạo của thầy, cô giáo, HSSV trong việc tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường sư phạm, giữ gìn các công trình công cộng của nhà trường, lớp học và cá nhân. Tổ chức cho HSSV trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường, tại địa phương trong dịp Tết trồng cây.

5.2. Gia đình

- Có trách nhiệm chính trong việc giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV, mẫu mực trong văn hóa ứng xử tại gia đình và cộng đồng;

- Thường xuyên phối hợp với nhà trường cập nhật, trao đổi thông tin, tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; tham gia tích cực các buổi họp, gặp g, trao đổi, xử lý các tình huống liên quan;

- Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, nêu gương cho người học trong ứng xử văn hóa;

- Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia tích cực, đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử;

- Có hình thức phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ cảnh quan sư phạm;

- Phối hợp với nhà trường xây dựng và thực hiện các nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong gia đình cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong từng năm học.

5.3. Chính quyền địa phương

- Xác định nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học là nội dung quan trọng của công tác xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương; chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường tổ chức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học theo hệ thống quản lý;

- Có trách nhiệm chính trong việc tuyên truyền, vận động, phối hợp các lực lượng trên địa bàn, tạo điều kiện xây dựng văn hóa ứng xử cho người học tại cộng đồng; hỗ trợ người học gặp khó khăn, xử lý kịp thời các vi phạm, đảm bảo an toàn cho người học;

- Đưa nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trên địa bàn thành một trong các nội dung công tác của đơn vị và được tổng kết, đánh giá hằng năm;

- Huy động và sử dụng các thiết chế văn hóa tại địa phương, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa ngoài nhà trường;

- Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học; có hình thức động viên khen thưởng các đơn vị làm tốt; kịp thời xử lý các đơn vị đxảy ra các vấn đề về bạo lực học đường, ứng xử thiếu văn hóa;

- Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác tổ chức xây dựng cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước;

2. Nguồn thu của các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

3. Kinh phí huy động từ nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh, các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thực hiện Kế hoạch;

- Triển khai quy định Quy tắc ứng xử trong trường học từ năm học 2018-2019; quy định tiêu chun trường học xanh, sạch, đẹp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong ngành Giáo dục; nghiên cứu xây dựng tài liệu, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học và thực hiện các hình thức tuyên truyền về xây dựng văn hóa học đường và văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học. Chỉ đạo các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn tỉnh triển khai Bộ quy tắc ứng xử trong trường học; Trường Đại học Hạ Long xây dựng, bổ sung các chuyên đề giáo dục văn hóa ứng xử trong chương trình đào tạo giáo viên theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Triển khai thực hiện kịp thời các văn bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; điều lệ các cấp học; quy chế tuyển sinh; quy chế đánh giá hạnh kim, kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên;... theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hàng năm kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử tại các trường học; lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục; phát hiện, nhân rộng và khen thưởng các tm gương đin hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử;

- Phối hợp với Công đoàn Giáo dục tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn trong việc thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học;

- Phối hợp với Đoàn TNCS HCM tỉnh tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong trường học, tuyên truyền các mô hình ứng xvăn hóa học đường cho HSSV và đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn - Hội - Đội trường học;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Tham mưu tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; tổng kết Đề án vào năm 2025; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo kết quả triển khai thực hiện Đề án và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn tiếp theo.

2. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; Đoàn Thanh niên Cộng sản HChí Minh tỉnh; các sở, ngành có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án trong hệ thống các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý;

- Chỉ đạo xây dựng và thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học theo khung quy định chung và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đi với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2018-2019;

- Ban hành kế hoạch triển khai Đề án trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức bi dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo về văn hóa ứng xử trong trường học; hướng dẫn thực hiện văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phối hợp với Sở, ngành liên quan tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong toàn ngành để phát huy vai trò nêu gương của đoàn viên công đoàn, tuyên truyền các mô hình ứng xử văn hóa học đường cho HSSV và đội ngũ giáo viên trẻ, cán bộ Đoàn- Hội- Đội trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Hàng năm, thực hiện kiểm tra, đánh giá, lấy ý kiến phản hồi từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nhân rộng và khen thưởng các tấm gương điển hình trong việc xây dựng văn hóa ứng xử;

- Tổ chức Sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; Tổng kết Đề án vào năm 2025; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết quả triển khai Đề án và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện kế hoạch này và thực hiện hướng dẫn của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Chủ trì triển khai các nội dung tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kiến thức về văn hóa ứng xử đi với cán bộ Đoàn, Hội, Đội. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường văn hóa trong nhà trường; tuyên truyền các mô hình văn hóa ứng xử cho HSSV và đội ngũ giáo viên, giảng viên trẻ, cán bộ Đoàn, Hội, Đội trong trường học;

- Chủ trì triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội đthực hiện xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học;

- Báo cáo định kỳ và đột xuất về UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) kết quả triển khai thực hiện kế hoạch.

4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tài liệu giáo dục văn hóa ứng xử cho thanh thiếu niên nhi đồng tại cộng đồng thông qua các hoạt động văn hóa nghệ thuật; định hướng phát triển các hoạt động văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật và quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật của các tổ chức đơn vị và văn nghệ sĩ; thông qua hoạt động biểu diễn tổ chức tuyên truyền về chuẩn mực đạo đức, li sng văn hóa, văn hóa ứng xử cho thế hệ trẻ;

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án thuộc phân cấp quản lý;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác xây dựng hướng dẫn đánh giá, kiểm tra và công nhận các danh hiệu văn hóa, ứng xử văn hóa cho cá nhân, tổ chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về xây dựng gia đình và phòng chng bạo lực gia đình trên các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép nội dung văn hóa ứng xử trong trường học vào phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, các phong trào thi đua yêu nước và các Đề án khác.

5. Công an tỉnh

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Sở, ngành liên quan, các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chng bạo lực học đường; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, HSSV các cơ sở giáo dục;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường Trung cấp, Cao đẳng và Đại học trên địa bàn xây dựng, triển khai tài liệu tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, phòng chng ma túy, tệ nạn xã hội... tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh. Kịp thời thông tin cán bộ, giáo viên, HSSV có hành vi vi phạm pháp luật để phối hợp quản lý, giáo dục và xử lý đúng quy định của pháp luật;

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan và địa phương xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch phòng, chng tội phạm, tệ nạn xã hội khu vực trường học; phát hiện, ngăn chặn các hành vi tuyên truyền, phát hành văn hóa phm độc hại trong các trường học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật tại địa phương.

6. Trung tâm Truyền thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Trung cấp, Cao đng và Đại học trên địa bàn tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về văn hóa ứng xử trong trường học và hành vi ứng xử trong trường học thhiện tại gia đình, cộng đồng; phòng chống tác động tiêu cực của mạng internet, trò chơi trực tuyến đến HSSV;

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực truyền thông; quản lý chặt chẽ nội dung trên báo chí, internet và chương trình phát thanh, truyền hình; phản ánh, báo cáo kịp thời cho cấp quản lý các vấn đề về hoạt động của các không gian mạng, các mạng xã hội liên quan đến văn hóa trường học; kiểm tra, rà soát nội dung trò chơi trực tuyến, và các dịch vụ trực tuyến (online) đảm bảo giữ gìn thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt Nam;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về xây dựng văn hóa ứng xử của HSSV và gia đình, dòng họ tại khu dân cư;

- Chđạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong HSSV tại cộng đồng.

7. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo; các sở, ban, ngành có liên quan thẩm định và tổng hợp dự toán kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo; trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách và các văn bản hướng dẫn có liên quan; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

8. Các sở, ban, ngành liên quan

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp liên quan và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử, văn hóa học đường đi với đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, HSSV trong hệ thống các nhà trường theo phân cấp quản lý;

- Giám sát, kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm; tổ chức sơ kết, tng kết việc thực hiện; báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp) theo quy định.

9. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan tham mưu ban hành kế hoạch triển khai thực hiện;

- Lồng ghép nhiệm vụ, nội dung của Đề án vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong trường học, trong các gia đình HSSV tại địa phương; bồi dưỡng cán bộ quản lý các lĩnh vực có liên quan về văn hóa ứng xử trong trường học, gia đình và cộng đồng; tổ chức các hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử, hoạt động văn hóa, ththao cho thanh thiếu niên và nhi đng tại địa phương, nhất là các dịp nghỉ hè, lễ, tết;

- Chủ trì xây dựng và chịu trách nhiệm về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; môi trường văn hóa ngoài trường học để không làm ảnh hưởng đến văn hóa ứng xử trong trường học tại địa phương;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền các nội dung về ứng xử văn hóa, các tấm gương ứng xử văn hóa trên hệ thống bảng tin của hệ thống các trường học và phát thanh truyền hình tại địa phương;

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch và thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử từ gia đình, cộng đồng cho HSSV trên địa bàn nơi cư trú;

- Giao chính quyền tại địa phương chịu trách nhiệm triển khai, phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng văn hóa ứng xử trong các nhà trường trên địa bàn;

- Bố trí kinh phí thực hiện và sử dụng đúng mục đích ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện Đề án tại địa phương;

- Chỉ đạo giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Đề án tại địa phương; hng năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo);

- Tổ chức sơ kết Đề án vào năm 2020, 2023; tổng kết Đề án vào năm 2025 đđánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và đề xuất nội dung xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học ở giai đoạn tiếp theo.

10. Đề nghị Mt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh

(1) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tuyên truyền vận động các tổ chức thành viên trong việc giáo dục, giám sát, hỗ trợ xây dựng văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên và gương mẫu trong thực hiện ứng xử tại cơ quan, đơn vị, tổ chức và tại gia đình, cộng đồng, xã hội trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.

(2) Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh (Công đoàn Ngành giáo dục): Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên là cán bộ, nhà giáo, viên chức của trường học thực hiện nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa trong nhà trường.

(3) Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Phát huy vai trò của Hội liên hiệp phụ nữ trong việc tổ chức, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử cho HSSV trong các phong trào đang triển khai. Tuyên truyền, vận động các gia đình xây dựng gia đình văn hóa, phát huy vai trò làm gương của ông bà, cha mẹ trong giáo dục văn hóa ứng xử cho HSSV. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, văn hóa ứng xử trong gia đình và cộng đồng.

(4) Đề nghị Hội Khuyến học tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tuyên dương, vinh danh các HSSV vượt khó, học giỏi và các tấm gương người tốt, việc tốt, ứng xử tốt.

(5) Đề nghị Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tuyên truyền, vận động các cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là cựu chiến binh, cựu quân nhân trong việc xây dựng và thực hiện văn hóa ứng xử trong các trường học.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Kế hoạch. Đề nghị Mặt trận và các đoàn thể tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT.T
nh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc t
nh;
- UBND các H, TX, TP;
- Các trường ĐH, CĐ, TC trên địa bàn tỉnh;

- V0, V1-4, GD, TH5, VX1;
- Lưu: VT, GD.
KH-01.GD

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Thu Thủy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu31/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 31/KH-UBND 2019 Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 31/KH-UBND 2019 Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Quảng Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu31/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýVũ Thị Thu Thủy
        Ngày ban hành31/01/2019
        Ngày hiệu lực31/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 31/KH-UBND 2019 Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 31/KH-UBND 2019 Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học Quảng Ninh

           • 31/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực