Văn bản khác 32/KH-UBND

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2014 thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020 tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND phòng chống tác hại của thuốc lá đến 2020 Thái Bình 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 32/KH-UBND

Thái Bình, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ VÀ CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐẾN NĂM 2020 TỈNH THÁI BÌNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai đầy đủ nội dung của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, ph biến, giáo dục đến các sở, ngành và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về phòng, chống tác hại của thuốc lá nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại do thuốc lá gây ra, từ đó thay đổi hành vi hút thuốc, giảm dần tỷ lệ sử dụng thuốc lá, giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động và quản lý công về phòng, chống tác hại của thuốc lá, bảo đảm hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020.

2. Yêu cầu

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020. Các cấp, các ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá kết hợp với các biện pháp kiểm soát để từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ hoặc kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình trin khai thực hiện Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020.

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Phấn đấu giảm nhu cầu sử dụng và tăng cường kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá và tiêu thụ thuốc lá trên địa bàn tỉnh nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

- Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Giảm tỷ lệ hút thuốc lá trong một số nhóm đối tượng sau:

- Thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi): Từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020;

- Nam giới: Từ 47,4% năm 2011 xuống 39% năm 2020;

- Nữ giới: Xuống dưới 1,4% năm 2020.

b) Tăng cường ý thức tuân thủ pháp luật của người dân về thực hiện môi trường không khói thuốc.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường quán triệt triển khai đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá như: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” trong cán bộ, viên chức và nhân dân.

- Các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm, quy định không hút thuốc lá nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Đưa vào hương ước, quy định, quy ước cộng đồng việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

- y ban nhân dân các cấp chỉ đạo việc tăng cường phối hợp liên ngành để thực hiện các quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá một cách hiệu quả trên địa bàn.

- Chỉ đạo việc xử phạt các hành vi vi phạm Luật phòng, chống tác hại thuốc lá theo các quy định hiện hành.

2. Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức triển khai thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá.

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho tất cả các đối tượng trong các cơ quan, công sở, trường học và người dân tại cộng đồng về tác hại của thuốc lá; lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá; môi trường sống không có khói thuốc lá; chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá đảm bảo phù hợp các nhóm đối tượng. Tuyên truyền, vận động nhân dân không sử dụng thuốc lá trong đám cưới, đám tang và các cuộc vui của gia đình, bạn bè...

- Xây dựng các chuyên mục tuyên truyền và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin bài, ảnh trên báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình; Đài Phát thanh huyện, thành phố; Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; bản tin sức khỏe của ngành y tế về tác hại của thuốc lá, lợi ích của việc cai nghiện thuốc lá.

- Thực hiện lồng ghép các hoạt động truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khỏe do ngành y tế quản lý; lồng ghép với các chương trình giáo dục thanh, thiếu niên và chương trình giáo dục của các trường học trên địa bàn tỉnh.

3. Xây dựng mạng lưới phòng, chống tác hại của thuốc lá

- Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá từ tỉnh đến cơ sở theo hướng dẫn của Trung ương. Phân công cụ thể chức năng nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể để bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng mạng lưới và nâng cao năng lực cho cán bộ tham gia hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các cơ quan, địa phương thông qua các lớp tập huấn, đào tạo, hội thảo và các hình thức khác.

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ thanh tra chuyên ngành để thường xuyên theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá.

4. Tăng cường kiểm soát việc kinh doanh các sản phẩm thuốc lá

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 1988/QĐ-BCT ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương phê duyệt Quy hoạch sản xuất sản phm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020.

- Kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông thuốc lá từ bán buôn đến bán lẻ, quản lý nghiêm ngặt việc cấp phép kinh doanh cho đại lý bán buôn, bán lẻ. Thực hiện nghiêm quy định cấm bán các sản phẩm thuốc lá tại cơ quan, nơi làm việc, trường học, bệnh viện, trên các phương tiện giao thông công cộng và tại những nơi có quy định cấm bán thuốc lá theo quy định hiện hành.

- Thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Yêu cầu người chịu trách nhiệm tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá phải treo biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá một bao, một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Thực hiện nghiêm Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Phát huy vai trò của y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân trong việc giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và vận động người dân trong cộng đồng từ bỏ thói quen sử dụng thuốc lá.

- Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, xử phạt các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về cấm hút thuốc tại các địa điểm theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi nhập lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, thuốc lá nhái nhãn mác và kinh doanh trái phép các sản phẩm thuốc lá. Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về cấm quảng cáo, khuyến mãi và tài trợ thuốc lá dưới mọi hình thức và xử theo quy định.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách Nhà nước; từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia; huy động từ các nguồn viện trợ, tài trợ trong, ngoài nước (nếu có) và từ các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế

- Là cơ quan thường trực của Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá; đầu mối phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể để tổ chức, chỉ đạo, điều phối thực hiện các chương trình, kế hoạch liên ngành về phòng chống tác hại của thuốc lá trong phạm vi toàn tỉnh; hàng năm tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh tổ chức Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, các nội dung của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và Công ước khung; vận động người dân tích cực hưởng ứng tham gia thực thi các quy định về phòng chống tác hại của thuốc lá.

- Chủ trì, triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá để triển khai trong cộng đồng. Chỉ đạo các cơ sở y tế xây dựng và phát triển mô hình tư vấn và hỗ trợ cai nghiện thuốc lá. Lồng ghép các hoạt động truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá vào các chương trình chăm sóc sức khỏe và các chương trình xã hội khác: chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng khu phố văn hóa, xây dựng môi trường không khói thuốc lá,...

2. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị theo ngành dọc tổ chức truyền thông sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về tác hại của các sản phẩm thuốc lá; các chủ trương, biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá.

- Tuyên truyền xây dựng nếp sống văn hóa, không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá; xây dựng kế hoạch hoạt động lồng ghép các thông tin, truyền thông giáo dục phòng, chng tác hại của thuốc lá với các chương trình kinh tế xã hội khác; xây dựng các điểm du lịch, khu vui chơi và các giải thể thao không khói thuốc.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm toàn diện các hình thức quảng cáo, khuyến mãi các sản phẩm thuốc lá. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc không nhận tài trợ và đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các ngành liên quan chỉ đạo việc thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá bằng nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt bằng những hình ảnh trực quan sinh động phù hợp mọi đối tượng trong xã hội nhằm tác động để thay đổi hành vi hút thuốc lá, đồng thời chỉ đạo ngăn chặn việc đưa các thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các công ty thuốc lá trên các phương tiện thông tin báo chí, mạng thông tin điện t.

4. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục sắp xếp, tổ chức, quy hoạch mạng lưới đại lý bán buôn, bán lẻ các sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phm thuốc lá theo quy định hiện hành. Thực hiện hiệu quả việc phòng, chống các vi phạm như: buôn lậu thuốc lá, kinh doanh thuốc lá giả, không in cảnh báo sức khỏe, không dán tem theo quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, sinh viên cán bộ, viên chức trong toàn ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo, xây dựng mô hình Trường học không khói thuốc. Nghiên cứu đưa các nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào chương trình giảng dạy của các cấp học, bậc học trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ phát triển kinh tế và chuyển đổi cây trồng thay thế những vùng trồng cây thuốc lá, thuốc lào trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Tài chính

Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan cân đối ngân sách trình y ban nhân dân tỉnh bố trí dự toán kinh phí hàng năm để triển khai thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp với Sở Tài chính bảo đảm nguồn kinh phí và các nguồn lực cần thiết cho các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Thẩm định và nghiên cứu, đánh giá các tác động của các dự án đầu tư liên quan đến cấp phép xây dựng các cơ sở sản xuất thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá (nếu có).

9. Công an tỉnh

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong lực lượng Công an; phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương đẩy mạnh công tác phòng, chống kinh doanh thuốc lá trái phép, xử phạt các hành vi hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường hoạt động phối hợp tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành quân đội; phối hợp chặt chẽ với sở, ngành chức năng tham gia công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình

Tăng cường tin bài, thời lượng phát sóng và đăng tải thông tin về phòng, chống tác hại của thuốc lá, phổ biến pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá. Xây dựng các chuyên mục, chuyên đề về phòng, chống tác hại của thuốc lá; hạn chế tối đa việc đăng tải các tác phẩm có cảnh hút thuốc lá.

12. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Tăng cường chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống tác hại thuốc lá ở địa phương, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá và các biện pháp cai nghiện thuốc lá nhằm thay đổi hành vi hút thuốc; phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bán buôn, bán lẻ thuốc lá; kiểm tra, giám sát các hành vi nhập khẩu thuốc lậu, buôn bán thuốc lá giả; nghiêm cấm hút thuốc lá tại các cơ quan, đơn vị, đám cưới, đám tang, xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại cộng đồng. Hàng năm xây dựng kế hoạch, bố trí ngân sách và giám sát kiểm tra sử dụng ngân sách đúng mục đích cho công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại địa phương.

13. Các sở, ngành có liên quan

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá, Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2020” một cách hiệu quả.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội

Phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động các đoàn viên, hội viên tham gia tích cực cuộc vận động phòng, chống tác hại của thuốc lá; thực hiện không hút thuốc tại nơi làm việc và nơi công cộng theo quy định pháp luật.

y ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức được phân công thực hiện nhiệm vụ trong Kế hoạch này có trách nhiệm tổ chức thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả về Sở Y tế (cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo y ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Chủ tịch, các Phó CT.UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, VX

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Cao Thị Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/07/2014
Ngày hiệu lực22/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Download Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-UBND phòng chống tác hại của thuốc lá đến 2020 Thái Bình 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-UBND phòng chống tác hại của thuốc lá đến 2020 Thái Bình 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýCao Thị Hải
        Ngày ban hành22/07/2014
        Ngày hiệu lực22/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-UBND phòng chống tác hại của thuốc lá đến 2020 Thái Bình 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-UBND phòng chống tác hại của thuốc lá đến 2020 Thái Bình 2014

           • 22/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực