Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2015 thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND 2015 thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông lâm nghiệp Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 14 tháng 4 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV), thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và Kế hoạch số 104-KH/TU ngày 25/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XV).

- Xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, các công ty nông, lâm nghiệp để thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

2. Yêu cầu

- Sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp phải phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới phải phản ánh đúng thực trạng, nội dung sắp xếp, đổi mới đảm bảo tính hiệu quả và khả thi; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của công ty nông, lâm nghiệp sau khi sắp xếp, đổi mới; phân định rõ nhiệm vụ công ích và nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; các giải pháp về quản lý, sử dụng đất đai, cây trồng, rừng, tài sản, vốn, lao động phải cụ thể, đảm bảo đúng quy định pháp luật; đồng thời phải xác định cụ thể tiến độ và các điều kiện đảm bảo để thực hiện có hiệu quả đề án ngay sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý

- Trưởng ban: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phó Trưởng ban: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài chính.

- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý - Thành viên (có Quyết định riêng).

Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp có nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo nội dung Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ; Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và nội dung Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Lập Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

a) Các công ty Cổ phần chè:

Tiếp tục rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ đảm bảo phù hợp với mục tiêu, phương hướng đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động; đề xuất phương án xử lý đối với diện tích chè hiện công ty đang thuê của Nhà nước và các hợp đồng giao khoán đất trồng chè (theo Nghị định số 01/NĐ-CP và Nghị định số 135/NĐ-CP của Chính phủ); tiếp tục thực hiện cho thuê đất để tổ chức sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác đã được phê duyệt, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nhận giao khoán đất.

b) Các Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp:

- Lập đề án sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp theo hướng củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; thực hiện cổ phần hóa hoặc thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên nhằm gắn kết phát triển vùng nguyên liệu của công ty và của người dân trong vùng với phát triển công nghiệp chế biến và thị trường. Sáp nhập công ty quy mô nhỏ thành công ty phù hợp, đáp ứng tốt hơn với yêu cầu của sự phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Nội dung, kết cấu của đề án thực hiện theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hướng dẫn xây dựng đề án và phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

3. Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý, gồm các thành viên sau:

- Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định: Giám đốc Sở Tài chính.

- Các Thành viên Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; lãnh đạo Chi cục Lâm nghiệp, Chi cục Phát triển nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có Quyết định riêng).

Hội đồng thẩm định có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới của các công ty nông, lâm nghiệp; tham mưu văn bản thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ tổng hợp kết quả thẩm định; xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

5. Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty, nông lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý

Sau khi có Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý của Thủ tướng Chính phủ. Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty, nông lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định.

6. Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Đề án được phê duyệt

- Giao Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo đề án được phê duyệt, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc các công ty nông, lâm nghiệp căn cứ nội dung đề án thực hiện sắp xếp, đổi mới của đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

(chi tiết có biểu kế hoạch kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang

Chỉ đạo toàn diện việc triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn thực hiện các nội dung có liên quan thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ, tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh theo quy định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các công ty nông, lâm nghiệp quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả đất đai sau khi sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đề xuất cụ thể việc xác định giá rừng, giá vườn chè, xử lý tài sản trên đất, các khoản vay nợ cũ của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất bổ sung, sửa đổi cơ chế xử lý các khoản nợ cũ kể cả nợ gốc, nợ lãi đối với các các công ty nông, lâm nghiệp khi thực hiện sắp xếp, đổi mới.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các Sở, ngành liên quan hướng dẫn, đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp, chuyển đổi công ty nông, lâm nghiệp; chính sách, chế độ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động không hưởng lương từ Công ty do hợp đồng nhận khoán (nếu có).

6. Các Sở, ban, ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp để thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý, đảm bảo đúng quy định, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tổ chức triển khai kế hoạch; trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và MT, Khoa học và CN, Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội;
- UBND huyện, thành phố;
- PCVP UBND tỉnh – Nguyễn Thanh;
- Chuyên viên NLN, TC, TH
- Lưu VT (Hòa 30).

CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

 

BIỂU KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

TT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp/Thành phần tham gia

Thời gian Thực hiện, hoàn thành

Sản phẩm

I

Công tác chuẩn bị

 

 

 

 

1

Thành lập Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

Sở Nông nghiệp và PTNT

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tháng 4/2015

Quyết định thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

2

Ban hành quy chế làm việc của Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Trưởng ban.

3

Lập danh sách các công ty nông, lâm nghiệp xây dựng đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ.

Tháng 4/2015

Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

4

Chỉ đạo, hướng dẫn các công ty nông, lâm nghiệp xây dựng xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ.

Tháng 4/2015

 

II

Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới

 

 

 

 

1

Lập Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.

Các công ty nông, lâm nghiệp.

- Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý II/2015

Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp hợp lệ (theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

2

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.

Sở Nông nghiệp và PTNT

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ.

Quý II/2015

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh

3

Tổ chức thẩm định Đề án sắp xếp, đổi mới của các công ty nông, lâm nghiệp.

Hội đồng thẩm định

Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý II/2015

Văn bản thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh (theo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định)

4

Bổ sung, hoàn thiện lại Đề án theo nội dung văn bản thẩm định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Các công ty nông, lâm nghiệp

- Hội đồng thẩm định.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý II/2015

Đề án được bổ sung, hoàn thiện theo quy định.

5

Xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Quý II/2015

Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh hoàn thành (theo Phụ lục II Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

6

Trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty, nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ.

Quý II/2015

Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/01/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

7

Phê duyệt Đề án sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý

Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ.

- Các công ty nông, lâm nghiệp.

Sau khi có Quyết định phê duyệt phương án tổng thể của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định phê duyệt đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Đề án được phê duyệt

Sở Nông nghiệp và PTNT

- Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ.

Sau khi có Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định phê duyệt đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

9

Tổ chức thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Đề án được phê duyệt

Các công ty nông, lâm nghiệp

- Ban sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý.

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Năm 2016

Công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành sắp xếp, đổi mới theo Đề án được phê duyệt.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2015
Ngày hiệu lực14/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND 2015 thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông lâm nghiệp Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND 2015 thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông lâm nghiệp Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýChẩu Văn Lâm
        Ngày ban hành14/04/2015
        Ngày hiệu lực14/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND 2015 thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông lâm nghiệp Tuyên Quang

         Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND 2015 thực hiện nâng cao hiệu quả hoạt động công ty nông lâm nghiệp Tuyên Quang

         • 14/04/2015

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 14/04/2015

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực