Văn bản khác 321/KH-UBND

Kế hoạch 321/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 321/KH-UBND 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục Hà Tĩnh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/KH-UBND

Hà Tĩnh, ngày 03 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP NGÀY 23/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 09/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tnh Hà Tĩnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai kịp thời, thống nhất, hiệu quả các nội dung đã được xác định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Xác định cụ thể các nội dung công việc, thi hạn tiến đ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

4. Việc triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình, kế hoạch liên quan của UBND tỉnh. Tạo sự đột phá trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, đảm bảo nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại...góp phn cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh trong những năm ti.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

Các nội dung công việc cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và thời gian, sản phẩm hoàn thành như Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được dự toán trong tổng kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương hàng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Các nội dung cụ thể về kinh phí thực hiện được quy định tại Điều 38, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP .

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tham mưu triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch và xác định đây là một nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018-2020, bảo đảm thiết thực hiệu quả, đúng tiến độ; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; định kỳ hàng quý báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định và Kế hoạch này lồng ghép trong báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng Chính phủ theo quy định.

2. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tnh chủ động quán triệt, tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một ca liên thông theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của UBND tnh.

3. Văn phòng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP và Kế hoạch này, kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh;
- Chủ tịch
, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đài PT-TH t
nh, Báo Hà Tĩnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các Phó VPUBND tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Trung tâm CB - TH tỉnh;
- Lưu: VT, KS
TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh

 

PHỤ LỤC

CHI TIẾT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 61/2018/NĐ-CP
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh Hà Tĩnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian hoàn thành

Sản phẩm

I

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

 

1

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP trên địa bàn tnh Hà Tĩnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cp huyện

Tháng 10/2018

Kế hoạch được ban hành

2

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cp huyện

Sau khi Thông tư hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP có hiệu lực

Thay thế Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND

II

KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRỤ SỞ CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA

 

1

Kiện toàn lại “Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả” của UBND cấp xã theo đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

UBND cấp xã

UBND cấp huyện

Trong Quý IV/2018 -I/2019

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp xã được bố trí trụ sở riêng, trang thiết bị

2

Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công; Bộ phận Một cửa

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện

Thường xuyên

Quyết định công bố Danh mục TTHC được ban hành

3

Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận trực tuyến trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông

Trong Quý IV/2018

Quyết định công bố Danh mục TTHC được ban hành

4

Công bố quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng TTHC cấp tỉnh, cp huyện, cấp xã để thực hiện thống nhất trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện

Trong Quý IV/2018

Quyết định công bố quy trình TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, huyện, xã

5

Ban hành, công bố danh mục và tổ chức thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, cấp huyện.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Văn phòng UBND tỉnh

Quý II/2019

Tối thiểu 20% số TTHC tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tnh; 50% tại TTHCC cấp huyện

6

Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy trình thực hiện TTHC hoặc nhóm TTHC theo cơ chế một cửa liên thông giữa các sở, ban, ngành hoặc các cấp trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành có TTHC liên thông (kể cả TTHC cấp huyện, cấp xã)

Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành; UBND cấp huyện, cấp xã

Bắt đầu từ Quý I/2019 và thường xuyên theo quy định

Quyết định ban hành quy trình liên thông giải quyết TTHC giữa các cơ quan, đơn vị có TTHC liên thông

7

Tổ chức đánh giá việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Quý IV hàng năm

Kết quả đánh giá

III

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

1

Nâng cấp Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, quy định thống nhất về chức năng, tính năng kỹ thuật, yêu cầu cầu kết nối theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ (trong trường hợp cần thiết).

Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm CB-TH)

Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến của tỉnh được nâng cấp

2

Tổ chức chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy tờ liên quan đến giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

Các hồ sơ, tài liệu bản giấy liên quan đến TTHC được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay khi tiếp nhận, giải quyết

3

Kết nối Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin một ca, một cửa điện tử của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cổng thanh toán tập trung quốc gia và các phần mềm chuyên ngành khác để hỗ trợ, xác thực thông tin người dân, doanh nghiệp và thực hiện thanh toán phí, lệ phí doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh

Các đơn vị có liên quan

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin một cửa, một cửa điện tcủa tỉnh được kết nối

IV

TỔ CHỨC TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN, KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 61/2018/NĐ-CP VÀ KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH

1

Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về sử dụng hệ thống thông tin một cửa cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện

Hàng năm

Các Hội nghị tập huấn

2

Tuyên truyền, phổ biến việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã;

- Các cơ quan báo, đài

Văn phòng UBND tỉnh

Thường xuyên

Nghị định được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng

3

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị định và Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP

Văn phòng UBND tỉnh

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã;

- Các cơ quan báo, đài

Thường xuyên, định kỳ

Báo cáo kiểm tra, đôn đốc

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 321/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu321/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2018
Ngày hiệu lực03/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 321/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 321/KH-UBND 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục Hà Tĩnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 321/KH-UBND 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục Hà Tĩnh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu321/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýĐặng Quốc Vinh
        Ngày ban hành03/10/2018
        Ngày hiệu lực03/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 321/KH-UBND 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục Hà Tĩnh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 321/KH-UBND 2018 cơ chế một cửa một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục Hà Tĩnh

           • 03/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực