Văn bản khác 3105/KH-UBND

Kế hoạch 3105/KH-UBND năm 2017 về triển khai Quyết định 1618/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3105/KH-UBND 2017 triển khai Quyết định 1618/QĐ-TTg Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3105/KH-UBND

Kon Tum, ngày 16 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH SỐ 1618/QĐ-TTG NGÀY 24/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh, với nhng nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Xây dựng cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên và môi trường. ng dụng giải pháp công nghệ hiện đại nhằm thu nhận, quản lý thng nhất, đáp ứng yêu cầu công bố, cung cấp, khai thác, chia sẻ kịp thời thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường phục vụ mục tiêu hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đi khí hậu, bảo đảm an ninh - quốc phòng.

2. Yêu cầu:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Kon Tum thống nhất với cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường trên cơ sở áp dụng các giải pháp công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, tiên tiến, bảo đm an ninh, an toàn thông tin.

- Xây dựng quy trình công bố, chia sẻ, cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường một cách thuận tiện, kịp thời, chính xác.

- Tạo lập điều kiện sử dụng kịp thời, hiệu quả thông tin, dữ liệu của mạng lưới quan trắc tỉnh và các hệ thống quan trắc của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành hệ thống một cách hiệu quả, lâu dài, tiết kiệm.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:

1. Nhiệm vụ:

a. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin

- Đầu tư trang thiết bị, phn cứng, phần mềm, thiết lp Trung tâm tích hợp và xử lý dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Kết nối, tích hợp, trao đi thông tin gia Trung tâm tích hợp và xử lý dữ liệu quan trc tài nguyên và môi trường với các lĩnh vực qun lý nhà nước của Sở Tài nguyên và môi trường.

- Trang bị phần mềm phục vụ thu nhận, tích hợp, quản lý, khai thác, chia s thông tin, dữ liệu quan trc tài nguyên và môi trường.

- Trang bị hệ thống đảm bo an ninh thông tin và an toàn dữ liệu.

b. Xây dựng cơ sở dữ liệu:

- Thu thập, thu nhận, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường tnh Kon Tum (bao gồm các dữ liệu quan trắc về lịch sử và các dữ liệu điều tra cơ bn có liên quan khác) từ các số liệu của các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp có thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

- Tích hợp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu của tnh về quan trắc tài nguyên và môi trường từ tất cả các nguồn dữ liệu.

- Công bố, cung cấp, chia sẻ, khai thác sử dụng thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường cho các đối tượng theo quy định của pháp luật.

c. Đào tạo, tăng cường năng lực:

Đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng công tác quản lý, duy trì và vận hành cơ sở dữ liệu của tnh về quan trắc tài nguyên và môi trường.

d. Tăng cường công tác tuyên truyền:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đng về vai trò, tác dụng và cách thức khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu quan trc tài nguyên và môi trường

2. Danh mục các nhiệm vụ, dự án đ triển khai thực hiện Kế hoạch: Có phụ lục kèm theo.

3. Các gii pháp chủ yếu:

a. Gii pháp về cơ chế, chính sách

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức rà soát, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách, quy định công khai, công bố, chia s, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

b. Giải pháp về nguồn lực:

- Kinh phí thực thực hiện: Ngân sách địa phương, kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, kinh phí xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Nhân lực thực hiện: Btrí nhân lực; Đào tạo, tăng cường năng lực chuyên môn đáp ứng các nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành Hcơ sở dữ liệu quan trc tài nguyên và môi trường tỉnh.

c. Giải pháp về khoa học công nghệ:

- ng dụng các giải pháp khoa học công nghệ mới: Dữ liệu lớn (Bigdata), kết nối qua Internet (IoT), điện toán đám mây, học máy..., phát triển các ứng dụng khai phá dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý, phân tích và khai thác thông tin dliệu.

- Tích hợp nhu cầu nghiệp vụ chuyên ngành và xu hướng phát triển công nghệ, đa dạng hóa khả năng tiếp cận đ cung cp và khai thác hiệu quả nguồn thông tin dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Áp dụng, triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin và an ninh dữ liệu đ phòng, chng nguy cơ, khắc phục sự cố trong quá trình truyền, nhận thông tin, dữ liệu, thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sử dụng Hệ cơ sdữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường tnh.

d. Gii pháp v tuyên truyền, nâng cao nhận thức:

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò và tác dụng của thông tin, dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các đoàn thxã hội và mỗi người dân trong việc sử dụng, giám sát thông tin quan trắc tài nguyên và môi trường.

- Tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý ngành tài nguyên và môi trường, các tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội và cộng đồng trên địa bàn tỉnh được tham gia các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức, nhn thức quan trắc tài nguyên và môi trường.

III. T CHC THC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm:

- Ch trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai kế hoạch; Là cơ quan đầu mi, tổ chức theo dõi, báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tnh Kon Tum giai đoạn 2017 - 2022.

- Lập, trình UBND tỉnh phê duyệt các nhiệm vụ, dự án đtriển khai thực hiện Kế hoạch (ban hành kèm theo Kế hoạch này).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác đthực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch theo quy định.

3. Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị phát huy vai trò chủ động, tích cực để triển khai có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình và định kỳ hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tng hp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp cần sửa đi, bổ sung Kế hoạch đ phù hợp với điều kiện thực tế của ngành và địa phương, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- TT Tỉnh ủy;
- TT H
ĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NNTN
6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Tuy

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ, DỰ ÁN TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
(Kèm theo Kế hoạch số 3105/KH-UBND ngày 16/11/2017 của UBND tỉnh Kon Tum)

STT

Tên nhiệm vụ/dự án

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

Ghi chú

1

Dự án Xây dựng dữ liệu quan trắc tài nguyên và môi trường của tnh kết nối với hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc tài nguyên và môi trường

Sở TN&MT

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Thông tin và Truyền thông

- Đài Khí tượng thủy văn tnh

- UBND các huyện, thành phố

- Các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

2017- 2020

 

1.1

Xây dựng kiến trúc tổng thhệ thống thông tin trắc tài nguyên và môi trường của tnh

 

 

 

 

1.2

Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường

 

 

 

 

1.3

Xây dựng dữ liệu quan trắc đo đạc, bn đồ và viễn thám

 

 

 

 

1.4

Xây dựng dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu

 

 

 

 

1.5

Xây dựng dữ liệu quan trắc tài nguyên nước

 

 

 

 

1.6

Xây dựng dữ liệu quan trắc địa chất khoáng sn

 

 

 

 

2

Duy trì hệ thống cơ sở dữ liệu về quan trắc tài nguyên và môi trường của tỉnh

Sở TN&MT

- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Thông tin và Truyền thông

- Đài Khí tượng thủy văn tnh

- UBND các huyện, thành phố

- Các tổ chức, doanh nghiệp có thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3105/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3105/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/11/2017
Ngày hiệu lực16/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3105/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3105/KH-UBND 2017 triển khai Quyết định 1618/QĐ-TTg Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3105/KH-UBND 2017 triển khai Quyết định 1618/QĐ-TTg Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3105/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Đức Tuy
        Ngày ban hành16/11/2017
        Ngày hiệu lực16/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3105/KH-UBND 2017 triển khai Quyết định 1618/QĐ-TTg Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3105/KH-UBND 2017 triển khai Quyết định 1618/QĐ-TTg Kon Tum

             • 16/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực