Văn bản khác 3212/KH-TTCP

Kế hoạch 3212/KH-TTCP năm 2017 về tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất do Thanh tra Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3212/KH-TTCP 2017 tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Mậu Tuất


THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3212/KH-TTCP

Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ TẾT DƯƠNG LỊCH 2018 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT

Để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Thanh tra Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp công dân như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp tập trung tại Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tut.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan Trung ương có cán bộ, công chức Thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Tăng cường công tác phối hợp, kịp thời xử lý các tình huống các đoàn công dân khiếu nại, tố cáo đông người, các trường hợp khiếu kiện chây ỳ đeo bám dài ngày tại Trụ sở.

4. Đảm bảo hoạt động bình thường của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương theo quy định.

II. Nội dung Kế hoạch

Để đảm bảo thực hiện tốt mục đích, yêu cầu đã đề ra Ban Tiếp công dân Trung ương tập trung vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức tốt công tác tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố HChí Minh trước, trong và sau thời gian thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

- Yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương nâng cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc tiếp, hướng dẫn công dân cần làm tốt công tác dân vận, hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền, để người dân hiểu đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần tăng cường làm công tác dân vận đối với các đối tượng khiếu kiện chây ỳ, hạn chế công dân ở lại đeo bám Trụ sở trong thời gian nghỉ Tết; có phương án phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở để tiếp, giải thích và vận động công dân trở về địa phương giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết liên hệ với địa phương yêu cầu cử Tổ công tác phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tổ chức tiếp, vận động công dân trở về địa phương.

- Phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong việc giải thích, hướng dẫn, vận động công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định, không để kẻ xấu lợi dụng tuyên truyền sai sự thật (đặc biệt là các đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, khiếu tố liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo và đối tượng là người có công).

2. Phối hợp với các Cục phụ trách địa bàn của Thanh tra Chính phủ để nắm tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, để kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng”.

3. Đề nghị các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-TTCP ngày 08/9/2015 của Thanh tra Chính phủ.

4. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương (Ban Tiếp công dân, Công an và Thanh tra cấp tỉnh) để nắm bắt tình hình diễn biến khiếu kiện của công dân để chủ động trong việc tổ chức tiếp công dân. Trên cơ sở đó có phương án ứng phó với những tình huống phức tạp, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng, kích động những người khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

5. Bố trí, sắp xếp để lãnh đạo các cơ quan Trung ương tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương khi có yêu cầu.

6. Đảm bảo an ninh, trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương:

- Trụ sở Tiếp công dân Trung ương bố trí phương tiện phòng chống cháy, nđảm bảo đúng quy định.

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục An ninh (Bộ Công an), UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh và Công an 02 thành phố trên, có biện pháp ứng phó kịp thời khi có tình huống phức tạp xảy ra.

- Phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Công an thành phố Hồ Chí Minh vận động và đưa công dân khiếu nại, tố cáo tập trang đông người tại nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn (về Trụ sở Tiếp công dân Trung ương) để phân loại, tổ chức tiếp, hướng dẫn, vận động công dân trở vđịa phương, tránh diễn biến phức tạp.

7. Liên hệ với Sở Y tế Hà Nội, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm cấp cứu 115 thường trực tiếp nhận, tổ chức cấp cứu kịp thời các trường hợp công dân đến khiếu nại tố cáo mà bị ốm, đau tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

8. Chế độ hội họp, thông tin, báo cáo

- Thực hiện việc báo cáo tình hình tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương với Tổng Thanh tra Chính phủ và các cơ quan Trung ương trong thời gian nghỉ Tết. Đặc biệt, đối với các vụ việc đông người, phức tạp cần chủ động đề xuất phương án xử lý kịp thời, hiệu quả.

- Ban Tiếp công dân Trung ương tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đề ra biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc tổ chức tiếp công dân phục vụ nhân dân trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

III. Tổ chức thực hiện

1. Đề nghị các cơ quan tham gia tiếp dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chủ động trong công tác phối hợp, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch tiếp công dân phục vụ nghỉ Tết; bố trí cán bộ, công chức trực để phối hợp xử lý mọi tình huống trong trường hợp cần thiết.

2. Giao Ban Tiếp công dân Trung ương:

2.1. Bố trí đủ cán bộ, công chức và thông báo lịch trực tiếp công dân trong thời gian nghỉ Tết; tăng cường cán bộ, công chức, người lao động thuộc các phòng thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân khi cần thiết.

2.2. Phối hợp chặt chẽ với Công an quận Hà Đông và Công an quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; Công an quận Bình Tân và Công an quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương cũng như trên địa bàn, ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

2.3. Tham mưu văn bản trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ yêu cầu các địa phương phối hợp vận động, thuyết phục công dân trvề địa phương vui xuân, đón Tết, không lưu trú trên địa bàn Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

2.4. Tham mưu và có văn bản trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ về việc xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc nghỉ tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội để chuyển sang Trụ sở tạm phục vụ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Trụ sở mới. Dự kiến thời gian nghtừ 31/01/2018 (15/12 Âm lịch) đến 13/02/2018 (28 Tết).

2.5. Có văn bản thông báo đến các cơ quan tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội thời gian, địa điểm, cử cán bộ, công chức phối hợp chuyển Trụ sở sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Văn phòng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng, Trung tâm Thông tin:

3.1. Phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương hoàn thiện các hạng mục sửa chữa Trụ sở làm việc tạm (lắp đặt hệ thống điều hòa, thông gió; hệ thống thông tin liên lạc; đường ống dẫn nước vào cây nước nóng lạnh phục vụ công dân; lắp đặt mạng internet; cài đặt phần mềm cơ sở dữ liệu tiếp công dân và xử lý đơn thư) để bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/01/2018.

3.2. Sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, yêu cầu Văn phòng phối hợp với Ban Tiếp công dân Trung ương để thông báo về thời gian nghỉ tiếp công dân, địa điểm của Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội sau khi chuyển; cùng Trung tâm Thông tin tổ chức chuyển và lắp đặt trang thiết bị làm việc tại Trụ sở tạm xong trước ngày 13/02/2018.

3.3. Văn phòng bố trí kinh phí để di chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, kinh phí dự phòng để xử lý tình huống phát sinh tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương trong thời gian trước và trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ nhân dân trước, trong và sau Thời gian nghỉ Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất, đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Lãnh đạo Thanh tra Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng (để ph/hợp);
- Văn phòng Chủ tịch nước (để ph/hợp);
- Văn phòng Chính phủ (để ph/hợp);
- Văn phòng Quốc hội (để ph/hợp);
- Ban Nội chính Trung ương (để ph/hợp);
- Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH (để ph/hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố trc thuộc TW (để ph/hợp);
- Cục A88 - TCAN, Bộ Công an (để ph/hợp);
- PA88 - Công an thành phố Hà Nội và HCM (để ph/hợp);
- Công an q.Hà Đông và Cầu Giấy - Hà Nội (để ph/hợp);
- Công an q. Bình Tân, quận 3 - tp. HCM (để ph/hợp);
- Các Cục I, II, III, IV, Vụ TCCB, Vụ KHTCTH, Văn phòng, TTTT, Ban QLDA ĐTXD; (để ph/hợp);
- Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (để th/hiện);
- Lưu: VT, Ban TCDTW. (100)
Phạm Thế Sự/E/KHTCD Tết

KH. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Nguyễn Văn Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3212/KH-TTCP

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3212/KH-TTCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2017
Ngày hiệu lực28/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3212/KH-TTCP

Lược đồ Kế hoạch 3212/KH-TTCP 2017 tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Mậu Tuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3212/KH-TTCP 2017 tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Mậu Tuất
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3212/KH-TTCP
        Cơ quan ban hànhThanh tra Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Thanh
        Ngày ban hành28/12/2017
        Ngày hiệu lực28/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3212/KH-TTCP 2017 tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Mậu Tuất

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3212/KH-TTCP 2017 tổ chức tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch Tết Nguyên đán Mậu Tuất

             • 28/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực