Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2018-2020” do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-BCĐ

Thái Bình, ngày 18 tháng 04 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC, TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA” GIAI ĐOẠN 2018 -2020.

Thực hiện Quyết định số 4170/QĐ-BCA-C41 ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2017 - 2020”; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm các loại có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, không để tội phạm hoạt động phức tạp, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

- Nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh với các loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2. Chỉ tiêu

- Chủ động nắm tình hình, phát hiện, rà soát, lập hồ sơ các băng nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá, vô hiệu hóa. Kiên quyết không đhình thành, tồn tại các băng nhóm tội phạm mà không bị phát hiện, triệt phá.

- Tập trung tấn công trấn áp, vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm, phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự xuống từ 3% đến 5% so với giai đoạn trước khi triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá, triệt xóa, vô hiệu hóa các băng, nhóm tội phạm từ 10% đến 15% so với trước khi triển khai thực hiện Kế hoạch. Đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án do băng nhóm tội phạm gây ra đạt trên 75%, trọng án do băng, nhóm tội phạm gây ra đạt 90% trở lên.

- Chủ động phối hợp phát hiện, ngăn chặn từ xa sự xâm nhập của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia vào Việt Nam cũng như vào địa bàn tỉnh hoạt động phạm tội, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, khủng bố, rửa tiền và các băng nhóm, tổ chức tội phạm quốc tế.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Nội dung

- Phát huy sức mnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào cuộc đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa tội phạm nói chung, các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng; chú trọng thu thập, quản lý dữ liệu các băng nhóm, đối tượng hoạt động lưu động.

- Chủ động phát hiện, kiên quyết tấn công trấn áp, điều tra, đấu tranh quyết liệt các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong phòng chống tội phạm giữa tỉnh Thái Bình với các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành chức năng ở Trung ương.

- Huy động các nguồn lực cho công tác phòng chống tội phạm, tập trung công tác đào tạo, tập huấn phục vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn cần tập trung đấu tranh

- Đối tượng đấu tranh: các băng, nhóm tội phạm có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, công nghệ cao... có biểu hiện hoạt động phạm tội; đối tượng là người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong tỉnh để thực hiện các hoạt động phạm tội trên địa bàn.

- Tuyến, địa bàn trọng điểm: Tập trung vào các tuyến Thái Bình đi các tỉnh, thành phố; địa bàn thành phố Thái Bình, thị trấn; địa bàn đã được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đưa vào diện trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; địa bàn tập trung nhiều quán, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn..., các địa bàn giáp ranh, nơi tội phạm hoạt động phức tạp.

2.2. Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia từ cấp cơ sở; đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm; thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

2.3. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Đổi mới về nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân về phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cơ quan, đoàn thể, địa phương phát động.

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nhân chứng, bị hại trong quá trình phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, nhất là trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra, nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe cho nhân chứng, người cung cấp thông tin về tội phạm, giúp họ an tâm khi cộng tác với cơ quan pháp luật.

- Đẩy mạnh nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chú trọng phát triển, nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản, tự phòng về an ninh, trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả cao, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình, đặc điểm từng địa bàn.

2.4. Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ

- Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc diễn biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tập trung rà soát, phát hiện các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành, lập kế hoạch, phân công, phân cấp quản lý, đấu tranh không để tội phạm hoạt động kéo dài, gây phức tạp.

- Tiếp nhận, xác minh các nguồn tin báo, tố giác về các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng là thành viên trong các băng, nhóm tội phạm vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc; quản lý chặt chẽ những đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; chú trọng bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã, tập trung số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm, là thành viên trong các băng, nhóm tội phạm.

- Hình thành cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia phục vụ cho công tác nắm tình hình, theo dõi quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động, phòng ngừa tội phạm, thường xuyên bổ sung cập nhật các thông tin, dữ liệu có liên quan và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giữa các đơn vị, địa phương.

- Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính nhà nước về an ninh trật tự như: Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý về xuất, nhập cảnh, di dân; thường xuyên kiểm tra khách sạn, nhà trọ, các nghề kinh doanh đặc biệt... không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội. Tăng cường tuần tra, kiểm soát kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ chủ động phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu đô thị và giáp ranh.

- Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường... đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện những thiếu sót, sơ hở của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước, từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Phát huy vai trò của các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan trong phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển.

2.5. Nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp, đấu tranh, xử lý

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức nổi lên ở từng giai đoạn (các băng nhóm tội phạm núp bóng doanh nghiệp, băng nhóm hoạt động xung quanh các khu, cụm công nghiệp...). Thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng hoạt động để tập trung lực lượng chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm đến mức thấp nhất.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tích cực xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, không để hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

- Tập trung lực lượng điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án do băng nhóm tội phạm gây ra. Nghiêm trị những tên cầm đầu, chỉ huy, tích cực thực hiện tội phạm, những cán bộ, công chức thoái hóa, biến chất trong cơ quan bảo vệ pháp luật có hành vi bao che, nâng đỡ, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường xét xử lưu động để răn đe tội phạm và tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.

2.6. Nâng cao chất lượng công tác quản lý giáo dục đối tượng đã chấp hành án xong trước đây là thành viên của các băng nhóm tội phạm tại cộng đồng.

- Tăng cường phối hợp làm tốt công tác quản lý, giáo dục các đối tượng trước đây nằm trong các băng nhóm tội phạm nay chấp hành án xong trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng, không tiếp tục phạm tội, không tham gia vào các băng nhóm tội phạm, làm giảm tỷ lệ tái phạm.

- Thực hiện chính sách động viên, khuyến khích kịp thời để những người phạm tội tự nguyện cộng tác với lực lượng Công an trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm ở trong trại tạm giam và ngoài xã hội, truy bắt các tên tội phạm còn chưa bị phát hiện, lẩn trốn hoặc cung cấp tin liên quan đến các băng nhóm tội phạm khác đang hoạt động.

2.7. Tăng cường nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

- Rà soát, đánh giá chính xác lực lượng làm công tác chuyên trách về phòng chống tội phạm để có kế hoạch bố trí hợp lý, hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, pháp luật, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật mới trong điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia cho cán bộ chuyên trách.

- Nâng cấp, trang bị cho lực lượng Công an nói chung và lực lượng chuyên trách đấu tranh nói riêng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại đphục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm...

- Huy động nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh chủ trì, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch này.

2. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, phối hợp thu thập, đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, đường lối, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án có liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo nâng cao chất lượng giải quyết các vụ án tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, đảm bảo xử lý nghiêm minh, triệt để, không oan sai, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Lựa chọn một số vụ án điểm về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia để đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe người phạm tội, phục vụ công tác tuyên truyền. Thông qua xét xử phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội, những kẽ hở, bất cập, những vấn đề chưa hoàn thiện của các văn bản pháp luật nhằm kiến nghị bổ sung, sửa đổi.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực biên giới biển theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

5. Sở Tư pháp phối hợp Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, nhân dân các văn bản pháp luật về phòng chống tội phạm, nhất là những quy định về phòng chống tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động xuyên quốc gia nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác điều tra xử lý tội phạm này.

6. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Công an tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành viên của Mặt trận tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo tham gia phòng chống tội phạm nói chung, các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung và giải pháp của Kế hoạch này.

9. Các sở, ban, ngành có liên quan có trách nhiệm phối hợp phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện. Định kỳ hàng quý, báo cáo về Công an tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Chủ nhiệm Đề án Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thời gian và kinh phí thực hiện:

- Thời gian thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020, trong đó: Giai đoạn 1 (trong năm 2018): Xây dựng Kế hoạch và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra trong Kế hoạch; giai đoạn 2 (2019 - 2020): Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

- Kinh phí thực hiện: Được bố trí kinh phí trong kinh phí của Dự án hỗ trợ phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống tội phạm và ma túy của Bộ Công an (2016-2020); ngân sách địa phương chi hỗ trợ và huy động nguồn hợp pháp khác để thực hiện.

3. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- C45 - Bộ Công an;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh;
- VKSND tỉnh, Tòa án ND tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Chi nhánh Hải Quan Thái Bình;
- UBND các huyện, th
ành phố;
- Lưu: VT, NC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2018
Ngày hiệu lực18/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Xuyên
        Ngày ban hành18/04/2018
        Ngày hiệu lực18/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Thái Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 phòng chống tội phạm có tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Thái Bình

              • 18/04/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/04/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực