Văn bản khác 3293/KH-UBND

Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2013 triển khai Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2013 kiểm soát thủ tục hành chính Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3293/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 06 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 48/2013/NĐ-CP NGÀY 14/5/2013 CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Ngày 14/5/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định với các nội dung cơ bản sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thống nhất đầu mối thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 48/2013/NĐ-CP đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng, ban hành các văn bản liên quan chuẩn bị các điều kiện thi hành Nghị định kịp thời, đúng quy định về nội dung và thời hiệu.

2. Yêu cầu

- Cụ thể hóa nhiệm vụ của các Sở, ngành liên quan có trách nhiệm chủ trì hoặc phối hợp thực hiện theo quy định của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Nghị định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã, các tổ chức pháp chế và các cơ quan thông tin đại chúng, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 48/2013/NĐ-CP trong phạm vi cơ quan, địa phương và đơn vị.

2. Công tác xây dựng và ban hành văn bản liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ họp thứ 7, khóa VIII.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định sửa đổi, bổ sung và thay thế các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trước ngày 01/7/2013, bao gồm:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định thay thế Quyết định ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định thay thế Quyết định Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định thay thế Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

3. Công tác chuyển giao

Song song với việc ban hành các văn bản nêu trên, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức chuyển chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng UBND tỉnh chuyển sang Sở Tư pháp (chuyển giao nguyên trạng về tổ chức, cán bộ và hồ sơ tài liệu có liên quan). Sau khi tiếp nhận, Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, không để gián đoạn và đảm bảo yêu cầu theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp. Sở Tư pháp có trách nhiệm bố trí phòng làm việc cho Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính trụ sở của Sở.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tổ chức công tác bàn giao theo hướng dẫn và chứng kiến của Sở Nội vụ và Sở Tài chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đông; xác định Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính là phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp.

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng các dự thảo trình UBND tỉnh ban hành trước ngày 01/7/2013 gồm các văn bản sau:

2.1. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009 về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng;

2.2. Quyết định thay thế Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;

2.3. Quyết định thay thế Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 11/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

2.4. Quyết định thay thế Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 08/8/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quy chế phối hợp trong hoạt động kiểm soát và công bố thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

2.5. Sửa đổi hoặc tham mưu sửa đổi, ban hành các văn bản khác có liên quan khi nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính chuyển từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Tư pháp.

Hàng năm, trên cơ sở quy định tại Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 /6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Sở Tư pháp có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất (nếu có) kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

4. Văn phòng UBND tỉnh:

- Thẩm định trình UBND tỉnh ban hành các văn bản có liên quan đến việc tổ chức triển khai và thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện công tác chuyển giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính và các nội dung có liên quan theo quy định tại Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tư pháp và các cơ quan có thẩm quyền.

5. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh Nghị quyết Quy định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hàng năm, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, lập dự toán kinh phí tổng thể và chi tiết bố trí kinh phí đảm bảo thực hiện cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính được giao theo Kế hoạch này.

6. Các Sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện

Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kịp thời phản ánh bằng văn bản về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp - Cục KSTTHC (để B/cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3293/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu3293/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2013
Ngày hiệu lực14/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước

Download Văn bản pháp luật 3293/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2013 kiểm soát thủ tục hành chính Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2013 kiểm soát thủ tục hành chính Lâm Đồng
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu3293/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành14/06/2013
        Ngày hiệu lực14/06/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2013 kiểm soát thủ tục hành chính Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 3293/KH-UBND năm 2013 kiểm soát thủ tục hành chính Lâm Đồng

           • 14/06/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/06/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực