Văn bản khác 32/KH-UBND

Kế hoạch 32/KH-UBND năm 2016 về truyền thông phát triển phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Ninh Bình đến 2020, định hướng 2030

Nội dung toàn văn Kế hoạch 32/KH-UBND phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Ninh Bình 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 04 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRUYỀN THÔNG VỀ PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA” TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.

Thực hiện Quyết định số 2478/QĐ-TTg ngày 30/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch Truyền thông về phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (Sau đây gọi tắt là Phong trào) với các hình thức phong phú, đa dạng; góp phần củng cố, nâng cao nhận thức về Phong trào và trách nhiệm thực hiện Phong trào của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về nội dung, ý nghĩa thiết thực của Phong trào nhằm tạo chuyn biến mạnh mẽ trong các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

2. Yêu cầu

- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, đa dạng về Phong trào đến các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân.

- Hình thành mạng lưới thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong hệ thống Ban Chỉ đạo từ cấp tỉnh đến cấp xã và trong đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác Phong trào ở cấp thôn.

II. NỘI DUNG

1. Nhiệm vụ

1.1. Thông tin, tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào.

1.2. Thông tin, tuyên truyền vthực hiện các phong trào cụ thể: Phong trào xây dựng “Người tốt, việc tốt; phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”; phong trào xây dựng “Làng văn hóa, “Tổ dân phố văn hóa và tương đương; phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; phong trào xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”.

1.3. Thông tin, tuyên truyền, trao đi kinh nghiệm về những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Phong trào: “Gương sáng văn hóa”; “Gia đình văn hóa” tiêu biu; “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu và tương đương; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóatiêu biểu; “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trn đạt chuẩn văn minh đô thị” tiêu biểu; “Doanh nhân văn hóa” tiêu biểu.

2. Phương thức thực hiện

2.1. Thông tin, tuyên truyền của Ban Chỉ đạo các cp

Làm đu mối cung cp và tiếp nhận thông tin, nội dung tuyên truyền về Phong trào; định hướng, kết nối các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trên địa bàn.

2.2. Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các cấp tham gia tích cực thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào; cổ vũ các tập th, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào; tuyên truyền sâu rộng, tạo dư luận xã hội lành mạnh, thúc đẩy thực hiện Phong trào; phản ánh những vướng mắc trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa; phê phán những biểu hiện, hành vi, hủ tục lạc hậu ảnh hưởng đến Phong trào.

2.3. Thông tin, tuyên truyền c động

Tchức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào bng nhiều hình thức và nội dung phong phú như: Tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chuyên đề, tổ chức các hoạt động biểu diễn, giao lưu văn nghệ, thể thao ở các cấp.

2.4. Cung cấp miễn phí tài liệu nghiệp vụ, tài liệu hỏi/đáp về Phong trào: Gm tài liệu vcác văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện Phong trào.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh

- Theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện.

- Cung cấp các thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo về thực hiện Phong trào.

- Cung cấp và tiếp nhận các thông tin, nội dung tuyên truyền về Phong trào trên địa bàn tỉnh; Cung cấp và tiếp nhận thông tin về các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Phong trào; thực trạng về Phong trào ở mỗi cấp.

- Xây dựng chuyên trang thông tin, chuyên mục về Phong trào trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tchức 5 năm một lần hội nghị cấp tỉnh biu dương, khen thưởng các cá nhân, gia đình, tập thcó thành tích xuất sc tiêu biểu thực hiện Phong trào.

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh.

2. S Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc Ban chỉ đạo các cấp thực hiện kế hoạch; tng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch.

- Tchức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông về Phong trào.

- Định kỳ 02 (hai) năm xuất bản 01 đầu sách giới thiệu về nhng đin hình tiên tiến của tỉnh trong Phong trào; phát hành tờ rơi, tập gấp về tiêu chuẩn, bảng chấm điểm công nhận các danh hiệu văn hóa; in ấn, cấp phát tranh cđộng, băng rôn, panô, áp phích về Phong trào đến cơ sở.

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở tchức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong ngành văn hóa, ththao và du lịch: Tchức trưng bày, triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật về Phong trào; biểu diễn lưu động các chương trình thông tin cđộng về Phong trào; tổ chức 5 năm một lần liên hoan văn nghệ quần chúng cấp tỉnh giữa các “Làng, tổ dân phố văn hóa” tiêu biểu và tương đương; “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiêu biểu.

- Chỉ đạo, hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa cấp huyện: Tổ chức hoạt động tuyên truyền cđộng trực quan; dàn dựng các chương trình tuyên truyền lưu động về Phong trào; tổ chức các liên hoan, giao lưu văn nghệ, thdục ththao quần chúng ở cơ sở.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo, đài, và các cơ quan có ấn phm báo chí, tạp chí, các trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phbiến, phản ánh về việc thực hiện Phong trào.

4. Ban Tuyên giáo Tnh ủy

Chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thông qua Hội nghị báo cáo viên, bản tin Thông báo nội bộ.

5. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình, hệ thống đài truyền thanh các cấp

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, các chương trình phát thanh, truyền hình về các hoạt động của Phong trào để kịp thời cổ vũ các cá nhân, gia đình, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào; phản ánh những nội dung, tiêu chí trong việc công nhận các danh hiệu văn hóa; tuyên truyn sâu rộng, tạo dư luận xã hội lành mạnh, thúc đy thực hiện Phong trào.

6. S Tài chính

Thm định, btrí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở Văn hóa, Ththao và Du lịch và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Ban Chỉ đạo cp huyện, cấp xã xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương đtriển khai thực hiện các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền về Phong trào.

- Phân công cán bộ theo dõi, phụ trách thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về Phong trào trong các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo.

- Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo cấp huyện, cp xã đthực hiện kế hoạch.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của Ban Chỉ đạo các cấp về Phong trào theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành theo các nội dung đã được hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 144/2014/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 30/9/2014 của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch về hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các ngun kinh phí xã hội hóa khác.

Căn cứ Kế hoạch này, các Sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể để tchức thực hiện và gửi về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tng hợp) trưc ngày 30/4/2016. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, yêu cầu các đơn vị báo cáo kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch) để xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW Phong trào TDĐKXDĐSVH (để b/c);
-
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (để b/c);
-
Chủ tịch, các Phó Ch tịch UBND tỉnh;
-
Các cơ quan thành viên BCĐ Phong trào tỉnh;
-
Các thành viên BCĐ Phong trào tnh;
- UBND các huyện,
thành phố;
- Lưu: VP, VP6,5.
TN/kh05

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu32/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2016
Ngày hiệu lực22/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Kế hoạch 32/KH-UBND phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Ninh Bình 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 32/KH-UBND phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Ninh Bình 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu32/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành22/04/2016
        Ngày hiệu lực22/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 32/KH-UBND phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Ninh Bình 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 32/KH-UBND phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Ninh Bình 2016 2020

           • 22/04/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực