Văn bản khác 319/KH-UBND

Kế hoạch 319/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 và 2020” do tỉnh Lào Cai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 319/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/KH-UBND

Lào Cai, ngày 15 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 VÀ 2020”

Thực hiện Quyết định số: 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; văn bản s: 1478/TTCP-PC ngày 29/8/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Quyết định số: 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2019 và 2020, như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mc đích

- Đổi mới mạnh mẽ nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưng phong cách, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phòng, chng tham nhũng (PCTN) với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật PCTN năm 2018; chú trọng các hiện tượng, vấn đề liên quan đến tham nhũng và PCTN mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận;

- Đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm tính đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác - tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN;

- Tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về PCTN trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; học sinh, học viên, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đối tượng tập trung ưu tiên gồm: Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp; lãnh đạo các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp; người lao động và học sinh, sinh viên; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả; góp phân tích cực cải thiện tình hình tham nhũng và công tác PCTN trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch thực hiện Đán “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” là căn cứ để các sở, ban, ngành, đoàn th, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội- nghề nghiệp, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan... (sau đây viết tắt và các cơ quan, đơn vị) xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện.

2. Yêu cầu

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN phải có trọng tâm, trọng điểm; phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đối tượng là người dân tộc thiểu số; đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội để tạo đồng thuận trong thực hiện.

- Bảo đảm tính khả thi; kế thừa và phát triển các kết quả, mô hình, kinh nghiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; đồng bộ, thống nhất và phối hợp với các chương trình, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về PCTN nói riêng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, báo cáo kết quả thực hiện, xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết của đơn vị mình đảm bảo đồng bộ, khả thi mang tính thực tế, tránh qua loa hình thức.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN

- Thực trạng, nguyên nhân tham nhũng và giải pháp PCTN;

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và PCTN;

- Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về PCTN;

- Luật PCTN năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm là các quy định mới về: Hành vi tham nhũng; PCTN trong khu vực tư; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực tư trong PCTN; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về PCTN; tuyên truyn, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

- Kinh nghiệm PCTN trong lịch sử Việt Nam;

- Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; hợp tác quốc tế của Việt Nam trong PCTN; kinh nghiệm quốc tế về PCTN;

- Tình hình, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCTN;

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong PCTN;

- Mô hình, kinh nghiệm, gương tiêu biểu về PCTN và đạo đức liêm chính;

- Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về PCTN và đạo đức liêm chính.

2. Các phương thức thực hiện

- Tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về PCTN; đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Chú trọng đào tạo, bi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyn viên là người có uy tín trong cộng đng các dân tộc thiểu số; giáo viên, giảng viên là những người tình nguyện giảng dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này.

- Xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài, tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các kênh phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa - nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động; tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng.

- Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi, giải thưởng có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Biên soạn, phát hành tài liệu, trơi, tranh ảnh, khẩu hiệu cổ động, ấn phẩm tuyên truyền pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính.

- Xây dựng tủ sách pháp luật, điểm tuyên truyền tập trung về pháp luật PCTN và đạo đức liêm chính trên các địa bàn dân cư và trong cơ quan, đơn vị.

- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp, luật trong hoạt động chuyên môn, nhất là trong các hoạt động: Cải cách và kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, thanh tra, giám sát, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm hành chính, điu tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trên các địa bàn dân cư.

- Tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tư vấn pháp luật, tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, cơ sở đào tạo, nghiên cứu chuyên ngành luật và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức, cá nhân tình nguyện, nhóm tự giác trong cơ quan, đơn vị, trên địa bàn dân cư và trên mạng xã hội.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân với hình thức khác phù hợp.

- Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính; tập trung cao điểm trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN - 09/12 hằng năm.

III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ TH

1. Thanh tra tỉnh chủ trì

1.1. Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tiếp nhận tài liệu, thông tin có nội dung:

+ Pháp luật về PCTN; hệ thống hóa các văn bản chính sách, pháp luật về PCTN; Công ước của Liên hp quốc về phòng chống tham nhũng và sự tham gia của Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về PCTN; giáo dục đạo đức liêm chính cho thanh, thiếu niên; PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; vai trò của xã hội trong PCTN; bảo vệ người t cáo tham nhũng; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm gii trình trong hoạt động công vụ; hỏi - đáp pháp luật về PCTN.

+ Phát hành tờ rơi bằng tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh để chuyển tải kiến thức phổ thông về pháp luật PCTN phục vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN cho đồng bào dân tộc thiểu s.

1.2. Tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, hình thức PCTN trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra tỉnh theo hướng cập nhật các văn bản chính sách, pháp luật, các tài liệu tuyên truyền cơ bản; các sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng về PCTN; các thông tin chính thức về vụ án, vụ việc tham nhũng.

1.3. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị: tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác PCTN;

1.4. Hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của các cơ quan, đơn vị; tổ chức các sự kiện tuyên truyền tập trung cấp tỉnh; phát hành, quảng bá trên phạm vi toàn tỉnh, ảnh, khẩu hiệu cổ động về PCTN trong dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế PCTN - 09/12 hàng năm.

Nhiệm vụ 1.1 thời gian thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020; Nhiệm vụ 1.2, 1.3, 1.4 thực hiện thường xuyên từ Quý III/2019 đến hết năm 2021.

2. STư pháp chủ trì

2.1. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật toàn tỉnh;

2.2. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ, quan đơn vị về minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động xây dựng pháp luật; PCTN trong xây dựng chính sách, pháp luật;

2.3. Đưa nội dung, yêu cầu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN vào các sự kiện, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động Ngày Pháp luật Việt Nam - 09/11 hằng năm.

2.4. Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh về pháp luật PCTN.

Nhiệm vụ 2.1, 2.2, 2.3 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020; Nhiệm vụ 2.4 thực hiện trong năm 2020.

3. SGiáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Chính trị tỉnh, các Trung tâm chính trị huyện, Trường Cao đng Lào Cai

3.1. Tiếp tục thực hiện đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số: 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

3.2. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thi giáo viên, giảng viên dạy giỏi nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng;

3.3. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc, Cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng tổ chức hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đạo đức liêm chính; liêm chính trong thi cử và học tập;

3.4. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức triển khai lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình giáo dục tiểu học và trung học cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh.

Các nhiệm vụ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

4. Sở Ni vchủ trì

4.1. Tổ chức và thực hiện lồng ghép nội dung pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

4.2. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về PCTN, minh bạch và trách nhiệm giải trình, xử lý xung đột lợi ích trong công tác tổ chức cán bộ.

Các nhiệm vụ 4.1, 4.2 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì

5.1. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về văn học, nghệ thuật với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; liêm chính trong hoạt động văn hóa - thể thao;

5.2. Tổ chức nghệ thuật sân khấu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

5.3. Tổ chức các cuộc thi hoặc các giải thưởng sáng tác văn học, kịch bản sân khu có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

5.4. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

5.5. Tổ chức cuộc thi sáng tác tranh, ảnh cổ động, biếm họa có chủ đề về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ 5.1, 5.2, 5.3,5.4,5.5 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

6. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì

6.1. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính thông qua hoạt động báo chí, xuất bản; trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thông thông tin cơ sở; qua các mạng, dịch vụ viễn thông và các phương tiện, thiết bị thông tin - truyền thông;

6.2. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về PCTN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên;

6.3. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; phát huy vai trò của truyền thông hiện đại trong PCTN;

6.4. Tổ chức kiểm tra việc xây dựng, quảng bá chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, tranh, ảnh, khẩu hiệu cổ động có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính trên các phương tiện phát thanh, truyền hình; các báo, tạp chí; cổng thông tin điện tử; bảng tin công cộng và các trang mạng xã hội.

Các nhiệm vụ 6.1, 6.2, 6.3,6.4 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

7. Sở Kế hoch và Đầu tư

7.1. Phi hp với Sở Tư pháp tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp.

7.2. Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị trực thuộc tổ chức đi thoại với đại diện doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp về trách nhiệm PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội.

Các nhiệm vụ 7.1, 7.2, thực hiện từ Quý III/20I9 đến hết năm 2020.

8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì

8.1 Chỉ đạo điểm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN: UBND thành phố Lào Cai, UBND huyện Bảo Thắng, UBND huyện Bát Xát, UBND huyện Bảo Yên lựa chọn 01 đơn vị xã hoặc phường để xây dựng và thực hiện mô hình điểm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

8.2. Tổ chức đối thoại với đại diện doanh nghiệp, hội doanh nghiệp, hội ngành nghề, cơ quan báo chí và người dân về trách nhiệm PCTN, xây dựng đạo đức liêm chính của Nhà nước và xã hội;

8.3 Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, din đàn, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về PCTN, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ;

8.4. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho người dân ở vùng dân tộc thiu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nhiệm vụ 8.1 thực hiện quý III, IV năm 2019; nhiệm vụ 8.2, 8.3, 8.4 thực hiện từ Quý III/20I9 đến hết năm 2020.

9. Đài Phát thanh - Truyền hình chủ trì

9.1. Tổ chức hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính cho các Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

9.2. Củng cố, phát trin nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

9.3. Xây dựng mới hoặc lồng ghép nội dung PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính vào các chương trình phát thanh, truyền hình;

9.4. Quảng bá các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

9.5. Tổ chức liên hoan truyền hình toàn tỉnh có nội dung, chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ từ 9.1 đến 9.5 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

10. Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp trẻ

10.1. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho doanh nghiệp, doanh nhân;

10.2. Chỉ đạo, hướng dẫn doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện các chương trình hành động thúc đẩy liêm chính trong kinh doanh và PCTN;

10.3. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật, kinh nghiệm về PCTN cho lãnh đạo và người lao động;

10.4. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, doanh nhân tổ chức các hội thảo, tọa đàm, din đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đcó nội dung, chủ đề về trách nhiệm PCTN, xây dựng môi trường kinh doanh liêm chính của doanh nghiệp, doanh nhân;

10.5. Tchức bình chọn, tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân liêm chính toàn tỉnh; trao giải thưởng “Doanh nghiệp, doanh nhân liêm chính của năm”;

10.6. Tổ chức bình chọn chính sách, hành động chính sách tiêu biểu thúc đẩy hoặc cản trở công cuộc PCTN.

Các nhiệm vụ từ 10.1 đến 10.6 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

11. Hội Nhà báo Lào Cai

11.1. Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức tập huấn, bồi dưng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho hội viên Hội Nhà báo Lào Cai;

11.2. Tổ chức và hướng dẫn việc tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về báo chí cách mạng với PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

11.3. Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

Các nhiệm vụ từ 11.1 đến 11.3 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

12. Hội Luật gia Lào Cai, Đoàn Luật sư Lào Cai

12.1. Chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyn, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN và đạo đức liêm chính cho các chi hội luật gia, luật sư;

12.2. Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về PCTN của các tchức cung cấp dịch vụ pháp lý;

12.3. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, luật sư tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về phát huy vai trò của xã hội trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính.

12.4. Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về PCTN cho luật gia, luật sư.

Các nhiệm vụ từ 12.1 đến 12.4 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

13. Đnghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tnh Lào Cai, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hưng dẫn các đơn vị trực thuộc

13.1. Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính;

13.2. Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật về PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài PCTN; đề xuất ý tưởng, sáng kiến về PCTN; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về PCTN;

13.3. Tổ chức các hội nghị, cuộc gặp mặt biểu dương người tốt, việc tốt trong PCTN và xây dựng đạo đức liêm chính; “Gương mặt liêm chính của năm”;

13.4. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đối thoại, nói chuyện chuyên đề có nội dung, chủ đề về vai trò của xã hội trong PCTN; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động PCTN;

13.5. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

Các nhiệm vụ từ 13.1 đến 13.5 thực hiện từ Quý III/2019 đến hết năm 2020.

14. Công an tỉnh và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tnh, Tòa án nhân dân tnh

Tổ chức và chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chức năng trực thuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN trong toàn ngành, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành các quy định pháp luật về PCTN trong quá trình thực thi công vụ và tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân.

Thời gian thực hiện: Từ năm Quý III/2019 đến hết năm 2020.

IV. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

1. Các s, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này trong dự toán ngân sách hằng năm được cấp có thẩm quyền giao.

Khuyến khích việc huy động theo quy định của pháp luật các nguồn kinh phí hợp pháp ngoài ngân sách để triển khai thực hiện;

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố bố trí kinh phí để triển khai, thực hiện kế hoạch trong dự toán ngân sách địa phương hằng năm, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp theo quy định của Luật ngân sách nhà nước;

3. Các cơ quan nhà nước thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/ 2005 và Nghị định số: 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp thực hiện cơ chế tự chcủa đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số: 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ bố trí từ nguồn kinh phí tự chủ để triển khai, thực hiện Chương trình;

4. Các doanh nghiệp btrí kinh phí để triển khai thực hiện được hạch toán vào chi phí quản lý của doanh nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm:

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;

- Xây dựng chương trình thực hiện Kế hoạch này xong trước ngày 30/10/2019 (gửi về UBND tnh qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp);

- Xây dựng kế hoạch hàng năm xong trước ngày 15/12 hàng năm để triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị;

- Tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc trin khai thực hiện Kế hoạch này và kế hoạch của từng cơ quan, đơn vị. Báo cáo theo định kỳ kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh để tổng hợp;

- Chủ động cân đi, btrí kinh phí bảo đảm thực hiện kế hoạch trong dự toán chi thường xuyên được giao hàng năm và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Định kỳ hàng năm tổ chức kiểm tra, thanh tra, sơ kết, đánh giá, khen thưởng việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này, báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra tỉnh để tổng hợp.

2. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch, định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ kết quả thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể được giao chủ trì các nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan để tiếp nhận sự chỉ đạo hướng dẫn, rà soát, điều phối hoạt động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đng bộ triển khai kế hoạch thực hiện.

4. Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thành phố là cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, điều phối, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch này của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Yêu cầu Thủ trưng các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chng tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thanh tra Chính phủ (b/c);
- Cục I, Cục IV- Thanh tra Chính phủ;
- TT. T
nh ủy; HĐND, UBND tnh;
- Ban Nội chính T
nh y;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND t
nh;
- UBMTTQ và các đoàn thể t
nh;
- Các cơ quan TW đ
óng trên địa bàn tỉnh;
- Các trường Cao đẳng, THCN trên địa bàn t
nh;
- UBND các huyện, thành ph
;
- Các DN Nhà nước;
- VP T
nh ủy, Đoàn ĐBQH & HĐND tnh;
- Lãnh đạo VP;
- Phòng TCHC; QTTV;
- BBTTTĐTVPUBND
tỉnh;
- Lưu: VT, TH 4,5, NC
1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Ngọc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 319/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu319/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2019
Ngày hiệu lực15/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 319/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 319/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 319/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu319/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýLê Ngọc Hưng
        Ngày ban hành15/10/2019
        Ngày hiệu lực15/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 319/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 319/KH-UBND 2019 Tuyên truyền pháp luật phòng chống tham nhũng Lào Cai

           • 15/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực