Văn bản khác 32/KH-UBND

Kế hoạch 32/KH-UBND về triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND 2020 triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 02 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2020

n cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị về công tác bảo đảm an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ.

2. Kiểm tra khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác chuẩn bvà sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

3. Nâng cao năng lực trong hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của các tổ chức ứng phó trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức đào tạo, tập huấn về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và thực hiện bài tập thảo luận một số tình huống trong ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân về hướng dẫn lập phương án tìm kiếm và thu hồi nguồn phóng xạ, thực hành thu hồi nguồn phóng xạ.

a) Thành phần tham gia: Sở Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Y tế; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và cấp huyện; Tổ giúp việc của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tng các huyện, thị xã và thành phố Huế; cơ sở tiến hành công việc bức xạ và các cơ quan, đơn vị liên quan (khoảng 70 người).

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) xây dựng nội dung và tổ chức đào tạo, tập huấn.

c) Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 4/2020 (thời gian 01 ngày).

2. Tổ chức luyện tập kết nối thông tin liên lạc giữa các tổ chức ứng phó.

a) Thành phần tham gia: Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị liên quan (khoảng 40 người).

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung, kịch bản và tổ chức luyện tập.

c) Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 5/2020 (thời gian luyện tập 4 ngày).

3. Tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế” (bao gồm lồng ghép nội dung cập nhật Kế hoạch ứng phó sự có bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế)

a) Thành phần tham gia: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Tổ giúp việc của Ban Chhuy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh và cấp huyện; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã và thành phố Huế UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan, đơn vị liên quan; các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ (khoảng 100 ngưi).

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố xây dựng nội dung và tổ chức Hội thảo.

c) Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 6/2020 (thời gian 0,5 ngày).

4. Thực tập phối hợp với chính quyền địa phương (UBND huyện/ thị xã/ thành phố Huế) trong công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.

a) Thành phần tham gia: Sở Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Htrợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố (Cục An toàn bức xạ và hạt nhân); Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế; cơ sở tiến hành công việc bức xạ và các đơn vị có liên quan (khoảng 60 người).

b) Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nội dung, kịch bản và tổ chức thực tập.

c) Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 7/2020 (thời gian 04 ngày).

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí từ ngân sách tỉnh (được bố trí trong ngân sách năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ).

IV. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu đề ra.

Quá trình thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc, Sở Khoa học và Công nghệ kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- CT, các PCT UBND t
nh;
- Ban Ch
huy UPSCBXHN;
- Công an tỉnh;
- B
CHQS tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, TP Hu
ế;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VP, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thiên Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2020
Ngày hiệu lực13/02/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 tháng trước
(15/02/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-UBND 2020 triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-UBND 2020 triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýPhan Thiên Định
        Ngày ban hành13/02/2020
        Ngày hiệu lực13/02/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 tháng trước
        (15/02/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-UBND 2020 triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-UBND 2020 triển khai ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Thừa Thiên Huế

            • 13/02/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/02/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực