Văn bản khác 32/KH-BHNKTQT

Kế hoạch 32/KH-BHNKTQT về hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-BHNKTQT về hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình năm 2014


UBND TỈNH NINH BÌNH
BAN HỘI NHẬP
KINH TẾ QUỐC TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/KH-BHNKTQT

Ninh Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HỘI NHẬP QUỐC TẾ TỈNH NINH BÌNH NĂM 2014

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg này 9/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp triển khai chủ trương, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch Hội nhập quốc tế (HNQT) năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích:

- Quán triệt kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Nhà nước, của tỉnh về hội nhập quốc tế.

- Tăng cường tính chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị đối với công tác hội nhập quốc tế.

- Khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn nhằm tận dụng cơ hội và giảm thiểu các thách thức, tác động tiêu cực trong quá trình HNQT ngày càng sâu rộng, phấn đấu đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững ngang tầm với các địa phương trong cả nước.

2. Yêu cầu:

- Các sở, ban, ngành là thành viên của Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh chủ động, tích cực triển khai Kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa các cơ quan sở, ban, ngành, huyện, thị, thành phố; giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, nhằm thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH.

1. Phạm vi, đối tượng:

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong tỉnh, thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh.

2. Nội dung thực hiện:

- Quán triệt sâu rộng, thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chính sách, đường lối đối ngoại, cơ hội và thách thức đối với tiến trình hội nhập trong giai đoạn mới của đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức về HNQT.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước, rà soát các quy hoạch, chính sách theo hướng phù hợp với các yêu cầu, cam kết quốc tế; tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoạt động trong các dự án, tham gia khảo sát đầu tư, hợp tác thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Mở rộng thị trường hàng hóa - dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng cường thu hút vốn đầu tư, đẩy mạnh phát triển du lịch.

- Đảm bảo hội nhập phát triển kinh tế không làm ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của tỉnh.

3. Phân công nhiệm vụ:

3.1. Sở Công Thương (Cơ quan Thường trực Ban HNKTQT tỉnh):

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng và ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh liên quan tới hội nhập quốc tế.

- Tăng cường và nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về hội nhập quốc tế theo hướng tập trung vào các nội dung chuyên sâu, thiết thực, gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

- Nâng cao nhận thức và ý thức về HNQT cho cán bộ, công chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa  bàn tỉnh thông qua các hình thức như tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, mở chuyên mục HNQT trên trang Website của Sở Công thương cung cấp thông tin về chính sách thu hút đầu tư, thị trường của tỉnh, của cả nước, khu vực và trên thế giới; các thông tin về chế độ thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, những vấn đề mới về các cam kết, thỏa thuận về thương mại như các Hiệp định FTA, các rào cản kỹ thuật trong thương mại quốc tế và các cam kết HNQT khác mà Việt Nam đã tham gia.

- Hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng dự báo và hoạch định chính sách, giúp doanh nghiệp địa phương có những quyết sách phù hợp với tình hình công tác và thực tiễn hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện công tác hội nhập quốc tế của tỉnh.

- Tăng cường các hoạt động khuyến công, xúc tiến thương mại tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong tỉnh nâng cao năng lực sản xuất, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh mở rộng thị trường nhất là thị trường xuất khẩu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, các làng nghề, sản phẩm làng nghề.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp thông tin, chính sách ưu đãi, thế mạnh của tỉnh cho các nhà đầu tư nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài. Vận động và thu hút các nguồn vốn ODA, phi chính phủ nước ngoài đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế và hạ tầng xã hội của tỉnh.

3.3. Sở Tư pháp

Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế theo lộ trình đã đề ra. Thường xuyên, kịp thời rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và công khai thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định. Thực hiện tốt việc kiểm soát các thủ tục hành chính để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những quy định của WTO và các hiệp định thương mại khác mà Việt Nam là thành viên/hoặc loại bỏ những thủ tục không cần thiết, không phù hợp với các quy định của các tổ chức này.

3.4. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Triển khai chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 theo Quyết định số 1216/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung như phòng ngừa và kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường; khai thác và sử dụng hiệu quả bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên...

- Xây dựng và thực hiện các chương trình bảo vệ môi trường theo Đề án số 03/ĐA-UBND ngày 15/3/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường giai đoạn 2012-2015 tỉnh Ninh Bình.

3.5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Phát triển mạnh đào tạo nghề cả về quy mô và chất lượng, đảm bảo sự đồng bộ về cơ cấu ngành nghề đào tạo và cơ cấu trình độ nghề nghiệp. Tập trung đầu tư cho đào tạo nghề trình độ cao để có một đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ tay nghề vững đủ khả năng tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến, có khả năng tham gia cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế để cung cấp nguồn nhân lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và xuất khẩu lao động.

3.6. Công an tỉnh:

- Chủ động nắm tình hình, hỗ trợ tạo môi trường thuận lợi cho quá trình hội nhập, xúc tiến đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài, đảm bảo hội nhập phát triển kinh tế không ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của tỉnh.

- Quán triệt cho các cơ quan, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc quy định về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 05/2012/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc ban hành quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

3.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; Đẩy mạnh liên kết sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn đáp ứng được nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

3.8. Sở Nội vụ:

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch đất đai, xây dựng, thuế, hải quan.

3.9. Sở Khoa học và Công nghệ:

Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường và thực phẩm, đăng ký thương hiệu, sở hữu trí tuệ.

3.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá và xúc tiến du lịch, nâng cao hình ảnh về con người và quê hương Ninh Bình.

3.11. Chi cục Hải quan Ninh Bình:

Tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu về thủ tục hải quan; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử, các lớp triển khai thực hiện các quy định của nhà nước về các thủ tục hải quan để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh biết tham gia học tập và triển khai thực hiện.

3.12. UBND các huyện, thị xã, thành phố:                       

Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hội nhập quốc tế tại địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch, báo cáo kết quả thực hiện về Ban Hội nhập kinh tế tỉnh (qua Sở Công thương, Cơ quan thường trực Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh) trước ngày 15/11/2014 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- UB quốc gia về HTKTQT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đ/c Đinh Văn Điến, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Lao động-Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Công an tỉnh;
- Chi cục Hải quan Ninh Bình;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, VP3,9.
NL/

TRƯỞNG BAN
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đinh Văn Điến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-BHNKTQT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-BHNKTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2014
Ngày hiệu lực31/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/KH-BHNKTQT

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-BHNKTQT về hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-BHNKTQT về hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình năm 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-BHNKTQT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Văn Điến
        Ngày ban hành31/03/2014
        Ngày hiệu lực31/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-BHNKTQT về hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-BHNKTQT về hội nhập quốc tế tỉnh Ninh Bình năm 2014

           • 31/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực