Văn bản khác 32/KH-UBND

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Cà Mau, ngày 23 tháng 06 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 22/2015/NĐ-CP NGÀY 16/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÁ SẢN VỀ QUẢN TÀI VIÊN VÀ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

Thực hiện Quyết định số 986/QĐ-BTP ngày 27/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 (Nghị định số 22) của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. Để triển khai thực hiện Nghị định số 22 được kịp thời, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, phổ biến đầy đủ các quy định của Nghị định số 22 đến cá nhân, tổ chức, các ngành, các cấp, cơ quan Tòa án nhân dân các cấp, tổ chức đại diện doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 22.

2. Yêu cầu

- Xác định và phân giao cụ thể nhiệm vụ cho các ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai Nghị định số 22, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời các quy định của Nghị định số 22.

- Trên cơ sở quy định của Nghị định số 22, tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị định số 22 ở ngành, lĩnh vực và địa phương.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 22

a) Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt nội dung của Nghị định số 22 cho các đối tượng là Thành viên HĐPH công tác PBGDPL tỉnh; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan tư pháp và các tổ chức có liên quan.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

b) Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố Cà Mau tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định số 22 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và địa phương mình. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền nội dung Nghị định số 22 một cách sâu rộng đến các tổ chức có liên quan và quần chúng nhân dân.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

2. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, số chuyên đề giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định số 22

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cà Mau, Báo ảnh Đất Mũi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

3. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định giao nhiệm vụ giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý chuyên ngành với Quản tài viên và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2015.

4. Xây dựng và trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Quý IV/2015.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên, được đăng ký hành nghề Quản tài viên được quy định tại Nghị định số 22

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

6. Lập và công bố danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

7. Xây dựng và thực hiện Kế hoạch kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm đối với Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản và hoạt động hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

8. Tổ chức sơ kết việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 22 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo quy định của Nghị định số 22 và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh theo dõi việc thực hiện nội dung của Kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách Nhà nước trong nguồn kinh phí hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Nội vụ; Thủ trưởng sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau trong phạm vi nhiệm vụ được phân công và theo quy định có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 22/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo và đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (b/c);
- Cục CTPN-BTP tại TP.HCM (b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- TT UBMTTQ VN tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố Cà Mau;
- Cổng Thông tin điện tử;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- NC (A);
- Lưu: VT, Ktr 12.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2015
Ngày hiệu lực23/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýDương Tiến Dũng
        Ngày ban hành23/06/2015
        Ngày hiệu lực23/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Cà Mau

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-UBND 2015 thực hiện Nghị định 22/2015/NĐ-CP Cà Mau

             • 23/06/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/06/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực