Văn bản khác 3234/KH-UBND

Kế hoạch 3234/KH-UBND năm 2016 thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3234/KH-UBND thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2017 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3234/KH-UBND

Hà Nam, ngày 30 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2017

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện nghiêm túc Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lp nhân dân; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

2. Yêu cầu

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ban, ngành, địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong xử lý vi phạm hành chính và trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ việc xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính. Kiện toàn tổ chức, biên chế đảm bảo quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Rà soát, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

b) Sở Tư pháp tổng hợp các kiến nghị, phản ánh của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về những vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp hoặc các Bộ, ngành Trung ương xem xét, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017

2. Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành; Ủy ban nhân dân cấp huyện nghiên cứu, biên soạn tài liệu hoặc thu thập, tổng hợp các tài liệu đã phát hành phục vụ công tác phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; hướng dẫn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

b) Các Sở, Ban, ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của mình cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì tổ chức tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho người làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của mình.

d) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn cho nhân dân trên địa bàn.

đ) Thời gian thực hiện: Từ quý II đến quý IV năm 2017.

3. Tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trong đó tập trung:

- Kiểm tra việc xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực trọng tâm như: Xây dựng, Đất đai, môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông...

- Kiểm tra việc triển khai thực hiện áp dụng các biện pháp xử lý hành chính (giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc).

b) UBND cấp huyện tổ chức kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

c) Thời gian thực hiện: Quý II, Quý III, IV năm 2017.

4. Công tác báo cáo, thống kê việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

a) Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của mình về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng 4 đối với báo cáo định kỳ 06 tháng; trước ngày 10 tháng 10 đối với báo cáo hàng năm, để Sở Tư pháp tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Giao Sở Tư pháp tổng hợp Báo cáo kết quả chung của tỉnh về tình hình thi hành pháp luật về xvi phạm hành chính.

c) Công tác thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016.

d) Thời gian thực hiện: Năm 2017

5. Xây dựng cơ s vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại cấp tỉnh.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất, kiện toàn tổ chức, bố trí nguồn lực để triển khai việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc hội về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

c) Thời gian thực hiện: Quý I, Quý II năm 2017.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

2. UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn; tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) theo quy định.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện Kế hoạch này. Tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC và TDTHPL);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐVP, NC(3);
- Lưu: VT, NC(H).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Quang Cẩm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3234/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3234/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2016
Ngày hiệu lực30/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3234/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3234/KH-UBND thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2017 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3234/KH-UBND thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2017 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3234/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýBùi Quang Cẩm
        Ngày ban hành30/12/2016
        Ngày hiệu lực30/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3234/KH-UBND thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2017 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3234/KH-UBND thực hiện công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính Hà Nam 2017 2016

           • 30/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực