Văn bản khác 3179/KH-UBND

Kế hoạch 3179/KH-UBND năm 2015 triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP năm 2014 và Chỉ thị 14/CT-TTg năm 2015 về phát triển du lịch do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3179/KH-UBND thực hiện 92/NQ-CP và 14/CT-TTg phát triển du lịch Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3179/KH-UBND

Bình Dương, ngày 15 tháng 09 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 92/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ SỐ 14/CT-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới;

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch;

Căn cứ công văn số 2822/BVHTTDL-TCDL ngày 15/7/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP và Chỉ thị s14/CT-TTg; y ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tổ chức khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên du lịch trên địa bàn tỉnh phục vụ người dân địa phương, du khách trong và ngoài nước tham quan, vui chơi giải trí tại các khu du lịch, điểm du lịch, các di tích danh thắng, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh; đồng thời tận dụng những lợi thế về tiềm năng du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch làng nghề, du lịch thể thao cao cấp... tạo bước chuyển biến đột phá phát triển du lịch của tỉnh nhà trong thời gian tới.

- Từng bước nâng cao tỷ trọng du lịch và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của tỉnh, xem du lịch như một ngành kinh tế quan trọng, thu hút nhiều dự án đầu tư du lịch; tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần mang lại hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các khu du lịch, điểm du lịch, khu di tích, khu vui chơi giải trí, các khách sạn, nhà hàng, các điểm phục vụ ăn uống, các trung tâm mua sắm, các doanh nghiệp lữ hành... trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền quảng bá sản phẩm, dịch vụ của từng đơn vị và giới thiệu về vùng đất và con người Bình Dương đến vi quần chúng nhân dân trong và ngoài tỉnh và khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

2. Yêu cầu

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 92/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới trên địa bàn tỉnh cần có sự phối hp của các Sở, ngành có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

Ưu tiên đầu tư để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế quan trọng thông qua các chương trình, đề án, chính sách ưu đãi.

Tập trung khai thác hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên du lịch của tỉnh; đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách, vệ sinh môi trường tại các khu du lịch, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các di tích danh thắng, các làng nghề truyền thống,...; đồng thời tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh các điểm đến của du lịch Bình Dương đến du khách trong và ngoài nước.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch

a) Tổ chức phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 92/NQ-CP và Chỉ thị số 14/CT-TTg đảm bảo nghiêm túc, sâu rộng đến toàn thể các ngành, các cấp, các địa phương, các đối tượng liên quan trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cấp, các ngành cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng và xã hội hóa cao, đem lại hiệu quả tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo nhiều việc làm, giảm nghèo; tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm môi trường cho phát triển du lịch.

b) Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Ngoại vụ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, Website tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh hoạt động truyền thông, tạo đột phá trong việc nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch và hiệu quả hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong và ngoài nước.

c) Các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; tăng cường thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật; xây dựng phong trào ứng xử văn minh, có thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch, nhất là các địa phương có tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch và có sản phẩm du lịch đặc thù, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách như thành phố Thủ Dầu Một; thị xã Thuận An, Tân Uyên, Bến Cát; huyện Bắc Tân Uyên, Dầu Tiếng,...

2. Tăng cường hỗ trợ của nhà nước cho phát triển du lịch

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng cơ chế ưu đãi thu hút đầu tư các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tăng cường hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ, trong đó có hạ tầng du lịch, nhằm tạo thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận khu du lịch, điểm du lịch, các di tích lịch sử văn hóa, danh thắng,... trên địa bàn được xác định trong “Quy hoạch phát triển du lịch Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

b) Trên cơ sở “Quy hoạch phát triển du lịch Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và 02 đề án “Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và đề án “Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Bình Dương giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020” đã được phê duyệt; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung triển khai các đề án đã được phê duyệt; đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn triển khai thực hiện Quy hoạch chi tiết Cảng Bà Lụa trở thành cảng Du lịch để phát triển tuyến du lịch đường sông trên sông Sài Gòn trong thi gian tới. Phát triển các sản phm du lịch đặc thù góp phần bảo tồn và khai thác có hiệu quả các di tích lịch sử trên cơ sở phát huy giá trị văn hóa và môi trường sinh thái; sử dụng nguồn thu từ hoạt động du lịch để tái đầu tư bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử, các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo phát triển bền vững cả du lịch và môi trường sinh thái.

Xây dựng thí điểm các mô hình vườn cây ăn trái kết hp với du lịch sinh thái tại từng địa phương, từ đó nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả. Hình thành hệ thống sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn thu hút khách, đáp ứng nhu cầu tham quan, học tập, tìm hiểu, khám phá, nghỉ ngơi, giải trí, hưởng thụ góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân trong và ngoài tỉnh, tạo nguồn thu du lịch đưa ngành du lịch phát triển góp phần vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trên cơ sở đó, định hướng cho các doanh nghiệp du lịch xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch, đầu tư khai thác dịch vụ vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ nhà hàng, khách sạn,...để phục vụ du khách đến với Bình Dương.

c) Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tạo điều kiện thuận lợi, giới thiệu cho các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh về những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh để quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử; các cơ sở làng nghề truyền thống và các điểm du lịch của tỉnh trên các phương tiện truyền thông nước ngoài. Phối hp nghiên cứu, hình thành một số mô hình, biểu tượng, xác định sản phẩm đặc sản tiêu biểu của tỉnh... để có thể làm quà tặng cho đoàn ngoại giao, các tập đoàn, công ty nước ngoài... góp phần quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng về văn hóa, con người của tỉnh Bình Dương; đặc biệt đẩy mạnh quảng bá sản phẩm gốm sứ Minh Long và tranh sơn mài Tương Bình Hiệp.

d) Các Sở, ngành có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm bảo đảm môi trường thuận lợi, chủ động bố trí ngân sách, quỹ đất và triển khai các giải pháp phát triển du lịch; đề xuất áp dụng các cơ chế đặc thù về đất đai, nguồn vốn đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng địa phương. Định hướng cho các doanh nghiệp du lịch xây dựng các tour, tuyến, điểm du lịch nhằm khai thác và phát huy giá trị văn hóa lịch sử ngành nghề truyền thống của tỉnh như sơn mài, gốm sứ, sản xuất bánh tráng...

Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch ở các làng nghề truyền thống của tỉnh như Làng nghề sơn mài Tương Bình Hiệp, khu vực trưng bày và bán các sản phẩm gốm sứ của tỉnh (Chòm Sao, Minh Sáng Plaza,...) để có thể vừa phát triển du lịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh tại làng nghề và khu vực này. Sớm triển khai và đưa vào ứng dụng thực tiễn đề tài “Xây dựng mô hình bảo tồn và phát triển làng nghề sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp”; đồng thời có nghiên cứu xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để xây dựng một số cổng làng nghề và phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm làng nghề sơn mài truyền thống Tương Bình Hiệp nhằm tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch.

3. Tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm an ninh, an toàn, ứng xử văn minh với khách du lịch để thu hút du khách và phát triển du lịch

a) Công an tỉnh có trách nhiệm chủ trì, phối hp với Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch, thể hiện sự văn minh lịch sự khi giao tiếp nhất là khách du lịch quốc tế.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm đến tính mạng, tài sản, làm mất an ninh, an toàn khách du lịch; ngăn ngừa hiệu quả tình trạng như cò mồi, chèo kéo, “chặt chém” du khách tại các khu, điểm du lịch, các khu vui chơi giải trí,... gây phiền hà, làm ảnh hưởng đến khách du lịch. Thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận và hỗ trợ, xử lý kịp thời những thông tin phản ánh của khách du lịch.

b) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hp với Hiệp hội Du lịch Bình Dương khuyến khích các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng các sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch đặc thù hấp dẫn và tổ chức tuyên truyền giới thiệu, quảng bá rộng rãi để thu hút khách du lịch đến lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Phát động chiến dịch nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trong ngành, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch phục vụ du khách đến Bình Dương tham quan, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng.

c) Các cơ quan chức năng và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, xử lý các tệ nạn xã hội; không để người xin ăn, trẻ lang thang, cơ nhỡ xuất hiện tại các khu, điểm du lịch. Đối với người có hoàn cảnh khó khăn, tập trung bố trí về nơi quy định và có biện pháp hỗ trợ phù hợp; xử lý triệt để tình trạng giả danh người ăn xin, gây phiền hà cho khách du lịch.

4. Tăng cường quản lý giá cả, đảm bảo vệ sinh, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm

- Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện niêm yết giá công khai và bán theo giá đã niêm yết; tăng cường kim tra, thanh tra và xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về giá cả các loại hình dịch vụ du lịch, dịch vụ vận chuyển khách du lịch, dịch vụ bán hàng tại các khu du lịch, điểm du lịch, điểm dừng chân trên các tuyến du lịch.

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm; bảo đảm vệ sinh khu vực chế biến và phục vụ khách, không đưa hàng hóa kém chất lượng không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng... vào kinh doanh.

- Các khu du lịch, điểm du lịch, các điểm dừng chân, các trạm xăng triển khai đồng bộ các biện pháp để bảo đảm vệ sinh, môi trường; niêm yết quy định về bảo vệ môi trường có hướng dẫn thực hiện cụ thể; bố trí phương tiện và nhân viên để giữ gìn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải, chất thải thuộc khu vực mình quản lý.

- Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thực hiện đúng các chương trình du lịch theo hp đồng đã ký kết; luôn nâng cao vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tổ chức tour, tuyến phục vụ du khách đi tham quan trong và ngoài tỉnh; đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách và thường xuyên nhắc nhở du khách về ý thức bảo vệ môi trường tại các khu, điểm du lịch.

- Các khu du lịch, điểm du lịch có đông du khách đến tham quan phải bố trí nhân viên hướng dẫn, hỗ trợ khách du lịch; đảm bảo trật tự, văn minh; thực hiện hiệu quả các quy định về ưu tiên cho người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em và người có trẻ em đi cùng. Ban Quản lý các khu, điểm du lịch phải công khai số điện thoại và bố trí bộ phận chức năng trực 24/24 giờ để tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh và những phản ánh, yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch; lập stheo dõi, thống kê các sự việc đã xử lý để rút kinh nghiệm và báo cáo cơ quan chức năng kim tra khi được yêu cầu.

5. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp du lịch

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các ngành chức năng tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền chính sách thu hút nguồn xã hội hóa trong phát triển du lịch, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch như: Giảm thuế sử dụng đất, tiền thuê đất cho các dự án du lịch sinh thái, Resort, khách sạn xếp hạng 4 - 5 sao, dự án du lịch sử dụng nhiều diện tích đất dành cho đầu tư cảnh quan, không gian và hạ tầng; thuế nhập khẩu các các thiết bị phương tiện phục vụ cho du lịch chất lượng cao mà trong nước chưa sản xuất được.

Bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ xây dựng hạ tng kỹ thuật cho du lịch; trước mắt là hỗ trợ kinh phí để xây dựng, cải tạo cảng Bà Lụa trở thành cảng du lịch để tạo điều kiện cho phát triển tuyến du lịch đường sông của tỉnh trong thời gian tới.

Định kỳ 6 tháng hoặc năm, các Sở, ngành bố trí thời gian gặp gỡ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nhằm trao đổi, lắng nghe đề xuất, những khó khăn, vướng mắc... để kịp thời tháo gỡ; đặc biệt là đối với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp du lịch trong giai đoạn đang triển khai dự án.

- Các Sở, ngành và các địa phương có liên quan hỗ trợ và khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh hoặc vùng Đông Nam Bộ.

- Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Đán “Phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” và đề án “Tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch Bình Dương giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020”.

6. Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch

a) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố; trên cơ sở đó từng bước nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tăng cường công tác quảng bá, tuyên truyền các điểm đến du lịch trên trang thông tin du lịch điện tử tỉnh “dulichbinhduong.org.vn”.

Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành tổ chức các lớp tập huấn công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực du lịch cho các đối tượng là cán bộ Văn hóa của các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

b) Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế là doanh nhân, chuyên gia làm việc ở các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thông qua việc tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế tiếp cận các khu, điểm du lịch tham quan và sử dụng các dịch vụ vui chơi, giải trí ở các sân golf, ăn uống, nghỉ dưỡng,...

c) Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm tăng cường chỉ đạo chấn chỉnh và nâng cấp chất lượng phục vụ của các phương tiện vận chuyển khách du lịch, góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho du lịch phát triển, với quan điểm: “Tất cả các lực lượng cung cấp dịch vụ có tinh thần, thái độ hết lòng phục vụ vì sự phát triển của ngành du lịch”.

- Phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện tốt Thông tư Liên tịch số 19/2015/TTLT-BGTVT-BVHTTDL ngày 25/5/2015 của Bộ Giao thông Vận tải với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc “Hướng dẫn về vận tải khách du lịch bằng xe ô tô và cấp biển hiệu cho xe ô tô vận tải khách du lịch” trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan chỉ đạo các các phương tiện tham gia vận chuyển hành khách phải bố trí đủ nhân lực, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh an toàn; có thái độ phục vụ thân thiện; hỗ trợ khách du lịch bảo đảm thuận tiện, coi đây là mục tiêu hoạt động của ngành Giao thông Vận tải.

- Chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn các tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch tiếp cận các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh.

d) Các Sở, ngành và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tăng cường phối hợp quản lý hoạt động du lịch tại các điểm đến; bảo đảm vệ sinh, môi trường, chất lượng phục vụ và thực hiện phương châm xây dựng Bình Dương là điểm đến thân thiện và an toàn cho du khách.

- Thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh việc chấn chỉnh an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các khu du lịch, điểm du lịch, khu vui chơi giải trí, các di tích lịch sử, danh thắng,...trên địa bàn quản lý.

- Lắp đặt biển chỉ dẫn các khu, điểm du lịch nhằm đẩy mạnh việc cung cấp thông tin và quảng bá du lịch đến với du khách, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các điểm du lịch trong tỉnh một cách chính xác, nhanh chóng.

7. Hợp tác, liên kết phát triển du lịch

Chủ động tổ chức triển khai Chương trình hp tác, liên kết phát triển du lịch đã được ký kết giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu. Đồng thời, tiếp tục mở rộng hp tác, ký kết chương trình hp tác trong phát triển du lịch với các tỉnh còn lại trong vùng Đông Nam Bộ và các tỉnh, thành trên cả nước.

Khuyến khích các khu, điểm du lịch chủ động xây dựng sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch đặc trưng hấp dẫn và tổ chức tuyên truyền giới thiệu quảng bá rộng rãi; vận động các doanh nghiệp liên kết, hp tác phát triển du lịch với các địa phương để thu hút du khách đến tham quan hoặc mời gọi đầu tư phát triển du lịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

a) Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các địa phương và các tổ chức kinh doanh du lịch triển khai hiệu quả Kế hoạch này, đồng thời chủ động tổng hp, báo cáo sơ kết theo định kỳ vào cuối năm 2016.

b) Căn cứ nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đề ra các giải pháp của ngành, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ vào ngày 15/11 hàng năm; các Sở, ngành, các địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch Bình Dương tổng hợp báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch và y ban nhân dân tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 92/NQ-CP ngày 08/12/2014 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 02/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ; trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh; các cơ quan, đơn vị có ý kiến phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh để tổng hp báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
TT TU; TT HĐND tnh;
- CT, PCT. UBND tỉnh;
- BCĐ Phát triển Du lịch tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Sở: KHĐT, TC, VHTTDL;
- Sở: NgV, TTTT, CT, TNMT, Y tế;
- Công an tỉnh;
- Hiệp hội Du lịch và các DN Du lịch;
- LĐVP, Tg, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3179/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3179/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2015
Ngày hiệu lực15/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3179/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3179/KH-UBND thực hiện 92/NQ-CP và 14/CT-TTg phát triển du lịch Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3179/KH-UBND thực hiện 92/NQ-CP và 14/CT-TTg phát triển du lịch Bình Dương
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3179/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành15/09/2015
        Ngày hiệu lực15/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3179/KH-UBND thực hiện 92/NQ-CP và 14/CT-TTg phát triển du lịch Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3179/KH-UBND thực hiện 92/NQ-CP và 14/CT-TTg phát triển du lịch Bình Dương

           • 15/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực