Văn bản khác 3274/KH-UBND

Kế hoạch 3274/KH-UBND triển khai Chỉ thị 38/CT-TTg về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực năm 2018 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3274/KH-UBND 2018 khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3274/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 5m 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 38/CT-TTG NGÀY 19/10/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN VÀ KHAI THÁC HIỆU QUẢ CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO (FTA) ĐÃ CÓ HIỆU LỰC NĂM 2018

I. Mc tiêu

1. Mục tiêu chung

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu tại Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các Hiệp định Thương mại tự do đã có hiệu lực;

Tận dụng tối đa cơ hội hội nhập quốc tế để phát huy lợi thế của địa phương, đẩy mạnh quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thành mục tiêu mạnh phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ X đề ra.

2. Mc tiêu c thể

- Giá trị tăng thêm (GRDP theo giá so sánh 2010) tăng từ 8,5 - 8,7% so với năm 2017: Trong đó khu vực nông lâm thủy tăng 4,8 - 5,3%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9%; khu vực dịch vụ tăng 11,7 - 12,5%.

- GRDP bình quân đầu người từ 58,5 - 59 triệu đồng.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội từ 26.000 - 26.500 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 6.750 tỷ đồng.

- Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến 630 triệu USD, tăng 14,1% so với năm 2017.

- Tổng lượt khách: 6.500.000 lượt, tăng 10,2% so với năm 2017; khách quốc tế: 480.000 lượt (chiếm 11% trên tổng số khách qua lưu trú); khách qua lưu trú: 4.400.000 lượt, tăng 10% so với năm 2017; ngày lưu trú bình quân: 2,2 ngày; lao động trực tiếp phục vụ trong ngành du lịch qua đào tạo chiếm 78% tổng số lao động của ngành.

- Xây dựng nông thôn mới: có thêm ít nhất 12 xã đạt 19/19 tiêu chí.

II. Kế hoạch thực hiện

1. Công tác thông tin tuyên truyền

- Tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế nói chung, hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng; các FTA đã ký kết, cơ hội và thách thức từ FTA trong hoạt động kinh doanh với đối tác nước ngoài, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cụ thể:

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn với các nội dung trọng tâm:

+ Giới thiệu thị trường các khu vực nhằm thúc đẩy xuất khẩu trên địa bàn tỉnh

+ Đào tạo nghiệp vụ xuất khẩu cho doanh nghiệp

+ Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, thiết kế hồ sơ năng lực cho doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lâm Đồng

+ Nông nghiệp Tây nguyên trong bối cảnh hội nhập quốc tế

+ Quy tắc xuất xứ và các biện pháp phi thuế quan trong các FTA - Những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm

+ Chương trình thương mại điện tử: hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử và tham gia các sàn giao dịch thương mại uy tín trong nước và quốc tế.

- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng như Báo, Đài với nội dung về thương mại điện tử, các hiệp định thương mại Việt Nam đã ký kết, thông tin thị trường, ngành hàng...; xuất bản bản tin, ấn phẩm, đăng tải các thông tin về hội nhập quốc tế lên website của tỉnh và các cơ quan chuyên môn trong tỉnh.

2. Nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của doanh nghiệp

- Tăng cường công tác xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tính hp hiến, tính hp pháp, tính đồng bộ, khả thi, phù hợp với các cam kết quốc tế và điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh; kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, kịp thời sửa đổi, bổ sung, công bố những văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình tìm hiểu và áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế.

- Xây dựng chính quyền trong sạch, liêm chính, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động trên địa bàn được bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức và năng lực pháp lý, đặc biệt là luật pháp quốc tế, thương mại quốc tế cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các ngành và chính quyền các cấp, doanh nghiệp, cán bộ làm công tác tố tụng, đội ngũ luật sư và những người trực tiếp làm công tác hội nhập quốc tế.

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động 2950/KH-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết 19/2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020. Khai thác và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để đẩy nhanh tốc độ phát triển của thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 07-NQ/TU ngày 16/11/2016 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về phát triển du lịch chất lượng cao giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Tổ chức gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thuế, phí, thủ tục hải quan, chính sách đầu tư... để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận vốn, khuyến khích thực hiện sản xuất ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy sản xuất kinh doanh hiệu quả.

- Nâng cao chất lượng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng khuyến khích chuyển giao công nghệ, dự án có công nghệ cao, thân thiện với môi trường, phát triển công nghiệp hỗ trợ và các dự án đầu tư có giá trị gia tăng lớn. Không cấp phép đi với các dự án tiêu tn nhiu năng lượng, khai thác tài nguyên không gn với chế biến, sử dụng công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường.

- Triển khai có hiệu quả đề án phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực của tỉnh đối với từng thị trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định 2630/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 về việc ban hành Kế hoạch phát triển thương mại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016 - 2020.

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại thị trường nội địa tỉnh và trong nước; tiếp tục thực hiện chương trình phát triển chợ nông thôn; phát triển mạnh thị trường nội địa tỉnh, hệ thống bán lẻ gắn với tiêu thụ hàng nội địa. Phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, liên kết; ưu tiên phát triển các loại cây trồng chủ lực, có giá trị kinh tế cao, có lợi thế cạnh tranh.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua hình thức tiếp cận thông tin; gắn đổi mới chương trình đào tạo với nâng cao chất lượng lao động qua đào tạo; gắn đào tạo nghề với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, phát triển và đổi mới công nghệ; đẩy mạnh việc chuyển giao công nghệ, đặc biệt là công nghệ tiên tiến và công nghệ cao.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa thông qua các chương trình xúc tiến thương mại bằng hình thức giới thiệu, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trong các kỳ triển lãm, hội chợ, hội thảo tại các thị trường trọng điểm, các chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu kém chất lượng, không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, không đảm bảo an toàn, vệ sinh, không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên địa bàn tỉnh.

3. Tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác, tổ chức và địa phương nước ngoài như: tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Hàn Quốc, Nhật Bản; thành lập hội hữu nghị Việt - Hàn, Việt - Nhật, tiến tới thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lâm Đồng; tổ chức kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Nhật, Việt - Bỉ, Việt - Pháp; tổ chức kỷ niệm 125 năm ngày Đà Lạt hình thành và phát triển...

- Tiếp tục quảng bá, thu hút các doanh nghiệp, cá nhân, nhà đầu tư nước ngoài đầu tư trên địa bàn tỉnh; tích cực vận động nguồn vốn viện trợ chính thức (ODA) và viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến thương mại, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế và thúc đy mở rộng hợp tác quốc tế.

4. Tiếp tục cử cán bộ làm công tác hội nhập tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng về hội nhập quốc tế do các cơ quan trung ương tổ chức.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công thương - Cơ quan thường trực Ban Hội nhập quốc tế có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch của các Sở, ban, ngành.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo xây dựng, tổ chức thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của ngành, đơn vị trong năm 2018.

3. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; gửi Sở Công thương tổng hợp chung, báo cáo UBND Tỉnh khi có yêu cầu./.

 


Nơi nhận:

- TTTU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBMTTQVN tỉnh;
- UBND các huyện, TP Đà Lạt và Bảo Lộc;
- Lưu: VT, NV1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3274/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3274/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2018
Ngày hiệu lực30/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3274/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3274/KH-UBND 2018 khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3274/KH-UBND 2018 khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3274/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành30/05/2018
        Ngày hiệu lực30/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3274/KH-UBND 2018 khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3274/KH-UBND 2018 khai thác hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Lâm Đồng

           • 30/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực