Văn bản khác 312/KH-UBND

Kế hoạch 312/KH-UBND năm 2019 về triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 312/KH-UBND 2019 thi đua công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 312/KH-UBND

Lào Cai, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI PHONG TRÀO THI ĐUA “CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THI ĐUA THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI GIAI ĐON 2019 - 2025

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Văn hóa công vụ; Quyết định số 733/-TTg ngày 14/6/2019 của Thtướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;

Căn cứ Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 05/8/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc đy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”;

y ban nhân dân tnh ban hành Kế hoạch tchức trin khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công s” trên địa bàn tnh Lào Cai giai đoạn 2019 - 2025, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị của tnh Lào Cai gương mu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương; Xây dựng cảnh quan môi trường làm việc thân thiện, sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Đ cao trách nhiệm, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện phong trào phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua.

- Việc thực hiện phong trào thi đua phải trthành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua ca sở, ban, ngành, đoàn th, các địa phương trong tỉnh. Phong trào thi đua phi được trin khai sâu rộng trong các cơ quan Đng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp các quy định ca Đảng, Nhà nước và tình hình thực tin của từng cơ quan, đơn vị.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN THI ĐUA

Thực hiện theo phần II và mục 1, phần IV của Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thtướng Chính phủ vviệc ban hành Kế hoạch tchức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

III. KHẨU HIỆU THI ĐUA:

1. Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.

2. Thi đua thực hiện kcương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp.

3. Thực hiện văn hóa công sở là nền tảng để Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

IV. MỤC TIÊU THI ĐUA:

1. Đối với cơ quan, đơn vị, địa phương: 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương thi đua thực hiện có hiệu quả các quy định về văn hóa công sở; 100% các cơ quan, đơn vị, địa phương có đăng ký nội dung, chtiêu thi đua; có sáng kiến, mô hình tiêu biểu vthực hiện văn hóa công sở mang lại hiệu quả và có sức lan tỏa được các cơ quan, đơn vị, địa phương khác học tập; tích cực thực hiện đổi mới lề lối làm việc, ct giảm thtục hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

2. Đối với cá nhân: 100% cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng phong trào thi đua với các nội dung thiết thực; nm vng, chp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu trong thực thi công vụ, nhiệt tình tham gia và có nhng gii pháp thiết thực trong công tác thực hiện văn hóa, văn minh công sở, có sáng kiến tiêu biểu tạo ra môi trường công sở văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp.

V. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Cấp Nhà nước:

- Khen thưởng cấp nhà nước gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phvà Huân chương Lao động hạng ba.

- Việc xét đề nghị khen thưng được thực hiện theo hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương khi sơ kết, tng kết phong trào thi đua.

2. Cấp tỉnh:

Khen thưởng cp tỉnh gồm: Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tnh.

2.1. Sơ kết phong trào thi đua (Năm 2022)

* Cờ thi đua của UBND tỉnh:

- Xét tặng cho mỗi huyện, thành phố là 01 xã, phường, thị trấn tiêu biểu dn đầu về thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019-2022.

- Xét tặng cho 05 s, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và 01 huyện, thành phố tiêu biểu xuất sc về thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2022.

* Bằng khen ca Chtịch UBND tnh:

- Tập thể:

+ Xét tặng cho 01 xã, phường, thị trấn xếp thứ 2 của mỗi huyện, thành phố vthực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2022.

+ Xét tặng cho 01 phòng, ban thuộc cấp huyện có sáng kiến, mô hình tiêu biểu về thực hiện văn hóa công sở được Chtịch UBND huyện, thành phố công nhận.

+ Xét tặng cho 05 cơ quan, đơn vị, địa phương có sáng kiến, mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quvề thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2022.

- Cá nhân: Xét tặng cho không quá 30 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu xuất sc của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

2.2. Tổng kết phong trào thi đua (Năm 2025)

* Cờ thi đua của UBND tnh:

- Xét tặng cho mi huyện, thành phố 01 xã, phường, thị trấn tiêu biểu dẫn đầu về thực hiện Phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025.

- Xét tặng cho 10 sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị snghiệp cấp tỉnh, các huyện, thành phố dẫn đầu về thực hiện, phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025.

* Bằng khen của Chtịch UBND tỉnh:

- Tập thể:

+ Xét tặng cho 01 xã, phường, thị trấn xếp th2 của mi huyện, thành phố về thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025.

+ Xét tặng cho 01 phòng, ban thuộc cấp huyện có mô hình tiêu biểu về thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2019 - 2025.

+ Xét tặng cho 09 sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và 01 huyện, thành phố có sáng kiến, mô hình tiêu biu mang lại hiệu quvề thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025.

- Cá nhân:

+ Xét tặng không quá 30 cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu xuất sc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tnh.

+ Mi huyện, thành phlựa chọn không quá 03 cán bộ, công chức, viên chức tiêu biu (đảm bảo cơ cấu đại diện cho cấp xã, cấp huyện) đề nghị tặng Bằng khen của Chtịch UBND tnh.

3. Cấp cơ s:

Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thtrưởng các cơ quan, đơn vị.

4. Tiêu chuẩn khen thưởng:

Tiêu chuẩn để xét khen thưng cho các tập thể, cá nhân được thực hiện theo Hướng dẫn của cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh.

VI. THỜI GIAN THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025.

1. Khen thưởng hàng năm:

Kết quả triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương là một tiêu chí, nội dung quan trọng để đánh giá và xét khen thưng cho các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua thường xuyên hàng năm.

2. Khen thưởng sơ kết (Năm 2022)

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; kịp thời biu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc theo thẩm quyền và lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

- UBND tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2019 - 2022 vào dịp kỷ niệm 74 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua Ái quốc (11/6), 115 năm ngày thành lập tỉnh Lào Cai (12/7/1907 - 12/7/2022).

3. Khen thưởng tổng kết (Năm 2025)

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sc theo thm quyền; lựa chọn, bình xét các tập th, cá nhân tiêu biểu xuất sắc để đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

- UBND tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sc vào dịp Đại hội Thi đua yêu nước tnh Lào Cai lần thứ VI; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh:

- Căn cứ Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đán Văn hóa công vụ; Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phvề việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025 và Kế hoạch của UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương cụ thể hóa các tiêu chun thi đua khen thưởng sát với tình hình thực tế, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tổ chức phát động, đăng ký nội dung thi đua cho các tập thể, cá nhân của đơn vị gắn với đăng ký thi đua hàng năm.

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá, xét khen thưởng cấp cơ sở; thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá định kỳ; sơ kết, tổng kết phong trào thi đua.

- Phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến; thực hiện việc biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và bình xét, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu và đề nghị khen thưởng cấp tnh, Nhà nước theo quy định.

- Thực hiện tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến trên Cổng thông tin của cơ quan, đơn vị, các phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin của Hội đồng TĐKT tỉnh.

- Định kỳ hàng năm các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua về UBND tỉnh (qua Ban TĐKT).

- Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tổng hp báo cáo theo quy định.

2. Giao SNội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng):

- Chủ trì hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua; căn cứ nội dung thi đua, tiêu chuẩn khen thưng hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua và xét khen thưng cho các tập thể, cá nhân.

- Phi hợp triển khai công tác tuyên truyền về thực hiện phong trào thi đua.

- Tham mưu cho thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh và trực tiếp thực hiện công tác kiểm tra việc trin khai thực hiện phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thường xuyên phối hợp với Tổ công tác về kiểm tra công vụ và việc chấp hành Chỉ thị s06/CT-UBND ngày 06/4/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện phong trào thi đua và thẩm định xét khen thưởng.

- Thẩm định thành tích các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua đề nghị UBND tnh khen thưởng theo quy định.

- Tham mưu UBND tnh đánh giá kết quả phong trào thi đua hàng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương trong đánh giá phân xếp loại và xét khen thưởng trong phong trào thi đua thường xuyên hàng năm. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua gắn với biểu dương các điển hình tiên tiến trong thi đua thực hiện văn hóa công sở.

3. Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưng tnh:

- Tăng cường công tác kiểm tra tình hình tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua ở các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Chỉ đạo cơ quan Thường trực (Ban TĐKT) hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức trin khai thực hiện phong trào thi đua; thẩm định thành tích đề nghị UBND tỉnh khen thưởng theo quy định.

- Tổ chức đánh giá sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trên toàn tỉnh.

4. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các quan thông tấn báo chí:

Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mở chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự,...tuyên truyền về phong trào thi đua; tuyên truyn các gương tập th, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua, điển hình trong thực hiện văn hóa công sở, văn hóa nơi công cộng.

Tạp chí Phan Si Păng, Bản tin và Cng thông tin của các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua; hàng tháng giới thiệu trên các n phẩm những tập thể, cá nhân đin hình trong trào thi đua nói riêng và phong trào thi đua yêu nước nói chung.

5. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh Lào Cai và các tổ chức đoàn thể

- Tích cực và chđộng tuyên truyền phong trào thi đua; tiếp tục phát huy vai trò ca Mặt trận Tquốc và các đoàn thnhân dân trong giám sát triển khai thực hiện phong trào thi đua.

- Chỉ đạo xây dựng mô hình đin hình tiên tiến thực hiện phong trào thi đua tại cơ quan Mặt trận Tquốc, Ủy ban MTTQ các cấp, kịp thời biểu dương, khen thưng cho các tập th, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công s” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2019 - 2025. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban TĐKT TW;
- Trư
ng cụm TĐ 7 tỉnh MNPB;
- Thường trực T
nh ủy, ND, UBND, Đoàn ĐBQH;
- UBMT T
quốc Việt Nam tnh và các Đoàn thể;
- C
ác đơn vị trực thuộc Tnh ủy;
- Các Ban
HĐND tỉnh;
- V
ăn phòng Tnh y, HĐND, Đoàn ĐBQH;
- Các s
, ban, ngành của tnh;
- Các
quan Trung ương đóng trên địa bàn tnh;
- Huyện
y, Thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Các t
chức XH, nghnghiệp;
- Các Trường chuyên nghiệp của t
nh;
- Các cơ quan Báo,
Đài ca địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tnh;
- Ban TĐKT t
nh;
-
LĐ, VPUBND tnh;
- Cổng thông tin
điện tử tnh;
- Lưu
: VT, TH4.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 312/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu312/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2019
Ngày hiệu lực10/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 312/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 312/KH-UBND 2019 thi đua công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 312/KH-UBND 2019 thi đua công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu312/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành10/10/2019
        Ngày hiệu lực10/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 312/KH-UBND 2019 thi đua công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 312/KH-UBND 2019 thi đua công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở Lào Cai

           • 10/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực