Văn bản khác 32/KH-UBND

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2015 thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 công tác phòng chống HIV/AIDS Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2015

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt đề án “Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015”;

Căn cứ Quyết định số 1865/QĐ-BKHĐT ngày 22/12/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2015;

Căn cứ tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái năm 2014, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS năm 2015 như sau.

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục thực hiện mục tiêu của chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và đề án “Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015”. Khống chế tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,38% dân số toàn tỉnh và giảm tác hại của HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

- Nâng cao nhận thức của người dân, tập trung ở độ tuổi 15 - 49 hiểu biết đúng về dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS và phản đối những quan niệm sai lầm phổ biến về lây nhiễm HIV/AIDS.

- 100% các địa phương và thành viên Ban chỉ đạo 138 của tỉnh đưa các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS vào kế hoạch của đơn vị và có biện pháp triển khai thực hiện. 100% các đơn vị trong ngành y tế đạt chỉ tiêu kế hoạch chuyên môn về chương trình phòng chống HIV/AIDS.

- 100% xã, phường trọng điểm triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS trong nhóm đối tượng nghiện chích ma túy.

- Tăng cường chất lượng dịch vụ điều trị và chăm sóc HIV/AIDS cho người nhiễm HIV/AIDS.

- Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Nâng cao năng lực cho hệ thống phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái.

3. Các chỉ tiêu

- 90% cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS tại các Ban, ngành, đoàn thể của địa phương được đào tạo về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

- 90% cơ quan thông tin đại chúng địa phương đăng - phát thông tin về phòng, chống HIV/AIDS hàng tháng.

- 100% xã, phường trong tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông Phòng, chống HIV/AIDS. Trong đó 45 xã phường trọng điểm trong tỉnh tổ chức mít tinh diễu hành hưởng ứng đầy đủ các chiến dịch truyền thông trong năm (tháng cao điểm phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS).

- 50% các doanh nghiệp (nhỏ và vừa) có triển khai hoạt động về phòng chống HIV/AIDS.

- Triển khai chương trình can thiệp giảm tác hại tại 45 xã, phường trọng điểm: 50% người nghiện chích ma túy được tiếp cận chương trình bơm kim tiêm sạch; 60% người bán dâm được tiếp cận truyền thông, dịch vụ về phòng, chống HIV/AIDS; 1.200 người được tham gia chương trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Thực hiện 3.000 mẫu giám sát phát hiện HIV/AIDS.

- Điều trị kháng vi rút HIV (ARV) cho 1.388 người nhiễm đủ tiêu chuẩn lâm sàng theo quy định của Bộ Y tế (trong đó gồm cả trẻ em và người lớn).

- 90% phụ nữ mang thai nhiễm HIV/AIDS (số quản lý được) được điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

- Ít nhất 50% phụ nữ mang thai được xét nghiệm HIV.

- Ít nhất 40% người nhiễm HIV mắc lao được điều trị đồng thời Lao và ARV.

- 100% các đơn vị máu và các chế phẩm máu được sàng lọc HIV trước khi sử dụng ở tất cả các tuyến.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tổ chức và chỉ đạo

- Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương đưa công tác Phòng, chống HIV/AIDS thành một trong những nhiệm vụ ưu tiên của địa phương trong năm 2015.

- Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch triển khai công tác phòng, chống HIV/AIDS (kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết…).

- Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong Phòng, chống HIV/AIDS. Lồng ghép công tác Phòng, chống HIV/AIDS với công tác đấu tranh Phòng, chống tội phạm ma tuý, mại dâm đặc biệt là đối với các ngành thường trực về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng chống HIV/AIDS.

- Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS từ tỉnh đến cơ sở theo định kỳ hoặc đột xuất.

2. Các hoạt động chuyên môn

a. Thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống HIV/AIDS

- Tiếp tục đa dạng hoá các loại hình truyền thông, tận dụng tốt các kênh truyền thông hiện có để chuyển tải kiến thức phòng chống HIV/AIDS đến cộng đồng. Tổ chức tháng chiến dịch truyền thông với quy mô lớn hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS vào tháng 12/2015.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các cuộc vận động cung cấp thông tin liên quan đến phòng, chống HIV/AIDS cho các đối tượng chủ chốt của các đơn vị, ban, ngành, doanh nghiệp tại địa phương.

- Triển khai hoạt động truyền thông tại cộng đồng chú trọng tới các hoạt động truyền thông nhóm nhỏ và các đối tượng nguy cơ cao.

- Tiếp tục mở rộng địa bàn triển khai phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” tới các xã, phường, thị trấn trong tỉnh theo chương trình phối hợp số 11/CTPH-MTTQ-SYT-SVHTTDL ngày 6/3/2013 về phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2020” giữa Sở Y tế, Mặt Trận tổ quốc tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

- Huy động các tổ chức đoàn thể, xã hội, các cộng đồng trực tiếp tham gia vào các hoạt động cụ thể về phòng,chống HIV/AIDS; phân công các ban ngành, đoàn thể đỡ đầu các câu lạc bộ phòng,chống HIV/AIDS.

- Tổ chức các sự kiện truyền thông quy mô cấp tỉnh, huyện, xã, cộng đồng có sự tham gia của các vị lãnh đạo, chức sắc ở cộng đồng phù hợp với từng thời điểm nhằm huy động tích cực sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong toàn xã hội.

- Tổ chức truyền thông phòng chống HIV/AIDS tại các trường học, nội dung phù hợp với chức năng nhiệm vụ của nhà trường thông qua các hình thức hội thảo, tập huấn, học ngoại khoá.

- Nâng cao chất lượng, tăng số lượng tài liệu truyền thông (Pano, tờ gấp, áp phích, sổ tay truyền thông…); điều phối hợp lý các nguồn tài liệu truyền thông cung cấp cho cộng đồng.

- Xây dựng, in ấn, phát hành các tài liệu truyền thông phòng, chống HIV/AIDS (Pano, tờ gấp, áp phích, sổ tay truyền thông…); điều phối hợp lý các nguồn tài liệu truyền thông cung cấp cho cộng đồng.

- Duy trì, củng cố hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên gắn liền với đội ngũ y tế thôn bản, cán bộ đoàn thể, chính quyền xã, phường.

b. Giám sát dịch HIV/AIDS và Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV

- Tiếp tục củng cố hệ thống giám sát, tập trung giám sát phát hiện, chú trọng giám sát bệnh nhân chuyển giai đoạn AIDS và tử vong do HIV/AIDS tại tuyến xã, phường. Tổ chức tổng rà soát đánh giá thực trạng người nhiễm HIV trước tháng 6/2015. Ứng dụng công nghệ thông tin vào giám sát, quản lý, thống kê báo cáo số liệu HIV/AIDS.

- Nâng cao chất lượng xét nghiệm HIV: Tiếp tục củng cố phòng xét nghiệm khẳng định HIV của Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; đào tạo nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức mới về xét nghiệm HIV cho cán bộ làm công tác xét nghiệm ở tất cả các tuyến .

- Ổn định hệ thống cán bộ chuyên trách các tuyến về giám sát HIV/AIDS; Lao/HIV/AIDS; HIV/AIDS/STI. Nâng cao năng lực cho các cán bộ giám sát đặc biệt là thực hiện nghiêm túc chế độ rà soát, báo cáo thống kê số liệu theo quy định.

- Các ban ngành, đoàn thể giám sát hoạt động phòng, chống HIV/AIDS ít nhất một lần trong năm tại các địa phương được phân công phụ trách. Tổ chức giám sát hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn cho các tuyến, các đợt giám sát chuyên đề từng nội dung chương trình, đánh giá tiến độ và kết quả của các hoạt động.

- Duy trì hoạt động can thiệp giảm tác hại tại các địa phương đã triển khai. Giám sát chặt chẽ hoạt động của đội ngũ TTVĐĐ, đảm bảo các hoạt động can thiệp giảm tác hại được thực hiện đúng theo mục tiêu và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đảm bảo tính sẵn có của vật tư (bơm kim tiêm, bao cao su…) phục vụ hoạt động can thiệp giảm tác hại.

- Duy trì cơ sở điều trị Methadone tại Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS, TTYT thị xã Nghĩa Lộ; Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Mở rộng điều trị Methadone tại huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn và Văn Yên; Nghiên cứu xây dựng dự án điều trị Methadone tại các địa phương khác có tỷ lệ người nghiện chất dạng thuốc phiện cao trong tỉnh. Triển khai điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone cho ít nhất 1.200 bệnh nhân trong năm 2015.

- Đào tạo nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức cho cán bộ các tuyến; CTV, GDVĐĐ về can thiệp giảm tác hại.

c. Hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con

- Củng cố mạng lưới điều trị và chăm sóc HIV/AIDS: Thường xuyên kiện toàn các nhóm điều trị để đảm bảo đúng quy định của Bộ Y tế.

+ Rà soát số bệnh nhân đang điều trị ARV tại các cơ sở điều trị. Phân bổ và điều chỉnh chỉ tiêu điều trị cho các nhóm phù hợp với năng lực và điều kiện của từng cơ sở điều trị.

+ Triển khai giám sát hỗ trợ chuyên môn cho tuyến cơ sở qua đó cải thiện chất lượng chăm sóc và điều trị người nhiễm.

+ Củng cố hệ thống chuyển tiếp người nhiễm HIV được phát hiện tại các cơ sở tư vấn xét nghiệm tự nguyện đến các cơ sở chăm sóc và điều trị. Mở rộng địa bàn triển khai các điểm cấp phát thuốc ARV tuyến xã/phường tại các huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh (trừ huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải). Phối hợp với Trung tâm giáo dục lao động xã hội, các trại giam, trại tạm giam triển khai điều trị ARV cho bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

+ Tăng cường hoạt động tư vấn, xét nghiệm để người nhiễm HIV/AIDS, người có nguy cơ cao được tiếp cận sớm các dịch vụ y tế và dịch vụ xã hội khác. Triển khai công tác chăm sóc, hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng thông qua đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, GDVĐĐ, CTV. Phát huy vai trò người nhiễm HIV trong chăm sóc HIV/AIDS tại cộng đồng.

+ Sử dụng có hiệu quả máy đếm tế bào thiết bị hiện có (máy đếm tế bào CD4, các máy xét nghiệm khác) do trung ương cung cấp để hỗ trợ công tác chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV.

+ Quản lý, điều phối, cung ứng và sử dụng thuốc ARV hợp lý, an toàn, đúng quy định của Bộ Y tế.

+ Phối hợp tốt giữa chương trình phòng chống HIV/AIDS và chương trình Lao trong dự phòng, điều trị, chăm sóc các vấn đề liên quan đến HIV và Lao.

- Tăng cường các hoạt động về dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

+ Tổ chức chiến dịch phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: tăng cường công tác truyền thông; huy động sự vào cuộc của các ngành, các cấp chính quyền, các đoàn thể, người dân cộng đồng.

+ Làm tốt công tác quản lý thai nghén đối với những phụ nữ có thai nhiễm HIV, không để mất dấu họ sau khi sinh. Cung cấp thuốc ARV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con cho mẹ và con sau khi sinh.

+ Tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực để cung cấp sữa ăn thay thế sữa mẹ cho các trẻ em sinh ra từ mẹ nhiễm HIV tối thiểu đến 6 tháng tuổi theo quy định của Bộ Y tế. Vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho trẻ em nhiễm HIV từ 6 tuổi trở lên mua thẻ Bảo hiểm y tế.

+ Tăng cường phối hợp giữa chương trình phòng, chống HIV/AIDS và chương trình Chăm sóc sức khoẻ sinh sản

- Đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác chăm sóc, điều trị, dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con các tuyến, chú trọng đào tạo cho tuyến huyện và tuyến xã. Cung cấp kiến thức về chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS cho gia đình người nhiễm HIV/AIDS và cộng đồng.

d. Tăng cường năng lực cho Trung tâm phòng, chống HIV /AIDS

Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án “Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2011.

đ. Hoạt động khác

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về HIV/AIDS; Ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý chuyên môn.

- Bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ trong hệ thống tham gia công tác phòng, chống HIV toàn tỉnh. Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm về các mô hình có hiệu quả về phòng chống HIV/AIDS ở các địa phương ngoài tỉnh.

3. Triển khai các hoạt động thuộc Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015”

a. Triển khai các hoạt động truyền thông tại các xã/phường/thị trấn

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính phủ; hệ thống văn bản Pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS tới cộng đồng dân cư. Phát huy thế mạnh của hệ thống phương tiện thông tin đại chúng tuyến xã để chuyển tải các thông điệp, nội dung phòng, chống HIV/AIDS nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của xã hội về HIV/AIDS qua đó thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng, chống kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV.

- Tăng cường công tác truyền thông trực tiếp trong cộng đồng dân cư. Tập trung truyền thông đối với nhóm nguy cơ cao (tiêm chích ma tuý; mại dâm; di biến động...); Chú trọng truyền thông cho nhóm phụ nữ có thai. Phát huy vai trò người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV trong truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

- Sử dụng hợp lý, đúng quy định nguồn kinh phí hỗ trợ của Đề án cho công tác truyền thông tại tuyến xã (1.000.000 đồng/xã/năm)

b. Hoạt động của các Câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS

- Duy trì hoạt động của 40 Câu lạc bộ hiện có. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các câu lạc bộ theo hướng đa dạng hoá nội dung và hoạt động. Khuyến khích thành viên các câu lạc bộ phát huy vai trò tự lực, chủ động giúp đỡ nhau trong việc chăm sóc sức khoẻ, phát triển kinh tế hộ gia đình.

- Sử dụng hợp lý, đúng quy định nguồn kinh phí hỗ trợ của Đề án cho hoạt động của các câu lạc bộ (hỗ trợ sinh hoạt thường kỳ 2.400.000đ/CLB/năm).

c. Hoạt động can thiệp giảm tác hại

- Duy trì hoạt động can thiệp giảm tác hại (Chương trình Bơm kim tiêm) tại 24 xã, phường trọng điểm do Đề án đã hỗ trợ trong năm 2015.

- Duy trì đội ngũ 48 tuyên truyền viên đồng đẳng và 48 cộng tác viên hiện có. Kịp thời thay thế, bổ sung những trường hợp CTV, TTVĐĐ không hoàn thành nhiệm vụ; vi phạm quy định khi hoạt động hoặc thôi không tham gia hoạt động can thiệp giảm tác hại. Tổ chức đào tạo lại, cập nhật, bổ sung kiến thức cho đội ngũ CTV, TTVĐĐ.

- Tổ chức hoạt động truyền thông thay đổi hành vi; chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS tại nhà; trao đổi bơm kim tiêm; cung cấp bao cao su cho các đối tượng nguy cơ cao đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác giám sát của các cấp với hoạt động can thiệp giảm tác hại.

- Sử dụng hợp lý, đúng quy định nguồn kinh phí hỗ trợ của Đề án cho hoạt động can thiệp giảm tác hại (hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho CTV; GDVĐĐ; mua BKT, BCS).

d. Công tác giám sát, kiểm tra hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Tổ chức các đoàn giám sát, kiểm tra các cấp (tỉnh, huyện) đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS để đánh giá việc tổ chức hoạt động, kết quả đạt được, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai đề án qua đó kịp thời điều chỉnh và hỗ trợ các địa phương giải quyết các vấn đề.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế - cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS tỉnh

- Chủ trì phối hợp vơí các thành viên Ban chỉ đạo 138 của tỉnh và các cơ quan liên quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch phòng chống HIV/AIDS năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện, đề xuất các giải pháp và điều phối các hoạt động của đề án “Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015” đã được phê duyệt.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đảm bảo tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020” theo Quyết định số 1899/QĐ-TTg ngày 16/10/2013 của Chính phủ.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phòng, chống HIV/AIDS. Hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật; Tổ chức theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS trong tỉnh.

- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn chuyên môn hoạt động điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo quy định của pháp luật.

- Điều phối hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực (Chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách của tỉnh, các dự án tài trợ nước ngoài) sử dụng cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái.

- Là đầu mối tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động phòng, chống HIV/AIDS báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Trung ương theo quy định.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái.

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các kế hoạch liên ngành về phòng chống và kiểm soát ma tuý trên địa bàn toàn tỉnh, đấu tranh, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý, mại dâm và HIV/AIDS.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tạo điều kiện, phối hợp tốt với ngành Y tế triển khai hoạt động can thiệp giảm tác hại trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhất là hoạt động điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với ngành y tế tổ chức truyền thông phòng phơi nhiễm, phòng lây truyền HIV/AIDS trong cán bộ, chiến sỹ của ngành.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Yên Bình.

3. Sở Lao động-Thương binh xã hội

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các ngành có liên quan nghiên cứu xây dựng các chế độ chính sách phù hợp phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Kết hợp chặt chẽ công tác cai nghiện với tuyên truyền vận động phòng chống HIV/AIDS với các đối tượng nghiện chích ma tuý. Tổ chức công tác giáo dục dạy nghề, giới thiệu việc làm, tái hoà nhập cho những người nghiện chích ma tuý đã được cai nghiện tại các cơ sở chữa bệnh và tại cộng đồng.

- Phối hợp với ngành Y tế triển khai hoạt động điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Trạm Tấu.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục truyền thông phòng, chống HIV/AIDS. Tập trung đưa thông tin đến người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đưa thông tin tiếp cận với các đối tượng có hành vi nguy cơ cao.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác truyền thông trong tháng chiến dịch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (tháng 6/2015) và tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS (tháng 12/2015); Xây dựng kế hoạch cụ thể về việc thực hiện Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT BTTTT- BYT về hướng dẫn ưu tiên các hoạt động thông tin truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

- Chỉ đạo Báo Yên Bái, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cân đối nguồn lực tiếp tục duy trì chuyên mục truyền hình và chuyên trang phòng, chống HIV/AIDS; chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn để khai thác thông tin phục vụ hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS.

- Chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử tỉnh phối hợp với cơ quan thường trực về phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh đưa các thông tin về HIV/AIDS vào trang thông tin điện tử của tỉnh Yên Bái.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Văn Yên.

5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp với ngành Y tế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái chỉ đạo việc lồng ghép phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Xây dựng các chương trình truyền thông lưu động kết hợp giữa biểu diễn văn hoá nghệ thuật và truyền tải các thông điệp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ưu tiên phục vụ cho đồng bào vùng sâu, vùng xa.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Lục Yên.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp với ngành Y tế xây dựng chương trình giáo dục kiến thức, huấn luyện kỹ năng phòng, chống HIV/AIDS trong các trường học bảo đảm phù hợp với yêu cầu của từng đối tượng.

- Vận động học sinh, sinh viên tham gia phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm.

- Tổ chức các hoạt động đa dạng (hội thi tìm hiểu về HIV/AIDS; mít tinh, diễu hành…) hưởng ứng tháng chiến dịch truyền thông phòng, chống HIV/AIDS (tháng 12/2014).

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Mù Cang Chải.

7. Sở Tài chính

- Cân đối nguồn ngân sách của địa phương để hỗ trợ phần kinh phí triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các ban, ngành trong tỉnh và hoạt động can thiệp giảm tác hại ở các xã, phường trọng điểm chưa có dự án quốc tế tài trợ và kinh phí đối ứng của các dự án quốc tế triển khai trên địa bàn. Bố trí ngân sách của tỉnh hỗ trợ triển khai hoạt động điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone.

- Tham mưu cho UBND tỉnh về việc thực hiện đúng, đủ chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác phòng, chống HIV/AIDS theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí dành cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Trấn Yên.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh về công tác phòng, chống HIV/AIDS trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Giám sát việc thực hiện Dự án “Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái” đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt năm 2011.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ.

9. Sở Tư pháp

- Phối hợp với các ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS: Luật phòng, chống HIV/AIDS; Nghị định số 108/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ; Nghị định số 96 ngày 15/11/2012 quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế…

- Phối hợp với Sở Y tế tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

- Phân công trực tiếp phụ trách địa bàn huyện Văn Chấn.

10. Sở Nội vụ

- Phối hợp với sở Y tế rà soát số lượng và trình độ cán bộ, chế độ chính sách đối với cán bộ đang tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách phù hợp và bổ sung số lượng cán bộ kịp thời theo định mức quy định cho các đơn vị để đáp ứng nhiệm vụ được giao. Điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề cho cán bộ là công tác phòng, chống HIV/AIDS toàn tỉnh theo quy định hiện hành của Chính phủ.

- Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí biên chế cho cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone tại tại các cơ sở điều trị theo các Dự án đã được phê duyệt

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích trong lĩnh vực hoạt động phòng, chống HIV /AIDS của tỉnh.

11. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS ở cấp huyện. Chỉ đạo các xã, phường củng cố, thành lập Ban chỉ đạo, đảm bảo 100% các xã/ phường/thị trấn có ban chỉ đạo và triển khai các hoạt động.

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Căn cứ kế hoạch của Đề án “Tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015” xây dựng kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS lồng ghép với phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm phù hợp với tình hình địa phương.

- Phân công cho các ban, ngành của huyện và các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tiếp nhận và tiếp tục đỡ đầu các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS.

- Phối hợp với ngành Y tế để lựa chọn các xã, phường trọng điểm triển khai tốt các hoạt động về phòng, chống HIV/AIDS.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả phòng, chống HIV/AIDS ở địa bàn.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

- Căn cứ hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch triển khai và vận động các thành viên trong khối hưởng ứng tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” tới cấp xã, phường và khu dân cư.

- Phối hợp với Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức thành viên để lồng ghép triển khai với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”

13. Đề nghị Tỉnh Đoàn thanh niên

- Phối hợp với ngành Y tế, ngành Thông tin - Truyền thông để tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho các đối tượng thanh niên và tuổi vị thành niên.

- Tổ chức tư vấn cho thanh niên thông qua các phòng tư vấn, các trung tâm dạy nghề cho thanh niên. Xây dựng các mô hình tuổi trẻ tiên phong trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS. Tổ chức toạ đàm theo hệ thống đoàn thanh niên trong các ban, ngành, đoàn thể, các trường cao đẳng, dạy nghề …nhằm dấy lên phong trào phòng, chống HIV/AIDS rộng khắp.

14. Đề nghị Tỉnh hội Phụ nữ

- Phối hợp với ngành Y tế, ngành Thông tin và Truyền thông để tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và tư vấn dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho phụ nữ nói chung và phụ nữ độ tuổi sinh đẻ nói riêng.

- Thành lập và mở rộng các mô hình câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng, chống HIV/AIDS” trên địa bàn để hỗ trợ, chăm sóc những phụ nữ, trẻ em nhiễm HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong cộng đồng.

15. Các tổ chức, ban ngành, đoàn thể khác là thành viên Ban chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Yên Bái căn cứ chức năng, nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch hoạt động theo ngành dọc, phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động truyền thông về phòng lây nhiễm HIV/AIDS và các hoạt động chăm sóc hỗ trợ người nhiễm tại cộng đồng ; phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lồng ghép hoạt động phòng chống HIV/AIDS với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’’.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái năm 2015, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể thành viên Ban chỉ đạo 138, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả hoạt động (thông qua Sở Y tế tổng hợp) với Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc các đơn vị phản ảnh về cơ quan thường trực (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS - Sở Y tế) để giải đáp và tổng hợp trình Trưởng ban chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế; Cục PC HIV/AIDS;
- TT Tỉnh Ủy,
- TT HĐND,
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (VX);
- UBMTTQ tỉnh;
- Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Các ngành thành viên BCĐ 138;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐLĐ tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên, Tỉnh hội phụ nữ, Hội CCB, Hội nông dân tỉnh;
- Chánh, Phó Vp (t/h) UBND tỉnh;
- Lư­u: VT, VX.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Thị Chinh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/03/2015
Ngày hiệu lực16/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 công tác phòng chống HIV/AIDS Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 công tác phòng chống HIV/AIDS Yên Bái
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýNgô Thị Chinh
        Ngày ban hành16/03/2015
        Ngày hiệu lực16/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 công tác phòng chống HIV/AIDS Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 công tác phòng chống HIV/AIDS Yên Bái

           • 16/03/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/03/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực