Văn bản khác 3189/KH-UBND

Kế hoạch 3189/KH-UBND về thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2018 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3189/KH-UBND 2018 bảo trì cập nhật vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3189/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, CẬP NHẬT, NÂNG CẤP VÀ VẬN HÀNH AN TOÀN CƠ SỞ DỮ LIỆU HÓA CHẤT NĂM 2018

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21/11/2007;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 22/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 230/2009/TT-BTC ngày 08/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2012/TT-BKHĐT ngày 09/02/2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xác định mức chi phí cho lập, thẩm định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 4029/QĐ-UBND ngày 28/11/2008 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, có tính đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố môi trường do hóa chất độc hại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất giai đoạn 2017 - 2021;

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2018, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai hệ thống phần mềm đã được xây dựng năm 2016 sao cho đạt hiệu quả, hiệu suất cao đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hóa chất nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai của Sở Công Thương.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (GIS) có khả năng quản lý, trao đổi, chia sẻ dữ liệu hóa chất phục vụ công tác quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên, xây dựng, giao thông, phòng cháy chữa cháy, quy hoạch phát triển kinh tế bền vững tỉnh Đồng Nai.

3. Tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng quản lý hóa chất tại các tổ chức, cá nhân, đơn vị hoạt động liên quan đến hóa chất có thể tự quản lý, cung cấp thông tin thường xuyên; chia sẻ gánh nặng trong công tác cập nhật, quản lý dữ liệu liên quan đến hóa chất của doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước.

II. PHẠM VI THỰC HIỆN

Trong năm 2018, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan triển khai vận hành hệ thống, cập nhật, bổ sung dữ liệu, bảo trì, bão dưỡng, khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Năm 2018, việc triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất đạt các mục tiêu Kế hoạch chủ yếu sau:

1. Xây dựng thống nhất các quy chuẩn, quy định về cập nhật, quản lý, khai thác dữ liệu hóa chất hạn chế các doanh nghiệp quản lý dữ liệu hóa chất theo các cách riêng, quản lý trên nhiều phương tiện format khác nhau và quản lý dữ liệu trên giấy. Tăng cường số hóa và bảo vệ các dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp.

2. Tổng hợp số lượng cán bộ, nhân viên của các s, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất cần tập huấn, huấn luyện, đào tạo trong duy trì, vận hành, sử dụng cập nhật, khai thác dữ liệu hóa chất. Xây dựng lộ trình và từng bước tiếp tục tập huấn cho các doanh nghiệp tham gia cung cấp dữ liệu hóa chất mới, đồng thời các doanh nghiệp cũ cập nhật số liệu biến động trực tiếp trên phần mềm.

3. Tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các cán bộ, nhân viên của các s, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

4. Cập nhật, bổ sung và loại bỏ các thông tin - dữ liệu hóa chất lỗi thời phục vụ công tác quản lý an toàn hóa chất. Áp dụng các biện pháp mới theo sự phát triển của công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác cập nhật dữ liệu.

5. Xác định chi phí bảo dưỡng phần mềm bản quyền ArcGIS phù hợp với chính sách của ESRI đưa ra, đáp ứng các yêu cầu về bản quyền và sở hữu trí tuệ (những cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm ArcGIS của ESRI khi muốn hãng bảo dưỡng và cập nhật bản mới nhất thì phải đóng chi phí hàng năm là 25% trên tổng số kinh phí mua bản quyền).

6. Phối hợp với các đơn vị chức năng đánh giá Server hiện hữu đang vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu và đưa ra các giải pháp nâng cấp hệ thống Server, đặc biệt là bộ nhớ RAM và ổ cứng lưu trữ (đĩa cứng) sao cho đáp ứng yêu cầu trong việc cài đặt và vận hành cơ sở dữ liệu an toàn hóa chất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

a) Chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý các Khu công nghiệp; UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa; các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân có hoạt động hóa chất trong vận hành, cập nhật, truy xuất dữ liệu, bảo mật và bảo đảm an toàn dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất và các quy định hiện hành.

b) Tổng hợp số lượng cán bộ, nhân viên của các s, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất cần tập huấn, huấn luyện, đào tạo trong duy trì, vận hành, sử dụng cập nhật, khai thác dữ liệu hóa chất.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các cán bộ, nhân viên của các s, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu.

d) Tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện gửi về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2018.

2. Ban Quản lý Khu công nghiệp

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu an toàn hóa chất phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Cung cấp và cập nhật dữ liệu các khu công nghiệp (khi các khu có sự thay đổi như thêm, bớt, điều chỉnh,...), thông tin cơ bản về doanh nghiệp trong khu công nghiệp (như phát sinh doanh nghiệp, thay đổi địa điểm,...).

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu an toàn hóa chất phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Cung cấp và cập nhật thông tin dữ liệu nền (như tách xã/phường; sáp nhập huyện thị thành,...).

4. Sở Xây dựng

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu hóa chất phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Cung cấp và cập nhật thông tin về các công trình liên quan đến sản xuất, bảo quản và lưu trữ hóa chất; về quy hoạch vùng....

5. Sở Giao thông Vận tải

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu hóa chất phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Cung cấp và cập nhật thông tin mạng lưới giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

6. Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu hóa chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Cung cấp và cập nhật thông tin họng cứu hỏa, thông tin về phương tiện, hóa chất phục vụ cho công tác chữa cháy.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp cấp phát tên miền thuộc hệ thống tên miền dongnai.gov.vn cho việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu an toàn hóa chất trên internet.

8. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu hóa chất phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Đánh giá Server hiện hữu đang vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu an toàn hóa chất và đưa ra các giải pháp nâng cấp, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống Server phù hợp.

c) Đánh giá các giải pháp bảo mật và biện pháp đảm bảo an toàn cho dữ liệu trong vận hành. Xây dựng các giải pháp và thiết bị dự phòng trong quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất.

9. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan thẩm định các chi phí thực hiện Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2018.

10. Các s, ban, ngành có liên quan

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu hóa chất phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Cung cấp thông tin cần thiết cho việc cập nhật, duy trì và bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu an toàn hóa chất.

11. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

a) Phối hợp với Sở Công Thương trong vận hành và truy xuất dữ liệu hóa chất phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác bảo mật dữ liệu hóa chất của doanh nghiệp theo quy định của Luật Hóa chất.

b) Cung cấp và cập nhật thông tin về xây dựng, giao thông, đất đai và phát triển doanh nghiệp công nghiệp có sử dụng hóa chất nguy hiểm trên địa bàn quản lý.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng dự toán chi phí Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2018 là: 300.865.000 đồng (Ba trăm triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) theo phụ lục (đính kèm).

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Sự nghiệp môi trường.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, cập nhật, nâng cấp và vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất năm 2018, các s, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh

 

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 3189/KH-UBND ngày 03/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

(ĐVT: Việt Nam đồng)

STT

Nội dung

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Dự toán năm 2018

I

Chuyên đề xây dựng quy trình vận hành, bảo trì hệ thống

Bộ

1

5.000.000

5.000.000

II

Tập huấn doanh nghiệp cập nhật số liệu (10 lớp/năm)

 

 

 

96.030.000

1

Thuê giảng viên (Điểm c, Khoản 1.1, Điều 3 Thông tư số 139/2010/TT-BTC); (10 lớp/02 buổi)

Buổi

20

600.000

12.000.000

2

Chi phí ăn uống cho giảng viên (01 nguời x 10 lớp x 01 ngày/lớp)

Ngày

10

150.000

1.500.000

3

Chi phí in ấn tài liệu (10 lớp x 50 bộ/lớp)

Bộ

500

43.600

21.800.000

4

Thuê xe đưa đón giảng viên (Thành phố HCM - BH - Thành phố HCM)

Chuyến

10

1.200.000

12.000.000

5

Chi phí thuê hội trường (10 lớp x 01 ngày/lớp)

Ngày

10

3.000.000

30.000.000

6

Chi phí thuê máy chiếu (10 lớp x 01 ngày/lớp)

Ngày

10

1.000.000

10.000.000

7

Thuế VAT 10%

 

 

 

8.730.000

III

Cập nhật bổ sung dữ liệu an toàn hóa chất (300 trường/doanh nghiệp x 250 doanh nghiệp/năm)

Trường

75.000

450

33.750.000

IV

Trang bị Ram 16 GB

Thiết bị

1

7.310.000

7.310.000

V

Trang bị ổ cứng 500GB

Thiết bị

1

3.800.000

3.800.000

VI

Mua và duy trì tên miền

Năm

1

480.000

480.000

VII

Bảo dưỡng và cập nhật bản quyền ArcGIS

Năm

1

154.495.000

154.495.000

 

Tổng cộng

 

 

 

300.865.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3189/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3189/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2018
Ngày hiệu lực03/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3189/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3189/KH-UBND 2018 bảo trì cập nhật vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3189/KH-UBND 2018 bảo trì cập nhật vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3189/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýTrần Văn Vĩnh
        Ngày ban hành03/04/2018
        Ngày hiệu lực03/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3189/KH-UBND 2018 bảo trì cập nhật vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3189/KH-UBND 2018 bảo trì cập nhật vận hành an toàn cơ sở dữ liệu hóa chất Đồng Nai

           • 03/04/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/04/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực