Văn bản khác 328/KH-UBND

Kế hoạch 328/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 1497/QĐ-TTg “phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 328/KH-UBND 2019 về Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn Quảng Bình


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 328/KH-UBND

Quảng Bình, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1497/QĐ-TTG NGÀY 08/11/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ “PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THÔNG TIN QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 08/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Hiện đại hóa hoạt động thông tin, truyền thông và nâng cao chất lượng thông tin đến với người dân. Nâng cao hoạt động báo chí, tuyên truyền; hoạt động thông tin cơ sở trong tình hình mới.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Quảng Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

2. Yêu cầu

- Kết hợp, lồng ghép với các đề án, dự án khác trong phát triển hạ tầng cũng như nâng cao chất lượng nội dung thông tin nhằm tránh chồng chéo, phát huy hiệu quả cao nhất.

- Các sở, ban, ngành, địa phương xác định nhiệm vụ cụ thể trong từng giai đoạn, tuyên truyền vận động sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt kế hoạch đề ra .

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển thông tin và nâng cao chất lượng thông tin trên địa bàn tỉnh.

2. Kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả, phù hợp sự phát triển khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Quy hoạch các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở in, phát hành, thông tin cơ sở... theo “Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản” của Chính phủ và Quy hoạch tổng thể của tỉnh.

4. Xây dựng các đề án: phát triển thông tin cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện; phát triển hệ thống truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công 3, 4 trong cơ quan hành chính nhà nước.

6. Thực hiện tốt các tiêu chí về thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo thông tin; chương trình viễn thông công ích; số hóa truyền hình.

7. Nâng ca chất lượng thông tin trên báo chí, truyền thông đại chúng theo hướng toàn diện, kịp thời, hiệu quả; chủ động đấu tranh chống các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội.

8. Hiện đại hóa hạ tầng bưu chính, viễn thông; nâng cao chất lượng phủ sóng và mở rộng phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa.

9. Đẩy mạnh phổ cập Internet, phát thanh, truyền hình, các ấn phẩm thông tin, báo chí đến tất cả các thôn, bản trong tỉnh.

10. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng người dùng mạng xã hội; kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền; kỹ năng phân tích thông tin, đặc biệt thông tin trên mạng internet.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng đề án phát triển thông tin cơ sở; đề án phát triển và nâng cao hoạt động của hệ thống đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, hệ thống đài truyền thanh cấp xã của tỉnh.

- Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý thông tin, báo chí nhằm thực hiện tốt công tác hướng dẫn, định hướng thông tin, ổn định dư luận đối với các vấn đề phức tạp, nhạy cảm trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ công trực tuyến; trong quản lý thông tin, đặc biệt là thông tin điện tử; nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin phục vụ đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu thông tin.

- Tổ chức nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ trong phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông.

- Tổ chức lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án phát triển kinh tế - xã hội khác để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hệ thống thông tin trong tỉnh; triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình giảm nghèo thông tin; viễn thông công ích; số hóa truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng người dùng mạng xã hội cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện của các cơ quan đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan huy động và cân đối các nguồn vốn đầu tư phát triển để thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách tỉnh và tiến độ thực hiện Kế hoạch, tham mưu bố trí kinh phí trong dự toán Ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy đjnh của Luật Ngân sách Nhà nước và theo chế độ tài chính hiện hành.

4. Các cơ quan báo chí của tỉnh

- Nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phù hợp sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế - xã hội của tỉnh, đất nước.

- Đẩy mạnh thực hiện thông tin tuyên truyền đối nội, đối ngoại, quảng bá sâu rộng hình ảnh, tiềm năng, lợi thế và uy tín của tỉnh Quảng Bình.

- Chủ động, tích cực tuyên truyền đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

- Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

5. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thông tin của tỉnh theo thẩm quyền; lồng ghép quan điểm, mục tiêu của kế hoạch vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành mình để hỗ trợ thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển thông tin của tỉnh.

- Triển khai sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch trong lĩnh vực, phạm vi quản lý, gửi báo cáo về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Căn cứ kế hoạch của tỉnh, tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển thông tin của địa phương, đơn vị.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi Sở Thông tin và Truyền thông; phản ánh, kiến nghị biện pháp xử lý những vướng mắc phát sinh.

Trên đây kế hoạch phát triển thông tin trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
-
Bộ Thông tin và Truyền thông;
-
CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, tx, tp;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hoàng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 328/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu328/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 328/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 328/KH-UBND 2019 về Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn Quảng Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 328/KH-UBND 2019 về Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn Quảng Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu328/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Tiến Hoàng
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 328/KH-UBND 2019 về Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn Quảng Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 328/KH-UBND 2019 về Chiến lược phát triển thông tin quốc gia trên địa bàn Quảng Bình

             • 15/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực