Văn bản khác 327/KH-UBND

Kế hoạch 327/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 327/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bắc Ninh


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 327/KH-UBND

Bắc Ninh, ngày 18 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20/6/2017 (Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, thực hiện Quyết định số 1355/QĐ-TTg ngày 12/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tư pháp. UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 với các nội dung sau đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và người dân về vai trò, vị trí của hoạt động trợ giúp pháp lý trong tình hình mới;

- Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, kết quả đầu ra và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Xác định các nội dung công việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 một cách chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giúp UBND quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý ở địa phương là Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Sở Tư pháp và TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh, các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và hoạt động trợ giúp pháp lý:

a) Xuất bản và phát hành tài liệu phục vụ công tác quán triệt, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017; tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp.

- Thời gian thành: Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Xuất bản và phát hành các tài liệu tập huấn nghiệp vụ trợ giúp pháp lý; tài liệu tập huấn về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng do Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Công an phối hợp biên soạn.

b) Tổ chức hội nghị quán triệt những điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Đoàn luật sư, Hội Luật gia cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

- Kết quả đầu ra: Hội nghị quán triệt cho đối tượng là Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Trợ giúp viên pháp lý; Cộng tác viên trợ giúp pháp lý, thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong tố tụng tỉnh Bắc Ninh; đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố.

c) Tổ chức truyền thông về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và hình thức khác

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổquốc, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, các cơ quan báo chí ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và các năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài và các sản phẩm truyền thông khác về Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian hoàn thành:

+ Hoạt động rà soát: Quý IV năm 2017.

+ Xây dựng báo cáo: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra:

+ Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, hồ sơ kết quả rà soát;

+ Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

3. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Trợ giúp pháp lý; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để bảo đảm phù hợp với Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian ban hành: Theo yêu cầu của các cơ quan ở Trung ương.

- Kết quả đầu ra: Văn bản tham gia đóng góp ý kiến.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý

- Tổ chức tập huấn nội dung Luật Trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

+ Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; UBND cấp huyện.

- Tổ chức tập huấn các nội dung phối hợp trong hoạt động trợ giúp pháp lý cho đội ngũ cán bộ, công chức của các bộ, ban, ngành có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp phối hợp Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Cơ quan phối hợp; Bộ Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn hoặc lồng ghép nội dung tập huấn vào các hoạt động khác được tổ chức.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan; UBND cấp huyện.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

- Kết quả đầu ra: Các lớp tập huấn, bồi dưỡng được tổ chức.

5. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được bổ nhiệm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước được thành lập theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006, tổ chức trong tên gọi có sử dụng cụm từ “trợ giúp pháp lý” trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2018.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất hướng xử lý; danh sách các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật có đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động cấp tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước)..

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

- Kết quả đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất.

6. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

- Kết quả đầu ra: Danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính liên quan hoạt động trợ giúp pháp lý được công bố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Tư pháp; thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương mình, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp cùng cấp, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật xây dựng kế hoạch phổ biến, triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý tại địa phương mình thông qua việc tổ chức Hội nghị hoặc các hình thức khác phù hợp, hiệu quả, thiết thực.

3. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí để Sở Tư pháp, các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố bảo đảm triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung được phân công trong Kế hoạch này.

4. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức có liên quan chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc quán triệt sâu sắc, đầy đủ nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các địa phương, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp(b/c);
- Cục TGPL- BTP;
- TT.Tỉnh uỷ, TT.HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch, các PCT.BND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 327/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu327/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/10/2017
Ngày hiệu lực18/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 327/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 327/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 327/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bắc Ninh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu327/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Tiến Nhường
        Ngày ban hành18/10/2017
        Ngày hiệu lực18/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 327/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bắc Ninh

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 327/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Bắc Ninh

             • 18/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực