Văn bản khác 3239/KH-UBND

Kế hoạch 3239/KH-UBND năm 2018 về tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3239/KH-UBND 2018 thực hiện 80/NĐ-CP hòa nhập người chấp hành xong án tù Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3239/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 80/NĐ-CP NGÀY 16/9/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Qua sơ kết thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (sau đây viết tắt là Nghị định 80/NĐ-CP), giai đoạn 2011-2017, nhìn chung các sở, ban, ngành, UBND các cấp đã có sự thay đổi về nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành xong án phạt tù, đã có sự quan tâm chỉ đạo, phân công các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức thực hiện các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại một số hạn chế, trở ngại khách quan làm ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn tỉnh. Để tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP hiệu quả hơn trong thời gian tới, UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp trong thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tạo điều kiện thuận lợi cho họ ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm và vi phạm pháp luật; không kỳ thị, phân biệt đối xử hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người chấp hành xong án phạt tù, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

2. Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp, thống nhất giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các địa phương

Tăng cường tuyên truyền giáo dục về Nghị định 80/NĐ-CP sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm định hướng, khuyến khích, động viên việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ, xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người chấp hành xong án phạt tù, giúp họ ổn định cuộc sống.

2. Công an tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù quy định tại Nghị định 80/NĐ-CP.

- Vận động các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đóng góp, ủng hộ tài chính cho Quỹ Doanh nhân với ANTT, tạo nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn làm kinh tế của những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Công an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù theo nội dung Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chỉ đạo Trung tâm Công nghệ Thông tin và truyền thông cập nhật đầy đủ và kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các tin bài có liên quan đến các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù của Trung ương và của tỉnh Đồng Nai.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp về Nghị định 80/NĐ-CP nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể về các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong việc hỗ trợ chính quyền địa phương thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng; chỉ đạo, hướng dẫn Đài truyền thanh cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù; quan tâm giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho những người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ổn định cuộc sống.

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận lao động là người chấp hành xong án phạt tù vào làm việc, sản xuất, kinh doanh.

- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù chính xác theo nội dung Kế hoạch số 762/KH-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh.

5. Sở Tư pháp

- Tổ chức thực hiện tốt các quy định về cấp phiếu lý lịch tư pháp; kịp thời cập nhật thông tin đối với các trường hợp chấp hành xong án phạt tù đã được xóa án tích, để đảm bảo cho những người này có đầy đủ các quyền về nhân thân của họ khi có yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp.

- Hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự các cấp lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh

- Phối hợp với chính quyền cơ sở nơi người chấp hành xong án phạt tù cư trú, nắm bắt điều kiện về tài sản của họ làm cơ sở lập hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự, bảo đảm quyền, lợi ích của Nhà nước và đương sự theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp thực hiện công tác miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo quy định; phối hợp Trại giam, Trại tạm giam giải quyết các khoản tiền tồn tại Trại giam, Trại tạm giam, tạo điều kiện cho phạm nhân thực hiện nghĩa vụ thi hành án dân sự của mình sau khi chấp hành xong án phạt tù.

7. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổng hợp kinh phí thực hiện. Căn cứ điều kiện và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp với các sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định 80/NĐ-CP sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; nghiên cứu xây dựng các chương trình, mô hình tốt để tạo điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù có việc làm, ổn định cuộc sống. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phát huy vai trò Trưởng ấp, khu phố phân công từng đoàn thể, tổ chức thành viên chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, tuyên truyền, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù đang cư ngụ tại địa phương sớm hòa nhập cộng đồng.

9. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP, giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, UBND cấp xã quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng;

- Chủ động nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh nghiệm từ các địa phương thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng để đề ra các giải pháp tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với tình hình, điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch này xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện gửi Chủ tịch UBND tỉnh (qua Phòng PC81 Công an tỉnh) trước ngày 15/4/2018 để theo dõi, chỉ đạo. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5), 01 năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua phòng PC81 Công an tỉnh) để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn việc triển khai thực hiện kế hoạch này; định kỳ 6 tháng (trước ngày 25/5), 01 năm (trước ngày 25/11) tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện gửi Bộ Công an theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị định 80/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện nghiêm túc./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát ND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Chánh, PCVP. NC.
- Lưu: VT, NC, HCTC.

CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3239/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3239/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2018
Ngày hiệu lực04/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3239/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3239/KH-UBND 2018 thực hiện 80/NĐ-CP hòa nhập người chấp hành xong án tù Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3239/KH-UBND 2018 thực hiện 80/NĐ-CP hòa nhập người chấp hành xong án tù Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3239/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành04/04/2018
        Ngày hiệu lực04/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 3239/KH-UBND 2018 thực hiện 80/NĐ-CP hòa nhập người chấp hành xong án tù Đồng Nai

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3239/KH-UBND 2018 thực hiện 80/NĐ-CP hòa nhập người chấp hành xong án tù Đồng Nai

             • 04/04/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 04/04/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực