Văn bản khác 328/KH-NN-TC

Kế hoạch 328/KH-NN-TC năm 2009 về kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu thủy lợi phí năm 2007, 2008, thực hiện miễn thủy lợi phí năm 2009 tỉnh Ninh Bình do Liên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở Tài chính tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 328/KH-NN-TC kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu thủy lợi


UBND TỈNH NINH BÌNH
LIÊN SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 328/KH-NN-TC

Ninh Bình, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA, RÀ SOÁT VIỆC THỰC HIỆN THU TLP NĂM 2007, 2008 THỰC HIỆN MIỄN TLP NĂM 2009 TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.
Căn cứ Thông tư số 115/2008/NĐ-CP sửa đổi 143/2003/NĐ-CP">36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi.
Căn cứ quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc thành lập 03 tổ công tác làm nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu, miễn thu TLP tỉnh Ninh Bình năm 2009.
Liên Sở Tài chính - Nông nghiệp & PTNT xây dựng kế hoạch hướng dẫn, kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu, miễn thu TLP năm 2007, 2008 và thực hiện miễn thu TLP năm 2009 trên địa bàn toàn tỉnh Ninh Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

* Mục đích:

1. Kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu TLP năm 2007 và năm 2008 của các HTX nông nghiệp.

2. Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn thu TLP năm 2009.

* Yêu cầu:

1. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn, HTX nông nghiệp thực hiện và tổng hợp các nội dung:

- Xác định rõ diện tích tưới tiêu, cấp nước; Danh mục công trình; Hình thức và biện pháp tưới tiêu.

- Tổng hợp đề xuất mức TLP đối với các công trình thủy lợi (Vốn ngoài NSNN).

- Lập dự toán kinh phí đề nghị cấp bù do miễn TLP năm 2009 của các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

2. Đối với công ty KTCTTL tỉnh:

- Xác định diện tích tưới tiêu, cấp nước; Danh mục công trình; Hình thức và biện pháp tưới tiêu.

- Lập dự toán kinh phí đề nghị cấp bù do miễn TLP năm 2009 trên địa bàn tỉnh.

II. NỘI DUNG:

1. Tổng hợp việc thực hiện thu TLP năm 2007 - 2008.

a. Các HTX nông nghiệp: Tổng hợp theo mẫu biểu (1a): Gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp theo mẫu biểu (1b): Gửi sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT.

2. Hướng dẫn, rà soát thực hiện miễn TLP và xây dựng phí dịch vụ lấy nước từ cống đầu kênh đến mặt ruộng năm 2009.

2.1. Xác định diện tích tưới tiêu, cấp nước miễn TLP năm 2009.

a. Diện tích đối với HTX nông nghiệp: UBND các xã, thị trấn và các HTX nông nghiệp căn cứ diện tích, hình thức tưới tiêu thực tế đối với từng hộ trên cơ sở giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng hộ gia đình (Sổ bộ) trong phạm vi được miễn TLP theo mẫu biểu (2a): Gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát tổng hợp: Diện tích, hình thức tưới tiêu của các HTX trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo biểu mẫu (2b): Gửi Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính.

b. Diện tích đối với công ty KTCTTL tỉnh: Căn cứ vào hợp đồng tưới tiêu với các HTX nông nghiệp có xác nhận của UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp theo biểu mẫu (3a và 3b) gửi Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp & PTNT.

Sở Nông nghiệp & PTNT và sở Tài chính tổng hợp thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

2.2. Danh mục công trình, diện tích tưới tiêu cấp nước năm 2009.

a. Đối với HTX nông nghiệp: Tổng hợp danh mục công trình, diện tích tưới tiêu năm 2009 đối với các công trình do HTX nông nghiệp quản lý theo biểu mẫu (4a). Gửi UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp theo mẫu biểu (4b).

b. Đối với công ty KTCTTL tỉnh: Tổng hợp danh mục công trình, diện tích tưới tiêu năm 2009 đối với các công trình do công ty quản lý theo mẫu biểu (4c).

(UBND huyện, thị xã, thành phố và công ty KTCTTL tỉnh, tổng hợp các mẫu biểu trên gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT).

2.3. Xây dựng mức TLP và phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng:

a. Mức TLP thỏa thuận đối với công trình ngoài NSNN: các HTX nông nghiệp xây dựng và thỏa thuận với các hộ dùng nước về mức TLP trên cơ sở các chi phí (gồm: Nhiên liệu, khấu hao, sửa chữa công trình, nhân công, chi phí khác…) đã được thông qua đại hội xã viên. Lập biểu tổng hợp đề nghị theo mẫu biểu (5a) gửi UBND huyện, thị xã, thành phố.

UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp và đề xuất mức TLP, gồm tờ trình kèm theo biểu mẫu (5b) và thuyết minh cơ sở tính toán, xây dựng gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT.

b. Mức thu phí dịch vụ lấy nước từ cống đầu kênh đến mặt ruộng (kênh nội đồng):

- HTX nông nghiệp tổng hợp đề nghị mức thu phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng theo mẫu biểu (6a) đã được thông qua đại hội xã viên gửi UBND huyện, thị xã, thành phố.

- UBND huyên, thị xã, thành phố tổng hợp và đề xuất mức thu phí dịch vụ lấy nước từ cống đầu kênh đến mặt ruộng, gồm tờ trình kèm theo mẫu biểu (6b) và thuyết minh cơ sở tính toán, xây dựng gửi Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp & PTNT.

Sở Nông nghiệp và Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp trình UBND Tỉnh phê duyệt.

3. Lập Dự toán kinh phí miễn TLP năm 2009:

a. Cơ Sở lập dự toán:

- Căn cứ diện tích tưới tiêu cấp nước trong phạm vi miễn TLP được miễn TLP đã được UBND tỉnh phê duyệt; hình thức, biện pháp tưới tiêu.

- Mức TLP: Đối với Công ty KTCTTL tỉnh áp dụng mức thu TLP (đối với công trình vốn ngân sách Nhà nước) quy định tại Nghị định 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ.

Đối với HTX NN mức thủy lợi phí thỏa thuận (Đối với công trình ngoài ngân sách) được UBND tỉnh phê duyệt.

b. Đối với Công ty KTCTTL tỉnh: Lập dự toán theo mẫu biểu (7c) gửi Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Tài chính.

c. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các HTX NN lập dự toán theo biểu mẫu (7a) gửi UBND các huyện thị xã, thành phố (Phòng tài chính, phòng nông nghiệp PTNT - Kinh tế) tổng hợp theo mẫu biểu 7b gửi Sở Nông nghiệp và Tài chính tổng hợp chung trình UBND Tỉnh phê duyệt.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ:

1. Đối với HTX nông nghiệp: Lập 04 bộ hồ sơ (gồm các mẫu biểu: 1a; 2a; 4a; 5a; 6a; 7a): Diện tích tưới tiêu được miễn TLP; Danh mục công trình; Mức TLP thỏa thuận (công trình đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước); Phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng; gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố 03 bộ, 01 bộ lưu.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Lập 03 bộ hồ sơ (gồm các mẫu biểu của HTX NN và mẫu biểu: 1b; 2b; 4b; 5b; 6b; 7b) gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT 01 bộ, Sở Tài chính 01 bộ, lưu 01 bộ.

3. Công ty KTCTTL tỉnh: lập 03 bộ hồ sơ (gồm các mẫu biểu: 3a; 3b; 4c; 7c) gửi Sở Nông nghiệp & PTNT 01 bộ; Sở Tài chính 01 bộ, lưu 01 bộ)

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn; HTX NN thực hiện nội dung kế hoạch việc thực hiện thu TLP năm 2007, 2008 và lập dự toán mức thu năm 2009 đảm bảo tiến độ, chính xác theo mẫu biểu yêu cầu.

+ Việc thực hiện TLP năm 2007, 2008: Diện tích; Danh mục công trình; Mức thủy lợi phí thỏa thuận; Mức thu phí dịch vụ lấy nước từ sau cống đầu kênh đến mặt ruộng thời gian gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính trước ngày 25/5/2009.

+ Tổng hợp dự toán, miễn TLP năm 2009 thời gian gửi hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Tài chính trước ngày 10/6/2009.

- Công ty KTCTTL tỉnh tổ chức triển khai thực hiện chính sách miễn TLP năm 2009 theo biểu mẫu trên đảm bảo đúng tiến độ, thời gian báo cáo Sở Nông nghiệp, Sở tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 15/6/2009./.

 

SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT
GIÁM ĐỐC
Trần Văn Bách

SỞ TÀI CHÍNH
GIÁM ĐỐC
Phạm Đức Vượng

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (Để B/c);
- UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu: TC, NN.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/KH-NN-TC

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 328/KH-NN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/05/2009
Ngày hiệu lực 07/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/KH-NN-TC

Lược đồ Kế hoạch 328/KH-NN-TC kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu thủy lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 328/KH-NN-TC kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu thủy lợi
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 328/KH-NN-TC
Cơ quan ban hành ***, Tỉnh Ninh Bình
Người ký Phạm Đức Vượng, Trần Văn Bách
Ngày ban hành 07/05/2009
Ngày hiệu lực 07/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 328/KH-NN-TC kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu thủy lợi

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 328/KH-NN-TC kiểm tra, rà soát việc thực hiện thu thủy lợi

  • 07/05/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 07/05/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực