Văn bản khác 3244/KH-UBND

Kế hoạch 3244/KH-UBND năm 2019 thực hiện Kế hoạch 81-KH/TU thực hiện Kết luận 49-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do tỉnh Điện Biên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3244/KH-UBND 2019 thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xã hội học tập Điện Biên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3244/KH-UBND

Điện Biên, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 81-KH/TU NGÀY 27/8/2019 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 49-KL/TW NGÀY 10/5/2019 CỦA BAN BÍ THƯ KHÓA XII VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TW NGÀY 13/4/2007 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA X VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

Thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (Kế hoạch số 81 ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung tại Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (Kết luận số 49 KH/TW), Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và các cấp chính quyền địa phương đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (XHHT) trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về sự cần thiết và tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT. Từ đó, tích cực tham gia xây dựng xã hội học tập bằng các nội dung và hình thức thích hợp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

- Rà soát tình hình triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ tại Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020”, Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng XHHT giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3404/KH-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh về kế hoạch phổ cập giáo dục - xóa mù chữ, giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025 tỉnh Điện Biên; Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên”.

2. Yêu cầu

- Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về chủ trương xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Tiếp tục quán triệt nội dung, tư tưởng chỉ đạo tại Kết luận số 49 KH/TW và Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trong nhân dân dưới nhiều hình thức để mỗi cá nhân nhận thức sâu sắc, toàn diện về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ của Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”; Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng XHHT giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Mc tiêu cthể

2.1. Hoàn thành thành các mục tiêu trong Quyết định số 1032/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên và mục tiêu Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII, xác định các mục tiêu cụ thể đến năm 2025.

a) Về xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

- Đến năm 2020: Tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15-60 tuổi đạt trên 97,0%; 98% người trong độ tuổi từ 15-35 tuổi biết chữ; có 90% số người mới biết chữ tiếp tục tham gia học tập và không mù chữ trở lại. 100% các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục củng cố vững chắc kết quả phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi, Tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 2; có 90,8% đơn vị hành chính cấp xã và 04 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; 60,8% đơn vị hành chính cấp xã và 03 đơn vị hành chính cấp huyện đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3.

- Đến năm 2025: Duy trì vững chắc kết quả xóa mù chữ mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học và PCGD THCS mức độ 2, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tiếp cận chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về phổ cập các độ tuổi khác 5 tuổi. Đến năm 2023, tỉnh đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3 và duy trì vững chắc kết quả đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3; Đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.

b) Về nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ

- Đến năm 2020, 100% cán bộ, công chức, viên chức tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin đáp ng yêu cầu vị trí việc làm.

- Đến năm 2020, 40% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 20% có trình độ bậc 3. Đến năm 2025: 50% cán bộ, công chức, viên chức có trình độ ngoại ngữ bậc 2 và 30% có trình độ bậc 3.

- Hằng năm, tiếp tục tăng tỷ lệ công chức, viên chức, công nhân lao động có kiến thức cơ bản về tin học, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc và giao lưu văn hóa.

c) Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề để lao động có hiệu quả hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp huyện: Đến năm 2020: tiếp tục duy trì 100% cán bộ, công chức được đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định; 100% cán bộ công chức giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp được đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình quy định; có 90% cán bộ, công chức thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hằng năm và đạt 95% vào năm 2025.

- Đối với cán bộ, công chức cấp xã: Đến năm 2020, 100% cán bộ cấp xã được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, điều hành theo vị trí công việc; có 95% cán bộ cấp xã có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định, 85% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm; đến năm 2025 có 97% cán bộ cp xã có trình độ chuyên môn theo chun quy định, 90% công chức cấp xã thực hiện chế độ bồi dưỡng bắt buộc tối thiểu hàng năm.

- Đối với lao động nông thôn: 70% lao động nông thôn tham gia học tập cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất tại các trung tâm học tập cộng đồng vào năm 2020 và đạt 75% vào năm 2025;

- Đối với công nhân lao động: Đến năm 2020, 90% công nhân lao động trong các doanh nghiệp, tại các cơ sở sản xuất, chế biến có trình độ học vấn trung học phổ thông hoặc tương đương; tiếp tục tăng tỷ lệ công nhân lao động có tay nghề cao ở các ngành kinh tế mũi nhọn; phấn đấu 95% công nhn được qua đào tạo nghề.

d) Hoàn thiện kỹ năng sống, xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn: Tiếp tục tăng tỷ lệ học sinh và người lao động tham gia học tập các chương trình giáo dục kỹ năng sống để xây dựng cuộc sống cá nhân và cộng đồng ngày càng hạnh phúc hơn. Trong đó phấn đấu 70% học sinh được học kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục vào năm 2020 và đạt tỷ lệ 90% vào năm 2025.

2.2. Nâng cao chất lượng phong trào học tập suốt đời, phấn đấu đến năm 2025:

- 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học tỉnh được tập huấn nâng cao nhận thức về xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng;

- 60% trở lên gia đình được công nhận "Gia đình học tập", 40% trở lên dòng họ đã đăng ký được công nhận "Dòng họ học tập", 50% cộng đồng học tập (thôn, xóm, bản, tổ dân phố) đã đăng ký trở lên được công nhận "Cộng đồng học tập";

- 100% các đơn vị trường học và 50% các cơ quan, đơn vị đạt "Đơn vị học tập".

- Duy trì và nâng cao chất lượng các "Cộng đồng học tập" cấp xã, phấn đấu có từ 45% trở lên các xã đạt "Cộng đồng học tập " cấp xã xếp loại tốt theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của các cấp chính quyền và sự tham gia của toàn xã hội đối với nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

1.1. Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc các nội dung trong Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch triển khai thực hiện Đán “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của Thủ tướng Chính phủ và các Đề án thành phần, Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/12/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

UBND các cấp đưa các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và ban hành các cơ chế chính sách cần thiết theo thẩm quyền để khuyến khích tự học và đề cao nghĩa vụ công dân trong học tập; đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng xã hội học tập thành công ở từng đơn vị.

1.2. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể trong triển khai thực hiện xây dựng xã hội học tập. Phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức, đặc biệt là vai trò của Hội Khuyến học các cấp trong việc tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

1.3. Tăng cường kiểm tra, đánh giá định kỳ hằng quý (Ban Chỉ đạo cấp xã), 6 tháng (Ban Chỉ đạo cấp huyện), một năm (Ban Chỉ đạo cấp tỉnh) họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện, sơ kết đánh giá kết quả và triển khai các nhiệm vụ tiếp theo của Kế hoạch.

2. Đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền, thông tin

2.1. Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Xây dựng ý thức thường xuyên tự học, tự nâng cao trình độ của mỗi người và ý thức trách nhiệm của mỗi gia đình, dòng họ, làng bản, thôn, xóm; mỗi tổ chức, mỗi cơ quan, đơn vị, trường học.

2.2. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” nhằm làm cơ sở xây dựng xã hội học tập; xây dựng chương trình triển khai hoạt động khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2019-2024.

Phát huy và nhân rộng các mô hình học tập đạt hiệu quả: "Gia đình học tập", "Dòng họ học tập", "Cộng đồng học tập" với những nội dung, tiêu chí cụ thể, thiết thực, các gương gia đình hiếu học, gương người tốt, việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; gắn kết hoạt động xây dựng xã hội học tập với phong trào làm kinh tế giỏi, giảm nghèo, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

2.3. Kịp thời biểu dương những cá nhân có ý thức tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh; những đơn vị có nhiều đóng góp tích cực và có kết quả cao trong công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng XHHT; xét tặng danh hiệu “Đơn vị học tập” cho các cơ quan, các địa phương.

3. Phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học các cấp

Củng cố, kiện toàn hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở, nhất là ở thôn, bản, tổ dân phố; phát triển tổ chức khuyến học trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và trong lực lượng vũ trang, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn tnh, gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập, công dân học tập, gia đình học tập, dòng học học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập...với việc công nhận các mô hình văn hóa, các danh hiệu thi đua.

Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hp với các ngành chức năng, các tổ chức lực lượng, các hội thực hiện có hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang...

4. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập, chú trọng đào tạo từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập

4.1. Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, nâng cao chất lượng hoạt động và đa dạng các mô hình học tập

Tiếp tục hoàn thiện, phát triển hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, xây dựng xã hội học tập nhằm tạo cơ hội để mọi người được tiếp cận giáo dục, được học tập ở mọi trình độ, mọi hình thức, học tập suốt đời. Nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực của trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, củng cố mô hình trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên cấp huyện; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tổ chức linh hoạt các nội dung và hình thức học tập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn; tăng cường các nguồn lực, các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Củng cố, phát triển các trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trung tâm tư vấn du học...nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ, công chức và người lao động.

Tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ. Củng cố và phát triển các điểm truy cập thông tin khoa học, công nghệ tại các điểm bưu điện văn hóa xã.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các thành phần kinh tế khác nhau thành lập các cơ sở học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động; đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục để đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên cho người lao động.

Lồng ghép công tác dạy nghề cho lao động nông thôn, cho thanh niên, phụ nữ với các hoạt động xây dựng xã hội học tập. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm giáo dục nghnghiệp - giáo dục thường xuyên cp huyện tchức dạy ngh kết hp với dạy văn hóa nhằm nâng cao trình độ học vấn cho người lao động, góp phần phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

4.2. Chú trọng phát triển giáo dục từ xa, ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập

Chú trọng phát triển giáo dục từ xa theo hướng coi trọng chất lượng và hiệu quả phù hợp với xu thế phát triển giáo dục trên thế giới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; hỗ trợ người học có thể học từ xa, tự học, tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học tập suốt đời.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các đơn vị, tổ chức liên quan cập nhật thông tin và kiến thức kịp thời lên website để cán bộ, người dân có điều kiện tham khảo và học tập. Cán bộ, công chức và người lao động tích cực khai thác các tài liệu có trên mạng trong việc nâng cao kiến thức cho bản thân.

5. Tiếp tục xóa mù chữ cho người lớp, thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng xóa mù chữ cho người lớn gắn với việc phổ cập nghề và giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ. Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, xóa mù chữ mức độ 2, PCGD tiểu học, PCGD THCS mức độ 2, đẩy mạnh PCGD Tiểu học, PCGD THCS mức độ 3. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, củng cố kết quả xóa mù chữ, chống tái mù để mọi người, mọi lứa tuổi có quyền học tập suốt đời phù hợp với điều kiện của mỗi cá nhân, với yêu cầu phát triển của địa phương.

Nghiêm túc thực hiện chế độ đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh phù hp với đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức học ngoại ngữ; cán bộ công tác tại vùng có đông đồng bào dân tộc bắt buộc biết tiếng dân tộc. Nâng cao chất lượng các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới chương trình, tài liệu giảng dạy, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên, giảng viên.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân, người lao động trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, lao động năng động, sáng tạo trong điều kiện nền kinh tế số hiện nay. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề và kỹ năng sống cho người lao động.

6. Đổi mới cơ chế tài chính, đẩy mạnh xã hội hóa công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng công dân học tập, đơn vị học tập và tỉnh học tập; triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời; tăng cường hợp tác quốc tế

Rà soát và bổ sung cơ chế, chính sách về xây dựng xã hội học tập; tạo môi trường thuận lợi khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, cho công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập. Giải quyết chính sách hỗ trợ cho người học thuộc đối tượng chính sách trên địa bàn, đặc biệt là những nơi có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn.

Cấp ủy, chính quyền các cấp hỗ trợ kinh phí để củng cố, phát triển bền vững các trung tâm học tập cộng đồng các xã, phường, thị trấn; tạo điều kiện cho các trung tâm học tập cộng đồng tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, đào tạo nghề, xây dựng xã hội học tập hiệu quả.

Từng bước tổ chức xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” ở các huyện, thị xã, thành phố và ở các cơ quan, đơn vị; mô hình “Cộng đồng học tập cấp xã”. “Huyện, thị, thành phố học tập”, “Dòng họ học tập”, “Công dân học tập” theo các tiêu chí được Chính phủ và tỉnh phê duyệt. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Bổ sung, hoàn thiện chính sách ưu đãi đối với những tài năng trẻ trong học sinh, sinh viên để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài nhằm xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành của tỉnh.

Tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế về xây dựng xã hội học tập; phối hp tổ chức các hội nghị, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật thông tin về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở các nước trong khu vực và trên thế giới. Tổ chức hợp tác về đào tạo, nghiên cứu khoa học, học tập kinh nghiệm về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

7. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập

Quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi của các tổ chức và cá nhân, cơ chế tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp đối với học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Thực hiện bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Khuyến học Việt Nam xây dựng.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh, huyện, xã. Xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và phân công công việc cụ thể, hoạt động có hiệu quả. Củng cố, xây dựng bộ phận làm đầu mối quản lý về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở các ngành, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp.

Khuyến khích doanh nghiệp xây dựng “Quỹ học tập suốt đời” để hỗ trợ người lao động học tập nâng cao trình độ nghề nghiệp hoặc đào tạo lại cho những người chuyển đổi nghề nghiệp. Nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các mô hình về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập ở trong và ngoài tỉnh để nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

8. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách nhà nước: Sử dụng nguồn ngân sách được giao cho các đơn vị hằng năm.

- Nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào to

- Là cơ quan thường trực, giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể, các doanh nghiệp có liên quan tổ chức thực hiện xây dựng các văn bản liên quan đến phát triển giáo dục thường xuyên và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Quy hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện Đán Xóa mù chữ giai đoạn 2012 - 2020 và Kế hoạch thực hiện Đán Phát triển đào tạo từ xa trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đào tạo, các cơ sở giáo dục thường xuyên đa dạng hóa các loại hình và hình thức đào tạo, bồi dưỡng; chú trọng tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ, tiếng dân tộc, chuyên môn, nghiệp vụ; dạy nghề, phổ biến chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật. Chỉ đạo trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trường cao đẳng mở rộng liên kết đào tạo trình độ đại học, phối hợp đào tạo thạc sỹ với các cơ sở đào tạo có uy tín, đảm bảo chất lượng đào tạo;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh triển khai thực hiện bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập trên cơ sở bộ chỉ số đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục và đào tạo; tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp nguồn lực cho giáo dục và đào tạo;

- Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hằng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. SLao động-Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống các cơ sở dạy nghề; mở rộng các hình thức dạy nghề trong các doanh nghiệp, công ty, dạy nghề gắn với sản xuất và dạy nghề ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên diện chính sách theo quy định;

- Chủ trì và phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 1409/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND tỉnh phê duyệt Đán “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Điện Biên đến năm 2020”. Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Chỉ đạo các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh phối hợp với trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm Giáo dục nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề nhằm khuyến khích thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS vào học nghề, góp phần phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp. Chỉ đạo tổ chức các lp bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghề nghiệp cho người lao động tại các trung tâm học tập cộng đng;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về tổ chức và hoạt động đào tạo nghề của trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch số 624/KH-UBND ngày 14/2/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án Truyền thông về xây dựng xã hội học tập đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Quản lý, theo dõi nội dung đăng, phát của các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập đảm bảo chính xác, kịp thời.

- Thẩm định và cấp phép xuất bản bản tin và các tài liệu tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong các thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 3326/KH-UBND ngày 10/11/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động phát triển văn hóa đọc, gắn kết hoạt động của bảo tàng với việc sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông, triển khai các hoạt động phục vị học tập sut đời trong các thiết chế văn hóa.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các xã, phường, thị trấn củng cố, kiện toàn mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng kết hp với nhà văn hóa; triển khai bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong trường học.

5. SNông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì biên soạn các tài liệu về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ cho nội dung học tập về chăn nuôi, sản xuất, chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm; đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản; trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Chỉ đạo, triển khai các chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở lao động - Thương binh và Xã hội trong việc xác định ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn phục vụ chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp nông thôn;

- Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ lao động nông thôn học tập suốt đời;

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức nông nghiệp, nông thôn cho người lao động tại các huyện, thị xã, thành phvà trung tâm học tập cộng đng xã, phường, thị trấn.

6. SKhoa học và Công nghệ

Chủ trì biên soạn tài liệu và tổ chức phổ biến kiến thức về khoa học và công nghệ phục vụ nội dung khoa học, kỹ thuật và xây dựng xã hội học tập.

7. S Công thương

Cung cấp, phổ biến các tài liệu cần thiết cho người dân về lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức các lp dạy nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

8. SNội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp các cấp của tỉnh. Đy mạnh các hoạt động đào tạo, bi dưỡng cho cán bộ, công chức học tập theo quyết định s163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2025 và Kế hoạch số 910/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh ban hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020.

Chủ trì và phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan trong việc nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung kiến thức, kỹ năng cần phải bồi dưỡng cho cán bộ, công chức.

9. Sở Kế hoch và Đầu tư

Căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch.

10. STài chính

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách, tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành.

11. Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình

Duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả chuyên mục, chuyên đề về giáo dục hiện có; xây dựng chuyên mục “xây dựng xã hội học tập” nhằm tuyên truyền nội dung và kết quả xây dựng xã hội học tập.

Định kỳ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các chương trình giáo dục từ xa, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về các lĩnh vực của khoa học và đời sống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh: Tổ chức xã hội xây dựng các biện pháp phù hợp thúc đy việc học tập suốt đời của các thành viên, hội viên trong tổ chức ...không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, coi đó là nội dung quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

12. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, động viên, theo dõi việc đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công nhân viên chức lao động. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Văn bản số 762/UBND-TN ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 13/02/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đi trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp”. Tiếp tục phát động phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ. Tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác học tập nâng cao trình độ học vấn, tay nghề cho công nhân viên chức lao động.

12. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Chủ trì, tổ chức phối hợp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập cho các đoàn viên, thanh niên. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phong trào thanh niên tình nguyện, thanh niên tài năng; vận động gây quỹ hỗ trợ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tham gia học tập.

13. Đnghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tổ chức phi hp, lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền, vận động phụ nữ, trẻ em gái ở những vùng khó khăn chưa biết chữ ra học các lp xóa mù chữ.

14. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn; tham mưu đưa các chỉ tiêu về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương. Bố trí ngân sách cho các hoạt động xây dựng xã hội học tập của địa phương. Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cấp huyện tạo mọi điều kiện, cơ hội để cán bộ được học tập, bi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ đạo UBND các xã trong việc huy động và tạo điều kiện cho nhân dân được học tập suốt đời. Xây dựng kế hoạch củng cố, phát triển các trung tâm học tập cộng đồng hoạt động hiệu quả, bền vững; xây dựng chuyên mục tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập.

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 81-KH/TU ngày 27/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên, các tổ chức chính trị - xã hội; yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phtriển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo nội dung, yêu cầu./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (B/c);
-
Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
-
Ủy ban MTTQ tnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện,thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KGVX(V
).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3244/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3244/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/11/2019
Ngày hiệu lực06/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3244/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3244/KH-UBND 2019 thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xã hội học tập Điện Biên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3244/KH-UBND 2019 thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xã hội học tập Điện Biên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3244/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành06/11/2019
        Ngày hiệu lực06/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3244/KH-UBND 2019 thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xã hội học tập Điện Biên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3244/KH-UBND 2019 thực hiện công tác khuyến học khuyến tài xã hội học tập Điện Biên

           • 06/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực