Văn bản khác 3276/KH-UBND

Kế hoạch 3276/KH-UBND năm 2014 thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3276/KH-UBND xã hội hóa phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi 2014 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3276/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2014 - 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”

Thực hiện Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phphê duyệt và tổ chức thực hin các Đề án tại Quyết định s409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); Quyết định s229/QĐ-HLGVN ngày 18/12/2013 của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013-2016” và xét đề nghị của Giám đc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 92/TTr-STP ngày 21/7/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, cung cấp kịp thời, có chất lượng dịch vụ công về phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân trên cơ sở phát huy vai trò luật gia và Hội Luật gia các cấp, cũng như các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân, nhằm đáp ứng nhu cầu về quyền được thông tin và cung cấp dịch vụ pháp lý của nhân dân, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, thực hiện tt các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và nhà nước.

- Đẩy mạnh triển khai các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của Hội Luật gia các cấp; phấn đấu đến năm 2016, Hội Luật gia các cấp trong tỉnh đều tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; từng bước xây dựng các mô hình điểm về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý hoạt động và phát huy hiệu quả; báo cáo viên pháp luật được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

2. Yêu cầu

- Việc phổ biến, quán triệt và thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2014-2016 phải được tổ chức kịp thời, sâu rộng, nghiêm túc và dân chủ; bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa Hội Luật gia tỉnh với các cơ quan Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, nhằm thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả các nội dung nhiệm vụ của đề án trên địa bàn tỉnh.

- UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ vào nội dung Kế hoạch, chỉ đạo và tạo điều kiện để các cấp hội xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng lĩnh vực; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người dân, tập trung một số địa bàn làm điểm, ưu tiên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Các hoạt động triển khai phải sát với nội dung của Đề án, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm khả thi và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương từ nay đến năm 2016 và những năm tiếp theo.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Các cấp Hội Luật gia trong tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của mỗi cấp Hội và nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương mình, để thực hiện có hiệu quả Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý”, giai đoạn 2014 - 2016.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh chủ trì và chỉ đạo các cấp Hội Luật gia trong tỉnh xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch.

- Cơ quan phi hợp: UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2014.

2. Các hoạt động thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn; địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

a) Tiến hành rà soát, đánh giá nguồn nhân lực thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tại cơ sở của Hội Luật gia các cấp, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực cho đội ngũ này; tham gia góp ý, xây dựng, ban hành và phổ biến các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật gia, tư vấn viên pháp luật và các đối tượng liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho đối tượng hưởng chính sách xã hội, người có công với cách mạng, người nghèo, đồng bào dân tộc ít người, phụ nữ, trẻ em...tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn bằng các hình thức: Tư vấn pháp luật; tham gia tố tụng; đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề luật sư và tư vấn pháp luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016.

b) Tổ chức các đợt trợ giúp pháp lý lưu động, kết hợp với tuyên truyền, giáo dục pháp luật theo từng lĩnh vực, chuyên đvề pháp luật phù hợp với các tầng lớp nhân dân ở các xã nghèo, đặc biệt khó khăn.

- Cơ quan thực hiện: Hội luật gia tỉnh và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Hội Cựu chiến binh tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016.

c) Đa dạng hóa nguồn tài liệu tuyên truyền pháp luật: Biên soạn, cung cấp các tài liệu bổ trợ về phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; tờ gấp, tài liệu pháp luật bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016.

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Tập huấn kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đội ngũ luật gia, cán bộ làm tư vấn pháp luật trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội nghề nghiệp và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các tổ chức này.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, đến năm 2016

4. Nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình tổ chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (gọi là Trung tâm pháp luật cộng đồng) tại Hội Luật gia tỉnh và Hội Luật gia huyện Ba Tơ để thực hiện các hoạt động truyền thông pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí, tham gia các hoạt động hòa giải các mâu thun, tranh chấp nhỏ trong nhân dân.

- Cơ quan thực hiện: Hội Luật gia tỉnh và Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, UBND huyện Ba Tơ và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2016.

5. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch.

- Cơ quan thực hiện: Hội luật gia tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện:

+ Sơ kết: Quý IV/2015.

+ Tổng kết: Quý IV/2016.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp, cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo các đề án theo quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Hội Luật gia tỉnh có trách nhiệm làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào Kế hoạch này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Hội Luật gia tỉnh để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo Đề án 409 (qua Sở Tư pháp).

4. Kinh phí thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và thực hiện đúng theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình trin khai thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Hội Luật gia tỉnh để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (báo cáo);
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tnh;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
- Các tổ chức chính trị - xã hội: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh tnh;
- Hội Luật gia tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: CVP, CBTH;
- Lưu: VT, NClmc433.

Q. CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3276/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3276/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2014
Ngày hiệu lực30/07/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3276/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3276/KH-UBND xã hội hóa phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi 2014 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3276/KH-UBND xã hội hóa phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi 2014 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3276/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýLê Quang Thích
        Ngày ban hành30/07/2014
        Ngày hiệu lực30/07/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3276/KH-UBND xã hội hóa phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi 2014 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3276/KH-UBND xã hội hóa phổ biến giáo dục pháp luật trợ giúp pháp lý Quảng Ngãi 2014 2016

           • 30/07/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/07/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực