Văn bản khác 3253/KH-UBND

Kế hoạch 3253/KH-UBND năm 2017 về tổ chức triển khai Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện do tỉnh Kon Tum ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3253/KH-UBND 2017 triển khai Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3253/KH-UBND

Kon Tum, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN THỰC HIỆN THA TÙ TRƯỚC THỜI HẠN CÓ ĐIỀU KIỆN.

Thực hin Quyết định số 1461/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện (Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU.

1. Tập trung quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện và nội dung của Đề án; thống nhất nhận thức và biện pháp chỉ đạo nhm thực hiện tốt công tác tha tù trước thời hạn điều kiện tại địa phương.

2. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về ý nghĩa, nội dung cơ bn của Đ án, đồng thời cụ thhóa quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các cấp, các tổ chức xã hội và Nhân dân trong việc thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù.

3. Các sở, ban, ngành, UBND các cấp và các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện các nội dung của Đề án phải nêu cao tinh thn trách nhiệm bảo đm sự thống nhất, kịp thời, chấp hành đúng quy định của pháp luật.

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP.

1. Đảm bảo tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả việc tha tù trước thời hạn có điều kiện quy định tại Điều 3, khoản 3 Điều 7, Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13; khoản 2, điểm a và điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13.

2. Trong quá trình xét, đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện, các đơn vị có liên quan phải phối hợp chặt chẽ (lực lượng Công an tnh phải phi hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan...) theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể và thực hiện thường xuyên theo quý.

3. Tổ chức nghiên cứu, đề xuất sửa đi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nội dung Đề án.

- Căn cứ kết quả 8 năm thực hiện Luật Đặc xá và 5 năm thực hiện Luật Thi hành án hình sự để đề xuất sửa đổi, bổ sung 2 Luật này cho phù hợp với các quy định về tha tù trước thời hạn có điều kin của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 và Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13.

- Nghiên cứu, tham gia xây dựng, góp ý các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và chỉ đạo thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Nghiên cứu đề xuất, bố trí, phân công lực lượng chịu trách nhiệm thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện, trong đó phi đáp ứng yêu cầu về tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

5. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện phục vụ công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

6. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng việc thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện nhằm nâng cao nhn thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và thân nhân của họ về chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

7. Kinh phí bảo đảm thực hiện Đề án nằm trong ngân sách Nhà nước theo phân cp quản lý hiện hành và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM.

1. Công an tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn trên địa bàn tỉnh.

- Ch trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án khi có quy định, hướng dẫn.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh trong việc triển khai, thực hiện các văn bản và hướng dẫn thi hành.

- Phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện việc tha tù trước thời hạn điều kiện theo quy định tại Điều 3, khoản 3 Điều 7, Điều 66, Điều 106 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; Điều 368 Bộ luật Tố tụng hình sự s 101/2015/QH13; khoản 2, đim a và điểm b khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 144/2016/QH13 khi có hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

- Phân công, bố trí cán bộ thực hiện Đề án theo chức năng, nhim vụ; quản lý, sử dng phần mềm, cơ sở dữ liệuvề tha tù trước thời hạn có điều kin phục vụ cho công tác quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn điều kiện.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung của Đề án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn điều kiện đến phạm nhân và thân nhân của họ hiu về chính sách nhân đạo của Đảng, và Nhà nước đhọ tự giác chp hành việc quản lý tại nơi cư trú, không tái phạm tội.

2. Sở Tư pháp: Phối hợp với Công an tnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hin tha tù trước thời hạn có điều kiện trên địa bàn và phi hp trin khai thực hiện Đề án khi có các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Tài chính: Nghiên cứu đề xuất, b trí nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương bảo đảm cho việc thực hiện hiệu quả nội dung Đề án theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

4. SThông tin và Truyền thông: Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về tha tù trước thời hạn có điều kiện đnâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng xã hội, phạm nhân, người được tha tù trước thời hạn có điều kin và thân nhân của họ v chtrương của Đng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

5. Ủy ban nhân dân huyên, thành phố:

- Tổ chức triển khai thực hiện hiệu qucác quy định của pháp luật về tha tù trước thời hạn điều kiện tại địa phương.

- Chỉ đạo thực hiện hiệu quả vic quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đngười được tha tù trước thời hạn có điều kiện về địa phương cư trú theo đúng chức năng, nhiệm vụ thời gian ban, ngành, đoàn th.

- Vn động, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giúp đỡ, tạo vic làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện n định cuộc sống, chp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

6. Đề nghị Viện kim sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Đề án khi có các văn bn hướng dẫn, chỉ đạo.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh: Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức thành viên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các cp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; tham gia quản lý, giám sát, giáo dục và giúp đỡ người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cư trú tại địa phương n định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không để tái phạm tội.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN.

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện Đề án; định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tnh) đ tng hợp báo cáo theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính ph(để b/cáo);
- Bộ Công an (
để b/cáo);
- Thường trực T
nh ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND
tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh;
- Ủy ban M
TTQ Việt Nam tnh (để p/hợp);
- Viện KSND t
nh; Tòa án nhân dân tỉnh (để p/hợp);
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh (đ
t/hin);
- Công an tỉnh (đểt/hiện);
- UBND các huyện, thành phố (đth/hiện);
- Lưu: VT-NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hòa

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3253/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3253/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3253/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3253/KH-UBND 2017 triển khai Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3253/KH-UBND 2017 triển khai Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3253/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýNguyễn Văn Hòa
        Ngày ban hành04/12/2017
        Ngày hiệu lực04/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3253/KH-UBND 2017 triển khai Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3253/KH-UBND 2017 triển khai Đề án thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện Kon Tum

           • 04/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực