Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 do tỉnh Thái Nguyên ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND 2017 thực hiện 19-2017/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 02 năm 2017

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-2017/NQ-CP NGÀY 06/02/2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2017, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lc cạnh tranh quốc gia hai năm 2017, định hướng đến năm 2020. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hành động năm 2016, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu tổng quát

- Quán triệt các nội dung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2017, đnh hướng đến năm 2020, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và tiến độ thực hiện đối với từng nhiệm vụ được giao.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đơn giản hóa, công khai thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sn xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, thời gian thực hiện thủ tục hành chính; đảm bảo công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở tất cả các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung ứng dịch vụ công trực tuyến và chính quyền điện tử; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Đơn giản hóa, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính tại bộ phận một ca, một cửa liên thông từ cấp tỉnh đến địa phương; tăng cường sự phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm giảm tối đa về thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, người dân.

- Nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ điện tử đối với các lĩnh vực thuế, hải quan, thành lập doanh nghiệp; tăng cường thực hiện liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư, tài nguyên môi trường, cấp phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy...

- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; tạo môi trường thuận lợi, bình đng, công khai, minh bạch trong tiếp cận thông tin về tín dụng, đất đai, quy hoạch... giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

- Thực hiện nghiêm các quy định, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Căn cứ vào điểm số của 10 chỉ số thành phần, tập trung rà soát, nghiên cứu đra giải pháp đcải thiện các Chsố thành phần thp điểm; đồng thời phải tiếp tục duy trì và cải thiện các Chỉ số thành phn có điểm cao. Cần vận dụng linh hoạt, sáng tạo, bám sát, đánh giá cụ thể tình hình thực tế triển khai các nhiệm vụ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tại địa phương.

- Phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, như sau:

+ Nộp thuế và bảo hiểm xã hội không quá 168 giờ/năm (trong đó thuế là 119 giờ và bảo hiểm là 49 giờ);

+ Cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, bao gồm: Thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng xuống còn 63 ngày (giảm 19 ngày); thủ tục kết nối cấp, thoát nước xuống còn 7 ngày (giảm 7 ngày); thủ tục đăng ký shữu tài sản sau hoàn công xuống còn 20 ngày (giảm 10 ngày); tiếp cận điện năng không quá 35 ngày; đăng ký quyn sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày; thông quan hàng hóa qua biên giới còn 70 giờ đối với hàng hóa xuất khẩu, 90 giờ đối với hàng hóa nhập khẩu; giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 300 ngày; thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 30 tháng.

- Tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

2. Yêu cu

- Đảm bảo việc triển khai Kế hoạch kịp thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp tại tất cả các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tại đơn vị. Đy mnh công tác thông tin, tuyên truyền truyền phổ biến Kế hoạch đến từng cán bộ, công chức, viên chức trong mỗi cơ quan, đơn vị.

- Nâng cao vai trò của các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc phối hợp, trao đổi thông tin, phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp đến các ngành, các cấp để tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực thi công vụ và cải thiện cơ chế chính sách

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo hưng:

+ Điều chỉnh, sửa đổi và cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết để giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, cơ chế chính sách điều kiện đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp không còn phù hợp. Rút ngn quy trình xử lý, thời gian thực hiện; đảm bảo công khai, minh bạch thủ tục hành chính ở tt cả các ngành, các cấp trên toàn tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận, dễ thực hiện.

+ Nâng cao cht lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông ở tất cả các cấp, các ngành trên toàn tỉnh, đáp ứng tối đa yêu cầu của người dân và doanh nghiệp.

- Tập trung thực hiện cải cách mạnh mẽ các thủ tục về thuế, hải quan; thủ tục về tiếp cận đất đai, cp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, phòng cháy chữa cháy nhằm tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Áp dụng đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 tại các Sở, ngành, UBND các cấp (từ cấp xã, phường đến cấp tnh) nhằm nâng cao tính khoa học và hiệu quả trong thực thi công vụ. Thực hiện đầy đủ đánh giá định kỳ nhằm bổ sung và hoàn thiện các quy trình theo tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008.

- Xây dựng mới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã; đầu tư, nâng cấp trang thiết bị tại các bộ phận một cửa, một cửa liên thông đặc biệt là các xã miền núi, vùng cao, vùng khó khăn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần, thái độ phục vụ cho cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, đặc biệt là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tăng cường công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra trong thực hiện thủ tục hành chính; phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi gây khó khăn, nhũng nhiễu, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp.

2. Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án ứng dụng công nghệ thông tin phát triển thương mại điện tử; Xúc tiến thương mại quốc gia... Xây dựng đề án nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Duy trì hiệu quả hoạt động trang website của các ngành, các cấp trong việc chia sẻ, cung cấp thông tin, quy trình, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính; thông tin quy hoạch; lĩnh vực kêu gọi đầu tư.., cập nhật hoạt động thường xuyên của đơn vị; tạo kênh kết nối giữa chính quyền và doanh nghiệp.

- Tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý điều hành tại các Sở, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã nhm bảo đm tính thống nhất, hiệu quả quản lý, giám sát tiến độ thực hiện công việc.

- Thực hiện tốt hệ thống tiếp nhận thông tin, xử lý kiến nghị và kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin Điện tử tỉnh, đường dây nóng...

- Xây dựng kế hoạch và triển khai nhân rộng hệ thống đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính tại bộ phận một của cơ quan nhà nước qua mạng Internet.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ, đột xuất chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của từng đơn vị để có những điều chỉnh kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

- Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính tại các đơn vị; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, đảm bảo đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

- Tiếp tục thu hút đầu tư, xã hội hoá công tác đào tạo nghề; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp), khuyến khích thành lập mới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Xây dựng cơ chế hỗ trợ liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo nghề, tập trung đào tạo nghề theo địa chỉ, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu thực tiễn tại doanh nghiệp, cung ứng lực lượng lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động, đồng thời hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người nông dân chuyển đổi nghề nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Sàn giao dịch việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tnh Thái Nguyên, bảo đảm tính thống nhất và linh hoạt của thị trường lao động. Tạo thuận li cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động.

4. Tăng cường tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bc, bám sát chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia gia đoạn 2016 - 2020 có liên quan đến tnh Thái Nguyên để xây dựng và ban hành kịp thời kế hoạch tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế của tỉnh.

- Tập trung thu hút các dự án đầu tư theo danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào tnh giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đáp ng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, để từ đó tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế cho từng vùng, từng địa phương và từng lĩnh vực.

- Tăng cường hơn nữa các hoạt động quảng bá qua các phương tiện báo chí, truyền hình, tạp chí, website... đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quảng bá và giới thiệu đầu tư vào tỉnh. Phát hành các ấn phẩm sách, đĩa DVD giới thiệu, quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư đến các tổ chức, cá nhân, bạn bè trong và ngoài nước.

5. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp

- Triển khai thực hiện tốt các nội dung cam kết giữa UBND tỉnh Thái Nguyên và VCCI về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.

- Tập trung triển khai Chương trình phát triển thương mại tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; nghiên cứu thị trường, ưu tiên thu hút đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và điện tử.

- Triển khai thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin phát triển thương mại điện tử; Xúc tiến thương mại quốc gia... Xây dựng đề án nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Xây dựng website miễn phí cho các đơn vị sản xuất kinh doanh để ứng dụng công nghệ thông tin góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tổ chức và giới thiệu doanh nghiệp tham gia chương trình xúc tiến thương mại, bán hàng tại các địa phương trong cả nước. Tổ chức các hội chợ; phiên chợ hàng Việt; đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhằm đẩy mạnh hoạt động sản xut và tiêu thụ hàng Việt; đẩy mạnh các kênh lưu thông hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp tìm đầu ra cho sn phẩm, sớm ổn định sản xuất kinh doanh và tạo chỗ đứng trên thị trường.

- Tạo điều kiện để các doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận tốt nhất về vốn, cơ chế ưu đãi đầu tư kinh doanh của tỉnh như: Đào tạo lao động, thuế, đất đai...

- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát huy các ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh.

6. Tăng cường giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân trong bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện chi trả bồi thường kịp thời, thỏa đáng; tạo điều kiện cho các hộ dân trong khu vực dự án, thuộc diện phải di dời sớm ổn định đời sống, đảm bo trật tự và an sinh xã hội.

- Đy nhanh việc thực hiện giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp, tạo các quỹ đất sạch đthu hút và lựa chọn các dự án đầu tư ưu tiên, có hiệu quả cao, phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp theo từng lĩnh vực, từng vùng khác nhau.

- Tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, nước nhằm thu hút đầu tư, giúp các doanh nghiệp rút ngắn thời gian khởi sự, sớm ổn định hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn.

7. Tiếp cận các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh và năng lực cạnh tranh quốc gia

- Tập trung rà soát, giảm tối đa các chi phí không chính thức cho các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường cũng như thời gian và chi phí cho thực hiện các thủ tục hành chính.

- Tăng cường cải cách hơn nữa các thiết chế pháp lý, cập nhật, bổ sung, hướng dẫn thực hiện kịp thời các quy định mới ban hành; phát huy tính năng động, sáng tạo của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ.

- Triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khi gia nhập thị trường cũng như các điều kiện thuận lợi trong tiếp cận thủ tục như: Điện năng, phòng cháy chữa cháy, cấp phép xây dựng...

- Giữ vững và phát huy các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã đạt được ở mức cao như: Các chỉ số về Gia nhập thị trường, Tiếp cận đất đai, Tính minh bạch, Chi phí thời gian, Đào tạo lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND tỉnh phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã (Có phụ lục chi tiết đính kèm).

2. Căn cứ vào nhiệm vụ trong Kế hoạch hành động, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, công chức đơn vị trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ ci thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

3. Các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm xác định rõ từng mục tiêu, nhiệm vụ để có giải pháp cụ thể, khẩn trương tổ chức thực hiện nhiệm vụ và có kế hoạch thưng xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị trực thuộc, đảm bảo thực hiện có hiệu quKế hoạch hành động của UBND tỉnh.

4. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch của ngành, đơn vị mình gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tớc ngày 05 của tháng cuối quý, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

5. Hiệp hội Doanh nghiệp tnh, các Hội doanh nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể; tăng cường phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh, để tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, chính sách liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do nhà nước ban hành.

6. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện của các đơn vị; tổng hợp, đánh giá và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện của các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã về thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ snăng lực cạnh tỉnh Thái Nguyên năm 2017, định hướng đến năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ. Đề xuất UBND tỉnh những vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện có hiệu quả/.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đ
u tư;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trục HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các S
, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh;
- Hội Nữ
doanh nhân tỉnh;
- Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tnh;
- Các chuyên viên NCTH;
- Lưu: VT, CNN, TH
. Toannk, 02/2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nhữ Văn Tâm

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH NĂM 2017 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên)

TT

Lĩnh vực

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

I

Ci cách hành chính

1

Thông qua Đề án đầu tư xây mới phòng làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa bàn tỉnh

Sở Nội vụ

Các S, ban, ngành liên quan

2017

2

Trình Đề án hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã, thị trấn miền núi, vùng cao

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành liên quan

2017

3

Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính

Sở Nội vụ

Các Sở, ban, ngành liên quan

2017

4

Triển khai đầu tư xây dựng mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại 05 đơn vị cấp xã. Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá nhân rộng trên địa bàn tỉnh

SNội vụ

SThông tin và Truyền thông UBND cấp huyện

2017

5

Mrộng phạm vi áp dụng cơ chế một cửa liên thông trong một số lĩnh vực theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp

Quý I/2017

6

Thực hiện triển khai hệ thống một cửa liên thông điện tử từ tỉnh đến xã; một cửa liên thông với sở, ngành tại một cửa liên thông cấp tỉnh tích hợp trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Quý III/2017

7

Tiếp tục tăng số lượng TTHC cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3, 4 theo danh mục đã được Chính phủ ban hành. Thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

Các Sở, ban, ngành

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tnh

Thưng xuyên

II

Lĩnh vực Khoa học, công nghệ

 

 

 

1

Rà soát và tiến hành nâng cấp TTHC từ cấp độ 2 lên cấp độ 3 thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Thông tin và Truyền thông,

2017

2

Rà soát, chnh sửa bổ sung lại hồ sơ, thủ tục giải quyết của 41 TTHC thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tư pháp

2017

3

y dựng kế hoạch triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gắn với bộ thủ tục hành chính áp dụng tại cấp xã trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Nội Vụ

2017

4

Xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO điện tử tại 05 Sở, ngành.

Sở Khoa học và Công nghệ

Các Sở thuộc tỉnh

2017

III

Lĩnh vực Giao thông vận tải

 

 

 

1

Thực hiện Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đổi Giấy phép lái xe tại địa chỉ: dichvucong.gplx.gov.vn:8000 theo chương trình của Tổng Cục đường bộ Việt Nam.

Sở Giao thông vận tải

Tổng Cục đường bộ VN

2017

2

Báo cáo các Dự án công trình trng điểm giai đoạn 2016 - 2020 (đường vành đai 5, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 1B)

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

2017

3

Quy định quản lý, sử dụng nguồn kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Sở Giao thông Vận tải

UBND cấp huyện

2017

IV

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

1

Thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các Nghị định hướng dẫn thi hành về khởi sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giảm thời gian giải quyết phá sản doanh nghiệp còn 30 tháng

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thường xuyên

2

Xây dựng cơ chế phối hợp nhằm rút ngắn các thủ tục khởi sự doanh nghiệp

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Cục Thuế tnh; Bảo hiểm xã hội tnh

2017

3

Xây dựng quy chế hậu kiểm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2017

4

Xây dựng Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Thái Nguyên

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2017

5

Quy chế phối hợp và hoạt động của Ban Chỉ đạo một cửa liên thông trong giải quyết một số thủ tục đầu tư theo Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2017

6

Xây dựng quy định về hợp tác đầu tư Công - Tư (PPP) theo Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

2017

V

Lĩnh vực Tài nguyên, môi trường

1

Công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã theo quy định của pháp luật đcác doanh nghiệp và người dân dễ dàng tiếp cận thông tin

Sở Tài Nguyên và Môi trưng

Các Sở, ban, ngành liên quan

Thường xuyên

2

Thực hiện liên thông trong các thủ tục hành chính về đất đai với các thủ tục xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Các Sở, ban, ngành liên quan

2017

3

Chuẩn hóa các thủ tục hành chính về môi trường ở 3 cấp: tnh, huyện, xã theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; nâng cao chất lượng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và kiểm tra sau thẩm định

Sở Tài Nguyên và Môi trường

Chi cục Bảo vệ môi trường

2017

VI

Lĩnh vực Xây dựng

1

Rà soát, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan đảm bảo thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa không quá 120 ngày, bao gồm: thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế kỹ thuật, cấp phép xây dựng giảm xuống còn 63 ngày. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký sở hữu tài sản sau hoàn công giảm xuống còn 20 ngày

SXây dựng

Các đơn vị liên quan

2017

2

Xây dựng Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

SXây dựng

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

VII

Thuế

1

Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, một cửa điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính về thuế, tiền thu từ phí, lệ phí, giảm thời gian nộp thuế xuống còn 119 giờ

Cục Thuế tỉnh

Các đơn vị liên quan

2017

2

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nộp thuế điện tử

Cục Thuế tỉnh

Các Sở, ban, ngành; các doanh nghiệp

2017

VIII

Hành pháp, Tư pháp

1

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính tư pháp theo đúng tinh thần của Bộ Luật tố tụng dân sự 2015, Luật Phá sản 2014; rút ngn thời gian, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án theo yêu cầu của Nghị quyết 19-2017/NQ-CP;

Sở Tư pháp

Tòa án tỉnh, Hội Luật sư tỉnh

2017

2

Nâng cao hoạt động của tòa án, cơ quan thi hành án, luật sư; phát triển về số lượng và chất lượng, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản tại địa phương; công khai thông tin đầy đủ, kịp thời về đội ngũ luật sư, quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên địa bàn.

Sở Tư pháp

Tòa án tỉnh, Hội luật sư tỉnh

2017

3

Rà soát, ct giảm thời gian đăng ký quyn sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày; thời gian giải quyết tranh chấp hp đng tối đa 300 ngày; thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản không quá 20 ngày.

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

4

Rà soát, đơn giản hóa bộ thủ tục hành chính; công bcông khai, kịp thời các thủ tục hành chính mới được ban hành

S Tư pháp

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thường xuyên

5

Rà soát, hệ thống hóa các văn bản QPPL do địa phương ban hành, nhằm kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi b, hủy bỏ hoặc đình chviệc thi hành các văn bản đã hết hiệu lực, còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên

Sở Tư pháp

Các S, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thường xuyên

6

Xây dựng, biên soạn các tài liệu hướng dẫn cần thiết cho doanh nghiệp trong thủ tục pháp luật và giải quyết tranh chấp, đồng thời xây dựng kế hoạch tập huấn, phbiến và cập nhật kiến thức pháp luật cho cán bộ và doanh nghiệp

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thường xuyên

7

Duy trì trang thông tin điện tử: http://www.tthc.thainguyen.gov.vn. Trang thông tin điện tbao gồm dữ liệu toàn bộ các thủ tục hành chính của tỉnh Thái Nguyên, cập nhật thường xuyên các thủ tục hành chính mới, các thông tin về chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của người dân; tư vấn và giải đáp trực tuyến về thực hiện thủ tục hành chính; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sở Tư pháp

Các Sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thường xuyên

IX

Công nghệ thông tin, điện tử

1

Xây dựng Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Thái Nguyên năm 2017

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã.

2017

2

Tổ chức thực hiện tốt Đề án phát triển Chính phủ tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; Đề án phát triển Công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đến năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

3

Xây dựng Quy hoạch ứng dụng phát triển công nghệ thông tin và điện tử tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

4

Triển khai chương trình hành động của UBND tỉnh Thái Nguyên về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

X

Công thương

1

Rà soát, bổ sung quy trình, thủ tục và thời gian thỏa thuận vị trí trạm, cột điện và hành lang lưới điện; thời gian tiếp cận điện năng

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

2

Thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến năm 2030

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

4

Thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035: Hợp phần I và II

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

5

Triển khai thực hiện theo đúng Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2030

Sở Công Thương

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

6

Thực hiện Quy hoạch hệ thống các ca hàng kinh doanh xăng dầu giai đoạn 2016 - 2020 và định hưng đến năm 2030

Sở Công Thương

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

7

Thực hiện Quy hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, có xét đến 2030

Sở Công Thương

c S, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

XI

Tài chính

1

Sửa đổi quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đầu tư 2014 (có hiệu lực từ 01/7/2015)

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

2

Triển khai hiệu quả Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên

Sở Tài chính

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

3

Theo dõi, chỉ đạo triển khai các giải pháp tiền tệ, tín dụng nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thị trường, bảo đảm huy động vốn đáp ứng các dịch vụ tín dụng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

Thường xuyên

XII

Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên

 

Rà soát quy hoạch các khu công nghiệp; tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

XIII

Lĩnh vực bảo hiểm, y tế

 

Thực hiện nghiêm các quy định, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đơn giản hóa hồ sơ, quy trình và thực hiện giao dịch điện tử trong kê khai, thu, chi và giải quyết chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giảm thời gian nộp bảo hiểm xã hội xuống còn 49 giờ.

Bảo hiểm xã hội tỉnh

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2017

XIV

Lĩnh vực cấp, thoát nước

 

 

 

 

Rà soát thủ tục, giảm thời gian thực hiện thủ tục kết nối cấp, thoát nước xuống còn 07 ngày

Ban Quản lý các dự án thoát nước tỉnh Thái Nguyên

Công ty TNHH MTV nước sạch tỉnh Thái Nguyên

2017

XV

Lĩnh vực cấp điện

 

 

 

 

Rà soát, cắt giảm trình tự, thủ tục, giảm thời gian tiếp cận điện năng xuống còn không quá 35 ngày.

Công ty Điện lực Thái Nguyên

Các Sở, ngành, đơn vị liên quan

2017

XVI

Lĩnh vực truyền thông, quảng bá, xúc tiến đầu tư

 

 

1

Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền chỉ số năng lực cnh tranh cấp tnh (PCI)

Đài PTTH tỉnh; Báo Thái Nguyên

Sở Thông tin và Truyền thông; các đơn vị liên quan

2017

2

Tổ chức thực hiện tốt Đề án số hóa truyền hình đến năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Đài PTTH tnh

2017

3

Xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư, quảng bá thu hút đầu tư trong các lĩnh vực: Phát triển hạ tầng thông tin; công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử, công nghệ cao

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã

2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2017
Ngày hiệu lực27/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND 2017 thực hiện 19-2017/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND 2017 thực hiện 19-2017/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýNhữ Văn Tâm
        Ngày ban hành27/02/2017
        Ngày hiệu lực27/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND 2017 thực hiện 19-2017/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Thái Nguyên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND 2017 thực hiện 19-2017/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh Thái Nguyên

           • 27/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực