Văn bản khác 33/KH-UBND

Kế hoạch 33/KH-UBND rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Kế hoạch 33/KH-UBND rà soát quy định thủ tục hành chính 2014 Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT QUY ĐỊNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2014 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và căn cứ nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch rà soát quy định, thủ tục hành chính năm 2014 của tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu:

Rà soát các quy định, thủ tục hành chính đang áp dụng nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ quy định, thủ tục hành chính không cần thiết, không phù hợp, không đáp ứng yêu cầu nguyên tắc về quy định và thực hiện thủ tục hành chính, hoặc để cắt giảm chi phí về thời gian, tiền bạc của người dân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội... đảm bảo yêu cầu đơn giản hóa thủ tục hành chính và các quy định liên quan tương ứng với việc cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

2. Yêu cầu:

- Đơn giản hóa các thủ tục hành chính hiện hành, đặc biệt là các thủ tục mang tính chất hành chính hóa các quan hệ dân sự, kinh tế, cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

- Huy động sự tham gia, đóng góp trí tuệ của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia trong và ngoài khu vực công.

- Phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan (sản phẩm rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính) phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng mục tiêu nêu trên.

II. PHẠM VI RÀ SOÁT

1. Tập trung rà soát các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính trọng tâm trong các lĩnh vực quản lý nhà nước như: xây dựng, đầu tư, du lịch, tư pháp, lao động thương binh xã hội, nội vụ (theo danh mục kèm theo).

2. Ngoài các thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính nêu tại phụ lục, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chủ động rà soát các thủ tục hành chính còn lại theo kế hoạch của từng đơn vị.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện thủ tục hành chính, quy định hành chính có vướng mắc, bất cập, khó thực hiện thì các đơn vị, địa phương chủ động bổ sung vào danh mục rà soát và tổng hợp kết quả vào báo cáo chung.

III. NGUYÊN TẮC RÀ SOÁT VÀ SẢN PHẨM

1. Nguyên tắc rà soát:

- Tập trung rà soát các thủ tục hành chính theo các tiêu chí: sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính, những bất cập của quy định thủ tục hành chính so với thực tế.

- Việc rà soát, đánh giá được tiến hành trên cơ sở thống kê, tập hợp đầy đủ các thủ tục hành chính, các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính cần rà soát, đánh giá để xem xét sự cần thiết, phù hợp của thủ tục hành chính và các quy định có liên quan với mục tiêu quản lý nhà nước và những thay đổi về kinh tế, xã hội và điều kiện khách quan khác.

- Kết quả của quá trình rà soát nhằm đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp pháp, không hợp lý; đảm bảo thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện và cắt giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho đối tượng thực hiện.

2. Sản phẩm:

- Báo cáo kết quả rà soát kèm Biểu mẫu rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế.

- Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính, các quy định có liên quan và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2014.

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch này, hoàn thành việc rà soát đúng tiến độ, thời gian quy định và đáp ứng được mục tiêu đề ra; đảm bảo về chất lượng kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và các quy định có liên quan; gửi văn bản báo cáo kết quả rà soát về Sở Tư pháp trước ngày 30/8/2014 và gửi kèm theo bản điện tử (báo cáo, biểu mẫu rà soát, tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, phương án đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính) về địa chỉ [email protected] để thẩm định, kiểm tra chất lượng.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

- Hướng dẫn phương pháp, cách thức rà soát; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;

- Kiểm tra chất lượng, kết quả rà soát của các đơn vị; Trường hợp kết quả rà soát chưa đạt yêu cầu, Sở Tư pháp không tiếp nhận, trả lại và đề nghị đơn vị rà soát bổ sung để đạt mục tiêu đặt ra; đồng thời báo cáo và đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê bình các sở, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế không thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

- Theo dõi, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện Kế hoạch và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời chỉ đạo giải quyết.

- Tổ chức rà soát độc lập hoặc huy động sự tham gia của các chuyên gia am hiểu chuyên môn tham gia rà soát (nếu cần thiết); Phân tích kết quả rà soát của các đơn vị, tổng hợp báo cáo kết quả và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15/11/2014.

- Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, và thị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện các Quyết định thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương thông qua.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được sử dụng trong nguồn ngân sách đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014. Mức chi cho hoạt động rà soát được áp dụng theo các nội dung chi tại Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:

- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan nêu tại Kế hoạch này;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
- CPVP và các PCVP và các CV;
- Lưu: VT, NVTP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM RÀ SOÁT
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 33 /KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Số TT

Tên thủ tục hành chính/Nhóm thủ tục hành chính

Đơn vị thực hiện

Đơn vị phối hợp

I

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

 

1.

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài

Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân cấp xã

2.

Đăng ký lại việc sinh (cấp xã, Sở Tư pháp)

3.

Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài

 

4.

Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký và quản lý hộ tịch

UBND huyn Phong Điền

 

5.

Nhóm thủ tục hành chính liên quan đến công tác chứng thực

 

II

LĨNH VỰC DU LỊCH

 

 

6.

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

7.

Cấp thẻ Hướng dẫn viên du lịch quốc tế

 

8.

Thẩm định hồ sơ xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng từ 3 đến 5 sao cho khách sạn và làng du lịch, hạng cao cấp cho biệt thự du lịch và căn hộ du lịch

 

III

LĨNH VỰC XÂY DỰNG

 

 

9.

Nhóm TTHC cấp giấy phép xây dựng (cấp mới, gia hạn, điều chỉnh, cấp giấy phép tạm)

Sở Xây dựng

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

10.

Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động

11.

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

12.

Thẩm định, phê duyệt quy định về quản lý quy hoạch xây dựng

13.

Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng

14.

Nhóm TTHC cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị (cấp mới, gia hạn, điều chỉnh giấy phép)

Sở Xây dựng

Sở Tư pháp

15.

Nhóm TTHC về quản lý chất lượng công trình xây dựng (theo NĐ 15/2013/NĐ-CP)

16.

Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán các công trình thuộc diện Sở phải thực hiện (dự án nhóm B và nhóm C)

IV

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 

17.

Nhóm TTHC liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất

UBND các huyện: Phong Điền, Phú Lộc

 

V

LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

 

18.

Nhóm TTHC liên quan đến cấp giấy chứng nhận đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Tư pháp

19.

Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

VI

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

 

20.

Thủ tục cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

Sở Nội vụ

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế

21.

Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh, cấp huyện

22.

Nhóm TTHC liên quan đến công tác khen thưởng

VII

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

 

 

23.

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

BQL khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, BQL các Khu công nghiệp tỉnh

 

24.

Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu33/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/03/2014
Ngày hiệu lực13/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 33/KH-UBND rà soát quy định thủ tục hành chính 2014 Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 33/KH-UBND rà soát quy định thủ tục hành chính 2014 Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu33/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành13/03/2014
        Ngày hiệu lực13/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 33/KH-UBND rà soát quy định thủ tục hành chính 2014 Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 33/KH-UBND rà soát quy định thủ tục hành chính 2014 Thừa Thiên Huế

           • 13/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực