Văn bản khác 3228/KH-UBND

Kế hoạch 3228/KH-UBND thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3228/KH-UBND 2019 đào tạo giải quyết việc làm người chấp hành xong án phạt tù Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3228/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP, GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ VÀ NGƯỜI THA TÙ TRƯỚC HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2019

Căn cứ Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

Căn cứ Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù;

Căn cứ Thông tư số 44/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù;

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Trên cơ sở Kế hoạch số 8899/KH-UBND ngày 22/8/2018 của UBND tỉnh về thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo quy định, nhằm giúp người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện có tay nghề, tự tạo việc làm, tìm kiếm được việc làm và có thu nhập ổn định cuộc sống, góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm.

2. Tổ chức thực hiện thống nhất, chặt chẽ từ cấp tỉnh đến cơ sở, đảm bảo nguyên tắc chỉ đạo, đối tượng áp dụng, quyền và nghĩa vụ của người chấp hành xong án phạt tù, các điều kiện, biện pháp đảm bảo để thực hiện hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh.

II. CHỈ TIÊU

Trong năm 2019, phấn đấu tổ chức đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm, vay vốn cho 100% số người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước thời hạn có điều kiện qua khảo sát (135/135 người), trong đó:

1. Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm: 50 người.

2. Tổ chức đào tạo nghề: 54 người.

3. Tổ chức 82 người người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện vay vốn đào tạo nghề, tạo việc làm.

4. Đối với trường hợp người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương trong năm 2019 nếu có nhu cầu đào tạo nghề nghiệp thì sẽ tạo điều kiện theo học các lớp chuẩn bị khai giảng (nếu có).

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, khảo sát thực trạng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện

a) Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử trong tuyển lựa lao động là người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện, tạo điều kiện giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

b) Tổ chức rà soát, khảo sát thực trạng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trở về địa phương; nghiên cứu xây dựng, mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, giới thiệu, tư vấn việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

c) Thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật thông tin người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện, nhất là về nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn theo theo quy định để tổ chức đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

2. Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm

a) Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện theo nhu cầu và thực tiễn thị trường lao động bằng các hình thức như: Tư vấn trực tiếp; tư vấn tập trung; tư vấn tại các phiên giao dịch việc làm; tư vấn qua điện thoại, trang thông tin điện tử.

b) Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử trong tuyển lựa lao động là người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; tạo điều kiện, tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện vào làm việc, giúp họ ổn định cuộc sống, hạn chế tình trạng tái phạm.

3. Công tác đào tạo nghề

a) Lồng ghép với Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh, tổ chức đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện với các nghề như lái xe, sửa xe, hàn, cơ khí, may...

b) Tuyên truyền, vận động người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện tham gia các lớp đào tạo nghề để có tay nghề, tự tạo việc làm hoặc tìm kiếm việc làm có thu nhập ổn định cuộc sống.

c) Tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; vay vốn đào tạo nghề nghiệp.

4. Công tác vay vốn đào tạo nghề, tạo việc làm

a) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm từ Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tạo việc làm…

b) Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tạo việc làm… tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Nguồn kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện, bao gồm:

a) Nguồn kinh phí tư vấn, giới thiệu việc làm từ ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

b) Nguồn kinh phí đào tạo nghề từ Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh.

c) Nguồn kinh phí vay vốn đào tạo nghề, tạo việc làm từ Chương trình xóa đói giảm nghèo, Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai, Quỹ quốc gia về việc làm và các quỹ xã hội, quỹ từ thiện...

2. Việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện thực hiện theo quy định của pháp luật.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Hướng dẫn các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các trung tâm dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong công tác tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; tư vấn, giải quyết việc làm; vay vốn đào tạo nghề nghiệp, việc làm.

b) Phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa rà soát, khảo sát thực trạng công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; nghiên cứu xây dựng, mở rộng các hình thức đào tạo, bồi dưỡng nghề nghiệp, giới thiệu, tư vấn việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

c) Tổ chức đào tạo nghề lái xe cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

d) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này.

đ) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định.

2. Công an tỉnh

a) Chỉ đạo Công an cấp huyện, Công an cấp xã thường xuyên tổ chức rà soát, lập danh sách và đánh giá nhu cầu đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm của người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện theo quy định.

b) Hỗ trợ, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm từ Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai.

3. Sở Tài chính

a) Phối hợp các đơn vị liên quan, căn cứ vào điều kiện và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch này.

b) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí và thực hiện quyết toán theo quy định.

4. Sở Tư pháp

Thực hiện chức năng trợ giúp pháp lý và cấp phiếu lý lịch tư pháp theo quy định. Chủ động cập nhận thông tin về xóa án tích trong việc thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng nội dung thông tin tuyên truyền cho các cơ quan báo chí trong tỉnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân về chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đơn vị, các tổ chức xã hội và cá nhân trong việc đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử trong tuyển lựa lao động là người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện, tạo điều kiện giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

6. Đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh

Phối hợp các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và tham gia quản lý, giám sát, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng tại khu dân cư. Tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tạo việc làm… tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm; xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử trong tuyển lựa lao động là người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

7. Các sở, ban, ngành liên quan

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

8. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh

Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được vay vốn đào tạo nghề, tạo việc làm.

9. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

a) Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND cấp xã thường xuyên thống kê số người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn theo quy định, nhất là nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 31/10/2019 để xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2020; quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

b) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND cấp xã phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

c) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND cấp xã thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; tư vấn, giải quyết việc làm; vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm.

d) Chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội, UBND cấp xã vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử trong tuyển lựa lao động là người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tạo việc làm… tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm.

đ) Tổ chức chỉ đạo đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện bằng nguồn đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức giải quyết việc làm, vay vốn cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện để giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

e) Phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa hướng dẫn, tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được vay vốn đào tạo nghề, tạo việc làm.

10. UBND các xã, phường, thị trấn

a) Chỉ đạo Công an cấp xã thường xuyên rà soát, thống kê số người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn theo quy định, nhất là về nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 15/10/2019 để tổng hợp gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

b) Tổ chức thực hiện công tác tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp; tư vấn, giải quyết việc làm; vay vốn đào tạo nghề nghiệp, tạo việc làm.

c) Vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tiếp nhận, giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt đối xử trong tuyển lựa lao động là người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện; tuyên truyền, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tạo việc làm… tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được vay vốn để phát triển sản xuất, tạo việc làm.

11. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

a) Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đội ngũ giáo viên, chương trình, giáo trình và tài liệu học tập,… để tổ chức đào tạo nghề nghiệp cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện đạt hiệu quả. Tư vấn, hướng dẫn, tạo điều kiện, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện được hưởng các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp.

b) Tổ chức kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; cấp văn bằng, chứng chỉ đúng quy định cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

12. Các trung tâm dịch vụ việc làm

Thường xuyên tổ chức tư vấn, đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người tha tù trước hạn có điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, đề nghị các đoàn thể tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thtriển khai đến các cp cơ sở để chỉ đạo tổ chức thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 01/12/2019 để tng hp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3228/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3228/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/03/2019
Ngày hiệu lực26/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3228/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3228/KH-UBND 2019 đào tạo giải quyết việc làm người chấp hành xong án phạt tù Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3228/KH-UBND 2019 đào tạo giải quyết việc làm người chấp hành xong án phạt tù Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3228/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành26/03/2019
        Ngày hiệu lực26/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 3228/KH-UBND 2019 đào tạo giải quyết việc làm người chấp hành xong án phạt tù Đồng Nai

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3228/KH-UBND 2019 đào tạo giải quyết việc làm người chấp hành xong án phạt tù Đồng Nai

         • 26/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 26/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực