Văn bản khác 32/KH-UBND

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2014 thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND 2014 thực hiện Luật phòng chữa cháy sửa đổi Tuyên Quang


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 11 tháng 5 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (sau đây viết tắt là Luật); tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức trong công tác phòng cháy, chữa cháy nhằm phòng ngừa các vụ cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; củng cố, kiện toàn tổ chức, biên chế của lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật. Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để bảo đảm tiến độ triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phổ biến pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

1.1. Nội dung

Tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành với nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

1.2. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan biên soạn, cung cấp tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm cho việc thực hiện Luật được thống nhất. Tổ chức triển khai, phổ biến Luật cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tin, truyền thông ở địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các sở, ngành có liên quan; Uỷ ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành đến đối tượng thuộc quyền quản lý có liên quan; tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

1.3. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

2.1. Nội dung

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với nội dung phù hợp cho đối tượng được tập huấn. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, người trực tiếp làm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

2.2. Phân công thực hiện

Công an tỉnh chủ trì tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị, chính quyền cấp cơ sở và những người trực tiếp làm công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ở địa phương.

2.3. Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Rà soát văn bản để thi hành Luật

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các cơ quan liên quan rà soát các văn bản do địa phương ban hành có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; đề xuất, kiến nghị với cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với những văn bản có nội dung không còn phù hợp với Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

4. Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực và tổ chức công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện và tham mưu với cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện có hiệu quả Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (phê duyệt tại Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Kiện toàn mô hình hệ thống tổ chức cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố để đảm bảo yêu cầu thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy. Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chất lượng cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; cải tiến phương pháp làm việc bảo đảm yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy.

- Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất với cấp có thẩm quyền về mức hỗ trợ thường xuyên cho đội trưởng, đội phó đội dân phòng và đội trưởng, đội phó đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở hoạt động theo chế độ không chuyên trách. Hàng năm, tham mưu phân bổ ngân sách riêng dành cho các hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nói chung và cho lực lượng dân phòng nói riêng từ nguồn ngân sách dành cho quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, thực hiện việc thành lập đội dân phòng và đội phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở; nghiên cứu các giải pháp, phương án di chuyển hoặc cải tạo, nâng cấp các cơ sở không đảm bảo yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy và điều kiện thoát nạn được đưa vào sử dụng (như chợ, nhà cao tầng, công trình công cộng tập trung đông người, cơ sở sản xuất, chế biến hoá chất, hàng hoá dễ cháy, nổ) để tăng cường điều kiện thoát nạn và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

5. Kinh phí bảo đảm

Kinh phí triển khai thi hành Luật, do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước. Riêng năm 2014, các sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao từ đầu năm để triển khai thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính, Phòng Tài chính cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách, bảo đảm nguồn kinh phí để triển khai Luật và Kế hoạch này trên cơ sở dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Các sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản lý, phụ trách có trách nhiệm thực hiện và phối hợp thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch này, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC. (Hà-65)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2014
Ngày hiệu lực11/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-UBND 2014 thực hiện Luật phòng chữa cháy sửa đổi Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-UBND 2014 thực hiện Luật phòng chữa cháy sửa đổi Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýChẩu Văn Lâm
        Ngày ban hành11/05/2014
        Ngày hiệu lực11/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-UBND 2014 thực hiện Luật phòng chữa cháy sửa đổi Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-UBND 2014 thực hiện Luật phòng chữa cháy sửa đổi Tuyên Quang

           • 11/05/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/05/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực