Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định 01/2019/NĐ-CP quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 11 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 01/2019/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2019 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỘNG VIÊN QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng;

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng (Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản có liên quan đến các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố (cấp huyện) và các xã, phường, thị trấn (cấp xã) của tỉnh. Trên cơ sở đó quán triệt cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền, tích cực tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân có nhận thức và tự giác chấp hành.

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể của tỉnh thực hiện tốt các nội dung nghị định trong thời bình và thời chiến, nâng cao chất lượng hoạt động công tác động viên quốc phòng ở các cơ quan, địa phương và đơn vị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh trong tình hình mới.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc nội dung Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Tổ chức thực hiện chặt chẽ, toàn diện, có các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác động viên quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Làm chuyển biến mạnh mẽ chất lượng công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành; các tổ chức chính trị - xã hội và mọi tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ động viên quốc phòng.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Phổ biến, quán triệt nghị định và các văn bản có liên quan

a) Tổ chức Hội nghị ở cấp tỉnh quán triệt nghị định cho các đ/c Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đ/c trong Lãnh đạo UBND cấp huyện; Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, các đ/c cán bộ đầu ngành trong cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trong tháng 04/2019.

b) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức quán triệt Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ cho các đ/c cán bộ chủ chốt, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình, ngành mình; Lãnh đạo UBND cấp xã và khu dân cư.

Thời gian thực hiện: Tuần đầu tháng 05/2019.

c) UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã, khu dân cư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị định cho các thành phần chức danh cấp xã; Bí thư- Trưởng các ấp, khu phố, khu dân cư, thôn (khu dân cư), các đoàn thể ở cấp xã.

Thời gian thực hiện: Tuần cuối tháng 05/2019.

2. Ban hành văn bản, hướng dẫn thực hiện; sơ, tổng kết triển khai thực hiện Nghị định

a) Bộ CHQS tỉnh phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan và UBND cấp huyện tổ chức rà soát kiện toàn, bổ sung kế hoạch động viên quốc phòng, các văn bản có liên quan phù hợp với các điều khoản Nghị định 01/2019/NĐ-CP và phù hợp với đặc điểm, điều kiện của tỉnh.

Thời gian thực hiện: Trước ngày 6/2019

b) Bộ CHQS tỉnh chủ trì phối hợp các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong thực hiện công tác động viên quốc phòng trên địa bàn tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành sơ, tổng kết việc triển khai thực hiện nghị định khi có chỉ đạo của cấp trên.

Thời gian: Thường xuyên.

III. THÀNH PHẦN

1. Cấp tỉnh

- Lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ban, đoàn thể,

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh.

- Lãnh đạo Công an tỉnh.

- Thủ trưởng Phòng TM, CT, HC, KT, Văn phòng, Hiệu trưởng, chính ủy Trường Quân sự tỉnh, Trung đoàn trưởng, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm.

- Trưởng các ban thuộc Bộ CHQS tỉnh.

2. Cấp huyện

- Lãnh đạo UBND cấp huyện.

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các huyện, thị, thành phố.

IV. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM: Giao cho bộ CHQS tỉnh.

- Chuẩn bị tài liệu, tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

- Chủ trì lập dự trù kinh phí tổ chức hội nghị gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh.

- Các, sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh theo sự phân công tham dự đúng thời gian quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ CHQS tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt ở cấp tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS huyện, thị xã và thành phố tham mưu UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Nghị định số 01/2019/NĐ-CP của Chính phủ ở cấp huyện.

- Chỉ đạo Ban CHQS cấp huyện tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị định bảo đảm đúng thời gian quy định, đạt được mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra.

- Tham mưu, giúp UBND tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

2. Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể tỉnh, đơn vị liên quan, UBND cấp huyện căn cứ vào nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiện. Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Nghị định và các văn bản có liên quan về Bộ CHQS tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- TTr Tnh ủy (b/c);
- TTr HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND cấp huyện;
- Lưu VT, QL; H50.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tịnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2019
Ngày hiệu lực11/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
        Người kýNguyễn Thanh Tịnh
        Ngày ban hành11/03/2019
        Ngày hiệu lực11/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND 2019 biện pháp thực hiện động viên Quốc phòng Bà Rịa Vũng Tàu

             • 11/03/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 11/03/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực