Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Kon Tum, ngày 05 tháng 01 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kim soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều ca các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kim soát thủ tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng Chnhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghip vụ kim soát thủ tục hành chính; Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đang áp dụng, kịp thời phát hiện đsửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên quan không cần thiết, không phù hp; thực hin thủ tục hành chính nhằm ct giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tnh.

2. Yêu cầu

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng bộ, hiệu qu, đúng, thời gian đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan nhiều đến người dân và doanh nghiệp.

Kết qu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu cải cách thtục hành chính.

II. PHẠM VI, PHƯƠNG THỨC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ

1. Phạm vi rà soát, đánh giá

Các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và các TTHC có tần suất thực hiện lớn như: cấp giấy phép xây dựng, quy hoạch; Đăng ký, cấp giấy chng nhận quyền sử dụng đất; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp; đầu tư; quy hoạch phát triển đin lực; thỏa thuận tuyến... Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mc, bt cập, khó thực hiện thì các đơn vị chđộng bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

2. Phương thức rà soát, đánh giá: Phương thức rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện theo ngành, lĩnh vực. Các Sở, Ban, ngành căn cchức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc ngành, lĩnh vực quản lý.

- Rà soát TTHC theo các tiêu chí: Sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp pháp và mức độ đáp ứng các ngun tắc nêu tại Điều 7 và Điều 12 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ.

- Việc rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân ththeo hướng dẫn tại các Điều 24, 25, 26, 27, 28 của Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưng Chnhiệm Văn phòng Chính phủ và sử dụng Phụ lục VII, VIII, IX để rà soát, đánh giá tính hợp lý, tính hợp pháp, chi phí tuân thủ TTHC.

III. TỔ CHC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố

- Trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng và thực hiện kế hoạch rà soát cụ thcủa đơn vị; đồng thời gi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp, theo dõi.

- Tổ chức, phân công, chỉ đạo các công chức thực hiện rà soát quy định, TTHC theo Kế hoạch, đảm bảo cht lượng, hoàn thành đúng tiến độ theo quy định.

- Cung cấp đầy đcác tài liệu, biu mẫu rà soát cho các đơn vị, phòng, ban trực thuộc đphục vụ cho công tác rà soát; chđộng phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, kịp thời báo cáo tình hình, phản ánh những khó khăn, vướng mc trong quá trình triển khai thực hiện.

- Báo cáo kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (tập trung vào các nội dung; phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, các sáng kiến ci cách thủ tục hành chính; lý do; chi phí cắt giảm khi đơn gin hóa và các kiến nghị thực thi) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 8 năm 2018 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

Có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, tổng hợp các phương án đơn gin hóa, sáng kiến ci cách TTHC của các Sở, Ban, ngành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn gin hóa, sáng kiến ci cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mc, các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) đkịp thời chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- VPCP-Cục KSTTHC (để b/cáo);
- Thường trực T
nh ủy (để b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các Sở, Ban, ngành
;
- UBND các hu
yện, thành phố;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, KSTT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Xuân Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/01/2018
Ngày hiệu lực05/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành05/01/2018
        Ngày hiệu lực05/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính Kon Tum

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 về rà soát đánh giá thủ tục hành chính Kon Tum

           • 05/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực