Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND đưa thông tin về xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2014

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2014 đưa thông tin về xã miền núi xã khó khăn đặc biệt Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 33/KH-UBND

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

ĐƯA THÔNG TIN VỀ CÁC XÃ MIỀN NÚI, XÃ KHÓ KHĂN ĐẶC BIỆT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/9/2012 của UBND Thành phố về việc “Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2015” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch 121), UBND Thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm 2014 như sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ

1. Mục tiêu

Tiếp tục xây dựng và củng cố hệ thống thông tin truyền thông cơ sở nhằm thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu giai đoạn 2012 - 2015 theo Kế hoạch 121, đảm bảo thông tin về các chính sách của Đảng và Nhà nước, thông tin phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật được đưa đến phục vụ người dân các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt; tuyên truyền đẩy lùi những thông tin sai trái, phản động của các thế lực thù địch, góp phần đảm bảo an ninh, quốc phòng ở khu vực các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt.

2. Một số chỉ tiêu cụ thể

- Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối với 100% người làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở 16 xã theo Chương trình.

- Hoàn thành đầu tư cơ sở vật chất cho 2 Đài phát thanh huyện Ba Vì và Quốc Oai; 8 Đài truyền thanh xã thuộc huyện Ba Vì và 2 Đài truyền thanh xã thuộc huyện Quốc Oai đáp ứng yêu cầu truyền thanh 4 cấp tại cơ sở, đảm bảo thu được sóng phát thanh, truyền hình của quốc gia và thành phố Hà Nội.

- Đảm bảo 16 xã thuộc Chương trình được tiếp cận với các ấn phẩm truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND Thành phố hỗ trợ.

II. NỘI DUNG

1. Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở

Tiếp tục mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ phòng Văn hóa - Thông tin, đài phát thanh huyện, cán bộ làm công tác văn hóa xã hội tại xã, đài truyền thanh xã, trạm phát thanh thôn bản, người làm công tác thông tin truyền thông cơ sở 16 xã thuộc 6 huyện theo Kế hoạch 121, cụ thể:

- Lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền cổ động.

- Lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước, chủ trương, chính sách xóa đói giảm nghèo.

- Lớp tuyên truyền chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Lớp bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ở các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt.

- Lớp kỹ năng tuyên truyền phổ biến pháp luật.

2. Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

Căn cứ nguồn kinh phí đã được UBND thành phố phân bổ trong năm 2014, tập trung thực hiện các dự án đầu tư cơ sở vật chất đã được phê duyệt ở huyện Ba Vì và huyện Quốc Oai. Cụ thể, huyện Ba Vì gồm: đài phát thanh huyện và 8 xã (Tản Lĩnh, Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Vân Hòa, Yên Bài, Minh Quang, Minh Châu); huyện Quốc Oai gồm: đài phát thanh huyện và 2 xã (Đông Xuân, Phú Mãn).

a) Tăng cường trang thiết bị cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở

- Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hệ thống phát lại phát thanh FM cho 02 đài phát thanh huyện Ba Vì và Quốc Oai; Đầu tư, nâng cấp trang thiết bị trạm phát lại phát thanh, phát hình tại Đài phát thanh huyện Ba Vì và đầu tư mới 1 trạm phát lại phát hình, phát thanh phục vụ 3 xã vùng lõm của huyện Ba Vì (Minh Quang, Khánh Thượng, Ba Vì).

- Đầu tư hạ tầng và trang thiết bị mới cho các đài truyền thanh xã; Trang bị loa, trang bị máy tính và đường truyền Internet đến các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa xã; Hỗ trợ thiết bị thu tín hiệu, thiết bị nghe - xem và các thiết bị phụ trợ; Trang bị phương tiện tác nghiệp cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở.

b) Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (phần xây dựng):

- Huyện Ba Vì:

+ Đối với đài phát thanh huyện: Đầu tư cải tạo phòng đặt thiết bị, phòng bá âm.

+ Đối với đài phát thanh 3 xã Ba Trại, Ba Vì, Tản Lĩnh: Đầu tư cải tạo phòng đặt thiết bị, phòng bá âm; Xây mới cột tháp loa truyền thanh sử dụng công nghệ truyền thanh không dây; Xây mới cột ăng ten phát sóng; Xây mới các bảng tin công cộng đặt tại nhà văn hóa các thôn và các điểm cho phù hợp.

+ Đối với 4 xã Vân Hòa, Yên Bái, Minh Quang, Minh Châu: Đầu tư xây mới phòng đài truyền thanh trong khuôn viên xã; Xây mới hệ thống cột tháp loa truyền thanh sử dụng công nghệ truyền thanh không dây; Xây mới cột ăng ten phát sóng; Xây mới các bảng tin công cộng đặt tại nhà văn hóa các thôn và các điểm cho phù họp.

+ Đối với xã Khánh Thượng: Đầu tư xây mới phòng đài truyền thanh trong khuôn viên xã; Xây mới cột ăng ten phát sóng; Xây mới các bảng tin công cộng đặt tại nhà văn hóa các thôn và các điểm cho phù hợp.

- Huyện Quốc Oai:

+ Đối với đài phát thành huyện: Đầu tư cải tạo phòng phòng bá âm, cải tạo phòng đặt thiết bị sửa chữa nâng cấp cột ăng ten phát sóng.

+ Đối với đài truyền thanh xã Đông Xuân và Phú Mãn: Đầu tư mới phòng đài phát thanh; Xây mới hệ thống tháp loa; Xây mới cột ăng ten phát sóng; Xây mới các bảng tin công cộng đặt tại nhà văn hóa các thôn.

3. Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở

- Xây dựng và phát sóng 80 chương trình phát thanh - truyền hình với những nội dung phản ánh đời sống đồng bào khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khó khăn đặc biệt; thông tin kịp thời kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp về phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi; những chỉ đạo của Trung ương và thành phố...

- Hỗ trợ đưa về 16 xã các sách văn hóa miền núi, văn hóa dân tộc thiểu số; chuyên đề tìm hiểu phát luật; sách ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất canh tác trên địa bàn miền núi, như: Phòng bệnh độc hại ở rau xanh; Kỹ thuật trồng và chăm sóc ngô; Kỹ thuật trồng và chăm sóc nuôi bò sữa; Kỹ thuật nuôi cá thả ao; Kỹ thuật nuôi gà; Kỹ thuật nuôi Luật Hôn nhân và gia đình; một số tạp chí khác. Danh sách cụ thể các ấn phẩm do Ban Dân tộc Thành phố cung cấp.

- Đưa báo về đến xã, thôn, trong đó các báo: Nhân dân hàng ngày (1 tờ), Hà Nội mới hàng ngày (1 tờ), Kinh tế đô thị hàng ngày (1 tờ), Dân tộc và phát triển số thứ 4 và thứ 6 (1 tờ) về tới địa chỉ nhà văn hóa thôn, đảm bảo để người dân được tiếp cận thường xuyên.

- Ngoài ra thực hiện hỗ trợ sáng tác, xuất bản đĩa CD và các ấn phẩm truyền thông khác; hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, quản lý và phục vụ người đọc các xuất bản phẩm, ấn phẩm truyền thông.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Thành phố được phân bổ trong Kế hoạch việc “Đưa thông tin về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2015” cấp cho năm 2014 để thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện các nội dung. Định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo kết quả chung việc thực hiện kế hoạch về Bộ Thông tin Truyền thông UBND Thành phố; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện.

- Chủ trì thực hiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn và thực hành kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phát ngôn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tập huấn kiến thức quản lý cho cán bộ triển khai Kế hoạch.

- Chủ trì triển khai, thực hiện dự án “Tăng cường trang thiết bị thông tin và truyền thông cơ sở” theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố.

- Chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở” bao gồm: đưa báo về các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt; hỗ trợ sang tác, xuất bản đĩa CD và các ấn phẩm truyền thông khác; hỗ trợ tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá, quản lý và phục vụ người đọc các xuất bản phẩm, ấn phẩm truyền thông.

2. Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất cơ chế chính sách đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức tại các xã thuộc Kế hoạch 121; hướng dẫn thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; hướng dẫn về biên chế cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo giai đoạn 2012 - 2015, phù hợp với đặc thù của cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở, cán bộ làm tại đài truyền thanh xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt.

3. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các sở, ngành UBND các huyện lập dự toán, bố trí kinh phí kịp thời phục vụ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia và Kế hoạch 121 theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì tham mưu, bố trí kế hoạch vốn cho các dự án thuộc Kế hoạch 121 theo quy định.

- Đảm bảo cân đối với các chương trình khác đã và đang triển khai tại các xã miền núi, xã khó khăn đặc biệt, tránh trùng lặp.

- Hướng dẫn các đơn vị chủ trì dự án xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo mục tiêu đề ra.

5. Ban Dân tộc Thành phố

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc; tuyên truyền chủ trương xóa đói giam nghèo, thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc miên núi.

- Tổ chức xuất bản và phát hành Bản tin Dân tộc; In sổ tay học tập, tìm hiểu pháp luật và khoa học kỹ thuật; đưa sách báo miền núi, văn hóa dân tộc thiểu sổ chuyên đề tìm hiểu pháp luật, sách ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển canh tác về địa bàn 16 xã.

6. UBND các huyện

- Căn cứ Kế hoạch 121, chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, đài phát thanh huyện UBND các xã thuộc địa bàn phụ trách, đảm bảo tham gia các khóa đào tạo tạp huấn đúng và đủ đối tượng, thành phần; tiếp nhận và sử dụng hiệu qua các ấn phẩm truyền thông được cung cấp.

- UBND các huyện: Ba Vì, Quốc Oai tổ chức thực hiện các dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở (phần xây dựng) theo Quyết định phê duyệt của UBND Thành phố. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện dự án “Tăng cường thiết bị thông tin và truyền thông cơ sở”.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội

Tổ chức xây dựng nội dung phát thanh - truyền hình, phù hợp với nhu cầu thông tin của người dân trên địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khó khăn đặc biệt. Có phương án đánh giá hiệu quả các phóng sự đã phát sóng, việc tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyên hình của Đài.

8. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo cơ sở kết hợp nội dung kế hoạch với chương trình giáo dục lý luận chính trị tại địa phương. Chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng báo cáo viên tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đồng bào các xã dân tộc miền núi, các xã khó khăn đặc biệt.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, các đoàn thể chính trị Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị chức năng của thành phố triển khai Kế hoạch 121 đạt hiệu quả.

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai các nội dung đảm bảo đúng tiến độ và hiệu quả các hoạt động của Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 13/9/2012 của UBND Thành phố về việc “Đưa thông tin về các xã miền núi xã khó khăn đặc biệt trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2015”; định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm có báo cáo tiến độ thực hiện và gửi về Sở Thông tin va Truyền thông - Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các sở, ban, ngành thành viên BCĐ121;
- UBND các huyện: Ba Vì, Quốc Oai;
- VPUBNDTP: Đ/c CVP, đ/c PCVP Đỗ Đình Hồng, các phòng VX, TTTHCB, TH;
- Lưu: VT, VXh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/02/2014
Ngày hiệu lực13/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2014 đưa thông tin về xã miền núi xã khó khăn đặc biệt Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2014 đưa thông tin về xã miền núi xã khó khăn đặc biệt Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thị Bích Ngọc
        Ngày ban hành13/02/2014
        Ngày hiệu lực13/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2014 đưa thông tin về xã miền núi xã khó khăn đặc biệt Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2014 đưa thông tin về xã miền núi xã khó khăn đặc biệt Hà Nội

           • 13/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực